рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > Программирование и комп-ры > Дистанционное образование с помощью Internet

Программирование и комп-ры : Дистанционное образование с помощью Internet

Дистанционное образование с помощью Internet

План:

І. Вступ

ІІ. Інформаційні технології, що застосовуються в дистанційній освіті

1. Послуги мережі Internet та дистанційна освіта

2. Електронні підручники та вимоги до них

ІІІ. Форми дистанційної освіти

IV. Дистанційна освіта в Україні

V. Висновок

VI. Література.

Вступ.

Дистанційна освіта широко розповсюджена на Заході , активно розвивається в

Росії та лише починає з’являтися на Україні (на сьогодні в Internet

згадується лише про два проекти – на сервері Educational Network Ukraine).

Основною відмінною рисою дистанційної освіти від інших типів освіти є

широке використання телекомунікаційних технологій в навчальному процесі.

Телекомунікації використовуються як при синхронному варіанті дистанційної

освіти, так і при асинхронному. За їх допомогою може здійснюватися як

забезпечення студентів необхідними матеріалами для навчання, так і

перевірка отриманих студентами знань, спілкування з викладачем. Існує

безліч реалізованих проектів дистанційної освіти, які відрізняються між

собою технологіями та носіями інформації - від використання паперових

носіїв та телефонного зв’язку до організації телеконференцій через

супутники.

Дистанційне навчання, як одна з форм системи освіти, стало

розвиватися ще до появи комп'ютерної мережі Інтернет, поступово нарощуючи

комплекс використовуваних технологій. Спочатку на озброєння була узята так

називана кейс-технологія: чітко структуровані учбово-методичні матеріали

комплектувалися в спеціальний набір (“кейс”), що потім відправлявся

студенту для самостійного вивчення. Згодом паперові проспекти і підручники

були доповнені записами на магнітних носіях і CD-ROM, а для проведення

занять і читання лекцій стали застосовувати телевізійні технології. При

цьому студент усе-таки повинний був періодично відвідувати очні

консультації викладачів (тьюторів) чи інструкторів у спеціально створених

для цих цілей вилучених (регіональних) навчальних центрах.

Всесвітня павутина послужила основою для розвитку мережних

технологій поширення знань, давши в руки студентів і викладачів електронні

підручники і бібліотеки, зручні системи тестування, а також засоби

спілкування. Інтернет дозволив не тільки об'єднати усе раніше відомі

інструменти навчання, але і помітно розширити їхній перелік, зробивши

істотний вплив на інформаційну культуру в освітнім середовищем. [8], [9].

За останні десять років віртуальні форми навчання стали звичними для

більшості великих навчальних закладів усього світу. В одному тільки 1998 р.

на ці мети було витрачено 1,5 млрд. дол., а до 2005 р., за прогнозом

Інституту стандартів і технологій США (Institute of Standards and

Technology), обсяг коштів, вкладених в освітні Інтернет-послуги, досягне

46млрд.дол.

Сьогодні навчання через Інтернет все частіше розглядається не просто

як зручна форма підвищення кваліфікації, а як цілком серйозна альтернатива

традиційній освіті, що дозволяє студенту одержати глибокі знання. Нам,

видно, ще має бути по-справжньому оцінити роль сучасних технологій у зміні

форм навчання і змісту освітніх програм, але для початку зупинимося на тім,

що, власне, відбувається в цій сфері.

КЛАССИЧЕСКОЕ И ПОСТКЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образование – это то, что остается,

когда мы уже забыли все, чему нас учили

Джордж Галифакс (XVIII век)

Старая парадигма образования, ориентированная преимущественно на передачу

и усвоение научных, однозначно интерпретированных знаний, сегодня вступила

в противоречие с новой парадигмой, видящей мир и человека в их целостности,

в культурном и индивидуальном измерении. Классическая школа пользуется

моделью усвоения знаний по принципу «внимание – слушание – понимание –

запоминание – воспроизведение». Она организована и действует на основании

нормативно-репрессивного принципа, подкрепляясь системой оценок по критерию

«правильно – неправильно». Природа с ее законами противопоставляется

«человеку-покорителю». Наука воспринимается как путь к точному,

законченному знанию. Классический тип мышления следует из механистической

картины мира с установкой на однозначность решения и обязательное

совпадение предполагаемого результата с результатом реальным.

