:   
 :   

  

-
-
-
-
-
-
-


> - >

- :

:

1. ⅅ.3

2. ....5

1. V.25 (RS-366A)5

2. V.25bis...6

3. V.8..9

1. ...10

2. ..11

3. 12

4. 12

3. 腅...13

1. .13

3.2. 腅...14

1. 14

2. ...14

3.2.3. ..15

2. 腅15

1. V.21, Bell 103J..15

2. V.22, V.22bis.16

3. V.23 ..17

4. V.26, V.26bis, V.26ter ....18

5. V.32 ..18

6. V.32bis..18

7. V.33...19

3.2.8. V.34, V.34+, V.Fast..19

3. - ....23

1. V.27, V.27bis, V.27ter ....23

2. V.29 ..23

3. V.17 ..26

4. 27

1. V.32terbo .27

2. ZyX, ZyCELL ...28

3. HST, RHST ..29

3.5.4. PEP, TurboPEP ...30

5. 30

4. ..34

4.1. MNP ..34

4.1.1. ..34

4.2. V.42 ..35

4.2.1. .35

5. 37

5.1. 37

5.2. MNP 39

5.2.1. MNP5 .39

5.2.2. MNP7 .42

5.3. V.42bis 42

6. 44

6.1 XModem 44

6.2. XModem-CRC 45

6.3. XModem-IK .45

6.4. YModem ..45

6.5. YModem-g ..45

6.6. ZModem ..46

6.7. Kermit ..46

6.8. ...46

.51

! 

  :
 

© 2010 .