Сегодня формируется новая постмодернисткая картина мира, в которой

чертами науки являются: сосуществование множества концепций,

гипотетичность, неоднозначность интерпретации результатов, метафоричность,

сближение научных и ненаучных форм познания. Научное знание

гуманитаризируется – ставит в центр внимания проблемы общества и человека

в их человеческом измерении и гуманизируется – делает установку на знание,

как на средство сохранения, воспроизводства и развития культуры, а не как

способ удовлетворения потребностей социально-производственной практики или

чистой науки. Знания становятся капиталом: капиталовложения в сферу

образования и науки дают в развитых странах больше прибыли, чем в сферу

производства. Вместо критерия «правильно – неправильно» выдвигается

критерий «полезно – эффективно – безвредно». Становится понятным, что

будущее зависит не от количества знаний, а от уровня культуры и способности

человека к ориентации в нестандартных ситуациях, или в ситуациях

стандартных, но еще ему неизвестных (которые должны быть включены в

образовательный спектр технологий поведения).

Постклассическое образование предполагает формирование у индивида умения

найти и освоить такую социально-экономическую, социально-статусную и

социально-психологическую нишу, которая позволила бы ему реализовать себя и

быть счастливым, или, как минимум, не чувствовать себя ущербным и не быть

несчастным. Главной функцией педагога становится создание условий для того,

чтобы образовательных процесс стал творчеством личности, самой

осуществляющей свое образование. Актуальной становится задача – научить

самоменеджменту образования. Ориентация образовательного процесса на

личность проявляется в его гуманизации, гуманитаризации и непрерывности

[17].

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Реформы начинаются там, где кончаются деньги

Борис Немцов

Современная философия признает множественность истины и полезность любых

теоретических и мировоззренческих позиций. Поэтому в рамках единой

образовательной парадигмы с необходимостью возникают многообразные модели

образования, реализующие единые цели в разных модификациях. Конструирование

различных моделей образования является уже теоретической реальностью.

Многие модели апробируются в инновационных учебных заведениях. Проблема же

социальных технологий реформирования образования остается практически

неразработанной.

Перенос западных моделей образования малоэффективен. Плодотворней

представляется разработка отечественных социальных технологий

реформирования образования с учетом западного опыта. Для этого требуется

переформулировать цели образования, создать теоретические модели и критерии

их эффективности и устойчивости в случае применения в массовом масштабе.

Этот первый тип технологического воздействия на образование в России

известен как путь проектной реализации идей «сверху». Такими идеями

становятся: новое содержание образования, новая модель образовательного

процесса, усиление централизации или рост элементов демократизации в

отношениях между субъектами образования.

Идея государственных стандартов образования, обязательных минимумов,

призванных создать свободное образовательное пространство для учителя и

ученика, юридически закладывает основы поливариантности содержания и форм

образовательного процесса. Принцип выбора учащимися того или иного курса,

учебного предмета дополняется принципом подбора содержания и формирования

обучения в соответствии с потребностями и способностями учащихся (а не с

принципом подбора учащихся элитных школ в соответствии с запросами педагога

или задуманного содержания обучения) [17].

СОЦИООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Для человека, который не знает, к какой гавани

он направляется, ни один ветер не будет попутным

Сенека

Мудрому ветер всегда дует в спину

Китайское изречение

Второй тип технологических изменений образования – создание социальной

образовательной среды, которая представляется как горизонтальной

структурой, так и информационной системой культуры общества,

функционирующей по принципу самоорганизации. Социообразовательная среда –

это результат выбора такого типа модернизации общества, когда образование

становится центром развития всего социума, в то время как экономические и

социальные стратегии приспосабливаются к нему.

Важнейшим фактором формирования социообразовательной среды является

система послевузовского, дополнительного и непрерывного образования.

Существенную роль должны сыграть средства массовой информации, которые

сегодня воспроизводят не культурно-образовательное, а политико-

экономическое и развлекательное информационное пространство. Иной должна

стать и стимулирующая политика государства по отношению к издательской

деятельности: производство качественной литературы профессионального и

образовательно-просветительского типа сконцентрировано в основном в

столичном регионе, а потребление ее в провинции ненамного выше нулевого

уровня [17].

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Мы судим о себе по тому, чего мы способны добиться;

другие судят о нас по тому, чего мы добились

Генри Лонгфелло

Молодой человек, вступающий в жизнь, конечно же, не может ждать, пока

«маховик реформ» раскрутится и в социообразовательную среду будут внедрены

эффективные социальные технологии реформирования образования. Выход из

создавшейся ситуации находяится в разработке и внедрении технологий

инициативного формирования образовательного пространства личности, в

которых рационально формируемая учебная среда (аудиторная, домашняя,

рабочая, в поездках, на отдыхе) включает в себя текстовые и графические

издания, видео и аудио, компьютерные и сетевые, радио и телевизионные

источники информации.

В образовательное пространство личности входят технологии адаптации и

погружения в среду обучения, технологии алгоритмического усвоения текстов и

визуализации мышления в виде карт или логических и блок-схем, технологии

активизации деятельности обоих полушарий мозга, сжатия текстов, скорописи,

формирования структурных словарей и гиперсловарей, алгоритмического

усвоения умений, развивающих тренингов, интерактивных игр, самоконтроля

знаний, выполняющие и обучающие функции. К активным формам работы, которые

обязательны к включению в индивидуальное образовательное пространство,

относятся: ситуационный анализ, операционные игры, тренинги, тесты,

составление планов, конспектов, ведение дневников, заметок, контакты с

людьми, клубная деятельность, постоянное знакомство с информационными

изданиями, прайс–листами фирм, ситуацией на книжном, компьютерном рынках.

МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Человек образованный – тот, кто знает, где найти то, чего он не знает

Георг Зиммель

Под дистанционным образованием понимается комплекс образовательных услуг,

предоставляемых с помощью специализированной информационно-образовательной

среды, создаваемой для потребителя на любом расстоянии от образовательного

учреждения. Цель ДО - интеллектуальное и нравственное развитие человека,

продуктивно мыслящего, умеющего видеть и творчески решать возникающие

проблемы. ДО - это основа открытой (предоставляющей возможности всем

желающим) образовательной системы XXI века, новый тип организации учебного

процесса, базирующегося на принципе самостоятельного инициативного обучения

студента.

Стандартная среда ДО характеризуется тем, что учащиеся отдалены от

преподавателя в пространстве и/или во времени, и, тем не менее, имеют

возможность общения, активного обмена информацией, используя средства

информационных технологий и компьютерных телекоммуникаций. Часть учебного

материала и взаимодействия с преподавателем осуществляются с помощью

технологий формирования внешней образовательной сред (спутниковой связи,

компьютерных телекоммуникаций, национального и кабельного телевидения,

мультимедиа, обучающих систем), другая – с помощью технологий формирования

образовательного пространства личности, предоставляющих обучаемым

возможность самим получать, обрабатывать и использовать требуемые знания.

Вместе с традиционными информационными ресурсами (монографии и учебники,

учебные и методические пособия, справочная литература, лекции, семинары,

лабораторные работы, консультации, экзамены и пр. виды «контактных»

занятий, обязательно сохраняющиеся в системе государственного

дистанционного образования), новые информационные ресурсы (базы данных и

знаний, компьютерные обучающие и контролирующие системы, видео- и

аудиозаписи, электронные библиотеки) создают уникальную распределенную

среду обучения, доступную самой широкой аудитории.

В отличие от традиционных систем, ДО позволяет построить для каждого

слушателя индивидуальную траекторию обучения и пройти ее, обращаясь к

созданной для этого внешней и внутренней информационной среде в наиболее

удобном и комфортном режиме. Отличительные черты учебного процесса ДО:

гибкость, адаптивность, модульность, экономическая эффективность,

ориентация на потребителя, опора на внешние и внутренние коммуникативные и

информационные технологии.

Сегодня существуют такие формы ДО, как двусторонние видеотелеконференции,

трансляция учебных курсов по радио и ТВ, обучение с помощью печатных

учебных материалов, видео и аудиокассет, компьютерных программ. Наиболее

распространенными являются следующие модели ДО [6]:

1. Заочное обучение экстерном для лиц, не могущих по тем или иным

причинам посещать очные учебные заведения. Ориентировано на школьные или

вузовские экзаменационные требования. Экстернат осуществляет помощь и

проведение экзаменов на получение тех или иных аттестатов и степеней.

2. Университетское обучение студентов на расстоянии (заочно или

дистанционно), а не очно (on-campus), на основе новых информационных

технологий, включая компьютерные телекоммуникации (off-campus). Студенту

предлагаются печатные пособия (рабочие учебники), аудио и видеокассеты, CD-

ROM-диски, разработанные ведущими преподавателями вуза. В последнее время

используются организационные телекоммуникационные технологии.

3. Межуниверситетское обучение. Сотрудничество нескольких

образовательных организаций в подготовке программ заочного/дистанционного

обучения позволяет сделать их профессионально более качественными и менее

дорогостоящими. Такой тип обучения предлагается в Федеральной целевой

программе 2000г. «Создание системы открытого образования в России».

4. Обучение в специально созданных для целей заочного/дистанционного

обучения образовательных учреждениях, ориентированных на разработку

мультимедийных курсов. В их компетенцию входит также оценка знаний и

аттестация обучаемых.

5. Автономные обучающие системы. Обучением ведется целиком посредством

ТВ или радиопрограмм, CD-ROM-дисков и дополнительных печатных пособий.

6. Неформальное интегрированное обучение на основе мультимедийных

программ. Программы самообразования ориентированы на обучение взрослой

аудитории – тех людей, которые по каким-то причинам не смогли закончить

школу.

7. Виртуально–тренинговое обучение. Оригинальная модель Современного

Гуманитарного Университета, 1995г., реализующая оптимизационный принцип

управления. Последний заключается в том, что выбор технических средств

обучения (ТСО) зависит от особенностей социальных групп (возраст, качество

предшествующего образования, материальное положение и пр.) и осуществляется

оптимальным использованием «постадийных» технологий.

8. Инновационная модель формирования индивидуального образовательного

пространства и культуры самоменеджмента. Разработана и внедряется в системе

ДО УТИС с 1999/2000 уч.г.

Дидактическими стадиями (процедурами) учебного процесса и вариантами их

реализации (операциями) являются [7]:

1. Отбор и систематизация знаний (Профессорско-преподавательский

состав вузов + НИИ + Кафедры и лаборатории вузов).

2. Формализация знаний в зависимости от учебного плана, подготовка

учебных пособий (Устные лекции + Книги, учебники, пособия, изготовленные

типографским способом + Видео и аудиолекции + Электронные базы данных +

Обучающие компьютерные программы).

3. Доставка знаний к учащимся (Устно, в прямом контакте, через

посредников + Почта + Компьютерные сети + Телевидение, радио + Электронная

почта + Телефон + Факс).

4. Усвоение новых знаний (Получение новых знаний + Критериально-

репродуктивное обучение + Исследовательская модель получения знаний +

Глоссарное обучение + Настенные материалы + Обзорное обучение).

5. Тренинг, практическое использование полученных знаний в

моделируемых ситуациях (Дискуссии + Активные семинары + Проблемные семинары

+ Лабораторные и практические занятия + Тест-упражнения + Обучающие

компьютерные программы + Робот-тренажеры).

6. Оценка знаний, аттестация (Защита курсовых и дипломных работ +

Стандартные тесты + Мастер–тесты + Экзамены).

Организация учебного процесса в системе с обратной связью представлена

схемой на рис. 3. К целевым параметрам системы ДО России относятся:

сокращение удельных затрат на одного обучаемого по сравнению с

традиционными системами образования; увеличение возможностей для обучения

примерно 1,5 млн. человек в год. К неуправляемым параметрам относятся:

характеристики учебного оборудования и его стоимость; уровень жизни

граждан, входящих в конкретные социальные группы; характеристики и

стоимость технических средств для доставки учебных продуктов учащимся и пр.

Рисунок 3. Параметры организации учебного процесса

Эффективность любого вида ДО определяется такими составляющими, как:

1) организация эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого,

физически разделенных расстоянием,

2) качество используемых образовательных технологий,

3) структурная организация учебного материала,

4) эффективность разработанных методических материалов, способов их

доставки, методов их реализации,

5) эффективность обратной связи и системы контроля знаний

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ЧТЕНИЯ

Искусство чтения состоит в том, чтобы знать, что пропустить

Филип Хамертон

Просмотр

Данная стадия занимает от 5 до 10 минут и первоначально применяется ко

всей книге. Позже Вы примените ее к каждой главе и разделу. Эта стадия

подразделяется на три: краткий, предварительный и окончательный просмотр.

Просмотр – это фактически знакомство с незнакомой областью в книге,

необходимое, чтобы дать Вам возможность отметить контрольные точки. Во

время краткого просмотра Вы знакомитесь с планом книги. Рассмотрите

титульную и последнюю страницы, изучите предисловие. Это даст Вам область и

цель книги, ее схему, структуру и метод использования. Рассмотрите

содержание книги, изучите индексный указатель. Во время предварительного

просмотра пролистайте книгу, прочитайте заголовки разделов и глав, изучите

схемы, модели, диаграммы, таблицы, изображения и графики. Во время

окончательного просмотра выполните детализированный обзор каждой главы.

Изучите заголовок главы, заголовки разделов, подразделов, первое и

последнее предложение каждого параграфа.

Вопрос

Установите уровень Вашего собственного знания предмета, добавьте области

которые представляют пробелы в знании и вопросы, на которые нужно ответить.

Если в тексте книги имеются вопросы – изучите их.

Чтение

Всегда читайте с определенной целью. Активно ищите ответы на вопросы,

которые Вы уже поставили. Ищите основную идею в книге, главе, разделе и

параграфе. Этот метод называется иерархией идей и имеет 4 уровня: 1 –

непосредственно книга, 2 – глава, 3 – раздел, 4 – параграф. При первом

чтении не делайте записей. Также не следует подчеркивать в книге (если

только это не Ваш собственный Рабочий учебник). При необходимости слегка

отмечайте важные предложения вертикальной чертой на полях карандашом. Ищите

в тексте визуальные указатели, которые использует автор, чтобы подчеркнуть

важные места (курсив, подчеркивание, выделение жирным или другим шрифтом,

нумерация пунктов, речевые указатели).

Воспроизведение

Теперь Вы должны начать делать заметки, вспоминая то, что изучили.

Воспроизведение является активным методом и дает Вам возможность обнаружить

любые пробелы в знании, которые требуют корректировки. Мысленно вспоминайте

основные идеи в конце каждого раздела. Приблизительно половина Вашего

времени должна быть потрачена на воспроизведение того, что Вы прочитали.

Обзор (повторение)

Если Вы не делаете обзор немедленно, Вы забываете 50 процентов из того,

что Вы прочитаете, и 80 процентов в пределах двадцати четырех часов. В

пределах недели 90 процентов будет забыто, а в конечном счете будет забыто

почти все. Поддерживайте и улучшайте Ваши способности к концентрации,

твердо придерживайтесь систематического плана повторений (обзоров). Частые

обзорные повторения гарантируют, что материал из Вашей кратковременной

памяти передается в долговременную память. Делайте обзорное повторение

немедленно после прочтения, через час, в пределах 24 часов, через одну

неделю, через месяц и через 4 месяца [11].

Быстрое чтение

Одной из авторских методик, позволяющих увеличить скорость чтения и

понимание прочитанного материала является методика О.А. Андреева. Его

программа «Доминанта 2000» является начальным обучением технике быстрого

чтения, позволяя достичь скорости чтения до 5000 знаков в минуту. Она дает

также начальные навыки тренировки внимания и памяти, используя методы

аутогенной тренировки и психорегуляции, записанные на аудиокассеты. Освоив

методы быстрого чтения, человек будет быстро читать всегда, удерживаясь на

поверхности океана информации, не позволяя ему захлестнуть себя. Изучение

техники – предмет специальных занятий, мы приведем здесь систему самых

общих требований, характерных для всех школ.

Обязательным условием успешности работы является непрерывность,

регулярность занятий, полнота и систематичность выполнения всех упражнений.

Время планируется так, чтобы на протяжении всего периода обучения (у

Андреева – 6 месяцев) выделялось ежедневно 30–40 мин. для тренировок.

Обязательным условием является сознательное освоение упражнений при

глубоком понимании сущности выполняемых действий. Переход к следующему

упражнению возможен только тогда, когда твердо освоены предыдущие. Прежде

чем приступить к выполнению упражнений, необходимо провести некоторые

подготовительные работы. Желательна работа в одно и то же время. Рабочее

место должно быть хорошо и ровно освещено. На столе не должно лежать ничего

лишнего. Ничто не должно отвлекать от занятий. Рекомендуется чтение не

только в положении сидя, но по большей части в положении стоя, размещая

книгу на наклонной поверхности типа бюро или конторки. Во время занятий

следует делать небольшие перерывы, чтобы расслабиться, дать отдых глазам.

Полезно посмотреть в окно вдаль, затем на передний план. Хорошо, если перед

глазами находится любимая картина, фотография, предмет. Рекомендуются

несложные физические упражнения и спокойная тихая музыка, создающая

благоприятные условия для полноценного отдыха и фон для продуктивной

работы.

Отметим, что все перечисленные рекомендации универсальны, эргономичны,

технологичны и могут быть использованы слушателями системы ДО УТИС в

формировании собственного образовательного пространства и в учебной

деятельности.

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО СЛУШАНИЯ

Никто не стал бы вас слушать, если бы не рассчитывал вставить словечко

Эдгар Хау

Слушание – это процесс осознанного познавательного действия, ведущего к

интерпретации и пониманию. Умение слушать – одно из основных умений,

которое развивает курс речевой коммуникации. Эффективность процесса

слушания зависит от объективных и субъективных факторов. К первым относятся

шумы и помехи, акустические характеристики помещения и микроклимат

помещения, ко вторым – пол слушателя, тип нервной системы человека, его

темперамент, интеллектуальные способности, которые делятся на три группы:

основные (слуховая способность, способность к вероятностному

прогнозированию), дополнительные (способность к запоминанию, к концентрации

и устойчивости внимания, скорость протекания психических процессов) и

вспомогательные (словарный запас, уровень общей культуры).

Эффективное слушание предполагает наличие у человека четырех основных

ментальных способностей: слуховая способность, внимательность, способность

к пониманию, способность к запоминанию. Поэтому развитие навыков слушания

должно основываться на развитии перечисленных способностей.

Чтобы научиться слушать эффективно, необходимо оценить то полезное, что

можно извлечь для себя при прослушивании устного выступления, то есть

определить цели, в соответствии с которыми рекомендуется его слушать. К

основным целям можно отнести: получение информации, развлечение,

воодушевление, анализ фактов и идей, улучшение собственной речи.

Принципы эффективного слушания основываются на знании и использовании

факторов, определяющих его эффективность, которая зависит от готовности и

желания аудитории слушать. Это в свою очередь определяется комбинацией

отношения, интереса, мотивации и эмоционального состояния слушателей.

В качестве средств, улучшающих навыки слушания, можно назвать: умение

концентрироваться, умение анализировать, умение слушать критически, умение

конспектировать.

В ситуации деловой беседы слушающим присущи практически те же недостатки,

что и при прослушивании публичного выступления. Между тем одна из целей

коммуникации состоит в том, чтобы узнать как можно больше о своем

собеседнике: понять его психологию и ход мысли, оценить его деловые

возможности, вникнуть в подтекст. Достичь этой цели можно только будучи

внимательным и активным слушателем. Навыки такого слушания можно развить,

выполняя следующие правила (процедуры технологии) эффективного слушания.

1. Настройтесь на тему беседы, ощутите внутреннюю заинтересованность.

2. Сядьте ровно, снимите все ненужные напряжения с мышц, успокойте

дыхание, включите мышечные зоны стимулирования работы мозга (уголки рта,

мышцы поясницы, подошвы на полу). Правильная поза помогает сосредоточиться.

3. Во время беседы не смотрите на посторонние предметы – это

отвлекает, нервирует собеседника.

4. Слушайте с интересом – это поможет создать атмосферу взаимной

симпатии и уважения.

5. Не прерывайте партнера в разговоре, дайте ему возможность высказать

свою мысль до конца.

6. Слушая, выделяйте главные мысли говорящего и старайтесь правильно

понять их.

7. Быстро сопоставляйте полученную информацию с собственной и сразу

мысленно возвращайтесь к основному содержанию разговора.

8. Во время пауз в разговоре постарайтесь несколько раз мысленно

обобщить услышанное.

9. По ходу беседы старайтесь прогнозировать то, что будет сказано

дальше.

10. Не спешите с оценкой результатов беседы. Выслушивайте все полностью, а

затем оценивайте [4].

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПИСЬМА

Дневник – это Я, письмо – это Ты

Казимеж Выка

Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая

структура, обеспечивающая общение с помощью письменного текста.

Письменный текст выступает в данном случае представителем автора как

участника речевой коммуникации. Основной формой письменной речевой

коммуникации в профессиональной деятельности специалиста социальной

сферы, являются т.н. официально-деловой текст (деловое письмо, протокол,

договор) и заметки. Имеются несколько весомых причин, почему Вы должны

делать заметки.

Во-первых, они убыстряют задачу обзора. Повторное чтение Ваших отчетов

или деловых книг полностью является пустой тратой ценного времени. Если

Ваши заметки составлены с использованием ключевых пунктов и с

существенными определениями для запоминания, тогда их необходимо лишь

просматривать.

Во-вторых, написание заметок при встречах или в процессе обучения активно

включает Вас в этот процесс. Письмо использует Ваши визуальные и

кинестетические (от ощущения мышц) функции, что заметно помогает

концентрации и укрепляет память. Последнее связано также с необходимостью

установления ключевых точек и концепций для включения в Ваши заметки.

Основное преимущество заметок в том, что они являются постоянным материалом

для просматривания.

В-третьих, люди, которые делают и используют заметки, вообще более

эффективно вспоминают информацию, чем люди, которые этого не делают.

Просматривайте Ваши заметки периодически, особенно важную для Вас

информацию. Для хорошей организации храните их в скоросшивателе: это

поможет их классификации и расширению по мере увеличения Ваших знаний.

В-четвертых, написание заметок — хорошая проверка Вашего умения слушать и

понимания, а также навыков запоминания в краткосрочной памяти. Заметки

также могут формировать основу для обсуждения проблем и планов с коллегами.

Написание отчета

Основные принципы: упрощайте, подтверждайте, делайте количественные

оценки. Отчет должен быть конкретным и привлекательным. Хороший дизайн

обложки необходим, чтобы воздействовать и быстро побудить интерес

читающего. Титульная страница, в дополнение к заголовку, должна содержать

дату, номер, классификацию и фамилию автора. Если отчет не короткий,

необходим лист с оглавлением.

Введение в отчет должно включать указание области приложения, короткую

вводную информацию к проекту, причины составления проекта, его объем и

пределы исследования. После этого должно следовать резюме или контур

содержания, чтобы помочь читающему понять суть и главные рекомендации без

необходимости читать полный отчет.

Основная часть отчета должна содержать метод исследования, основной

принятый подход, тип предпринятого исследования, проведенные интервью,

собранные факты и информацию. Статистику, модели, диаграммы и графики,

которые прерывают связность отчета, нужно выносить в приложения.

Результаты и выводы должны поддерживаться полученными данными и логически

из них следовать. Выводы должны быть непротиворечивыми, разумными, ясными и

краткими.

Рекомендации – руководящие принципы, которые читатель должен

использовать, чтобы успешно реализовать результаты отчета. Они являются

кульминационным пунктом отчета и должны быть разумными, хорошо

определенными, перечисленными и обоснованными [11].

Практика дистанционного образования с использованием Internet

Шутилов Ф.В.

Особенности заочного образования - в необходимости обеспечить высокий

уровень знаний при значительно меньшем времени непосредственного личного

общения студентов с преподавателем. Поэтому сокращение времени аудиторных

занятий должно компенсироваться по следующим направлениям:

o активизация применяемых методов обучения;

o детальная методическая разработка учебных курсов;

o увеличение объемов самостоятельной работы;

o использование дополнительных контактов с преподавателем.

Задействовать все перечисленные выше направления, повысить эффективность

самостоятельной работы студентов можно за счет продления времени общения с

преподавателем в режиме круглосуточных консультаций. Последнее

обеспечивается за счет перенесения общения в межсессионный период в

Internet.

Автором был создан сайт "Преподаватель-2000", размещенный по адресам

http://prepod2000.newmail.ru/, http://prepod2000.boom.ru/. На сайте

размещены программы курсов, вопросы к зачету и экзамену, задания для

самостоятельной работы, задания на выполнение контрольных работ,

рекомендуемая литература, и методические указания, программное обеспечение,

деловые игры, тесты и контрольные вопросы по предметам, а также

дистанционные занятия по некоторым темам. В ходе участия в финальной части

2 Всероссийского конкурса "Дистанционный учитель года - 2000", проводимого

под эгидой Российской академии образования, Институтом общего среднего

образования РАО, Центром дистанционного образования "Эйдос"

(http://www.eidos.ru/) автором были созданы три дистанционных занятия

(включая деловую игру, электронный учебник, расчетную работу с

использованием программы). Эти задания в любое время суток можно посмотреть

по следующим адресам: http://prepod2000.boom.ru/dt_2000/konkurs.html,

http://prepod2000.newmail.ru/dt_2000/konkurs.htmll).

В результате студенты не только обеспечены всей необходимой информацией в

ходе самостоятельной дистанционной работы, но и могут круглосуточно

проконсультироваться. При необходимости личных консультаций на сайте есть

расписание преподавателя. Но в качестве дополнения предлагается набор

следующих коммуникаций:

Форум или доска объявлений. Студенты оставляют короткие сообщения по

интересующим их вопросам, могут сами ответить на чей-либо вопрос. Для того

чтобы посмотреть ответы, нужно вновь зайти на форум. Удалить сообщения из

форума может только преподаватель. Он же консультирует по большинству

вопросов форума. Требования: только программа просмотра - (браузер)

Internet Explorer. Пример адреса форума: http://forum.list.ru/cgi-

bin/forum?id=4055&kod=1 .

Электронная почта (личные контакты). Может использоваться для консультаций,

отсылки результатов работы и выполненных заданий на проверку перед

распечаткой. Требования: наличие адреса электронной почты (пример адреса

электронной почты sfv@aport.ru) и затем работа через Web-интерфейс с

Internet Explorer, или с использованием почтовых клиентов Outlook Express,

The Bat. Так, например, контроль знаний может быть организован путем

получения тестовых заданий на сайте, прохождения теста на собственном

компьютере, а затем пересылки преподавателю файла с ответами. Данный

механизм проверки знаний организован в ходе выполнения указанного выше

конкурсного задания.

Электронная почта (телеконференция). Организуются группы пользователей,

таким образом, что письмо каждого из них будет получено всеми остальными

членами группы. В результате письмо-вопрос студента и ответ на него

преподавателя будут доступны всем остальным членам группы, что сократит

затраты времени на переписку, исключит многократные объяснения одного и

того же вопроса. Такие конференции могут быть созданы на сайте

http://www.egroups.com/ .

Чат позволяет общаться группе пользователей, собравшись в одно время по

предварительной договоренности таким образом, что сразу же после отправки

сообщения все остальные видят его на экране монитора и в свою очередь могут

послать ответ. На экране помещается 20-40 строк, которые по мере появления

новых сообщений заменяются последними. Это очень динамичная форма общения,

но требует хорошей связи и нахождения всех в одно время в Internet, как и

следующая форма общения (пейджер). Адрес чата для примера:

http://www.chats.ru/users_chats/prepod .

Программа - электронный пейджер ICQ (или аналоги - Odigo и др.) позволяет

мгновенно обмениваться сообщениями с выбранными пользователями при условии

их нахождения в данный момент времени в Internet. Могут быть переданы также

файлы, ссылки на адреса Интернета, организован чат. Для установления

контакта между пользователями программы достаточно знать номер для

контакта, например: 42648842 или адрес электронной почты. Данные формы

коммуникации дополняются другими или их комбинацией (например посылкой

сообщения через Internet на пейджер, такие услуги предоставляет

Кубаньэлектросвязь и "Народный пейджер" со страницы

http://pager.kuban.ru/otpravka.shtml).

Следует отметить, что и размещение сайта в сети Internet, и адреса

электронной почты, создание собственных форумов и чатов может быть

проведено с использованием бесплатных ресурсов, т.е. оплачивать приходится

только доступ в Internet. При отсутствии собственного доступа в Internet

возможно использование Интернет-кафе и т.д.

В результате при наличии возможности даже эпизодического выхода в Internet

обеспечивается эффективная самостоятельная работа за счет использования

комбинации перечисленных выше средств коммуникации с преподавателями в

дистанционном образовании.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УТИС

Образование позволяет нам зарабатывать больше, чем наши учителя

Американское изречение

Используемые в настоящее время модели ДО базируются в основном на

достижениях компьютерных и сетевых технологий [3]. Главная проблема,

стоящая перед ДО, – телекоммуникации и их транспортная основа – снимается

нами на этапе формирования ДО УТИС выбором такой модели, в которой вместо

дорогостоящих внешних электронных сетевых технологий используются

технологии формирования образовательного пространства личности: внутренних

бионейросетей и виртуального пространства. Информационные каналы головного

мозга в процессе обучения слушателя регистрируются, исследуются,

наполняются учебной информацией, а затем с помощью комплекса технологий

реорганизуются в нейронные сети виртуального образовательного пространства

личности. Система ДО УТИС, используя достижения всех упомянутых выше

моделей ДО, реализуется с помощью следующих базовых инновационных авторских

технологий:

1) технологии формирования индивидуального образовательного

пространства;

2) технологии согласованной организации учебного материала как

гипертекста, управляющего учебной деятельностью слушателя;

3) технологии составления структурных словарей терминов, позволяющие

запоминать, осмысливать и продуктивно организовывать учебный материал;

4) технологии структурирования учебных текстов, позволяющие учащемуся

формировать долговременную память сознательного и прямого доступа;

5) технологии резонансной работы обоих полушарий головного мозга;

6) технологии настройки комплекса психофизиологической поддержки

учебной деятельности;

7) технологии самоменеджмента и формирования множественной картины

мира поливалентной личности специалиста в сфере сервиса;

8) технологии формирования культуры ситуативного поведения и

непрерывного образования;

9) технологии формирования основ валеологической и экологической

культуры и производства ресурса здоровья и деловой активности [13].

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Под образовательной программой понимается полный перечень учебных

дисциплин с указанием количественных показателей направлений обучения, на

основании которого составляются учебные планы. Включает обязательную и

элективную (вариативную, выбираемую слушателем) части, основанные на

выполнении образовательного стандарта – документа, определяющего содержание

и уровень подготовки специалистов с высшим образованием. Программы ДО УТИС

полностью соответствует государственным стандартам с расширением их

введением системы дополнительных и индивидуальных образовательных услуг.

Учебные планы специальностей составлены на основании учебных планов дневной

формы обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Законченная самостоятельная часть образовательной программы,

представленная 1, 2 или более рабочими учебниками. Включает, кроме

промежуточного (текущего, проводимого преподавателем/консультантом

письменного, устного или компьютерного) контроля знаний (по каждому

рабочему учебнику), также обязательный итоговый контроль знаний, в виде

классического (контактного) зачета/экзамена, осуществляемый ведущим

преподавателем дисциплины. Ряд базовых для специальности дисциплин

включает также выполнение письменной курсовой работы по специальному

заданию в рабочем учебнике, которая проверяется преподавателем перед

экзаменационным занятием.

СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Индивидуальные слушатели.

2. Учебные группы.

3. ПДО, пункты дистанционного обучения: методисты-менеджеры курсов

(списки слушателей, организация и управление учебным процессом),

технические специалисты (системные администраторы узлов, сетевые

программисты), консультанты (тьюторы).

4. Профессорско-преподавательский состав УТИС.

5. Менеджеры кафедр по дистанционному образованию.

6. Авторский корпус (разработчики учебников).

7. Корпус научных редакторов.

8. Служба сетевых и информационных технологий.

9. Редакционно-издательская служба.

10. Служба разработки и внедрения дополнительных средств обучения (аудио и

видео-лекции, карманные издания, электронные библиотеки, раздаточные

материалы).

11. Менеджеры службы ДО УТИС.

12. Научно-исследовательская лаборатория образовательных технологий и ДО.

13. Административно-управленческий аппарат.

КОНСУЛЬТАНТ–ТЬЮТОР

Координатор, куратор, организатор учебного процесса, посредник между

слушателем и учебным продуктом, консультант, к которому прикрепляются

слушатели на время изучения рабочего учебника (блока рабочих учебников).

Комплексный характер дистанционной формы обучения формирует требования к

консультанту-тьютору как к специалисту, компетентному одновременно в

нескольких областях: в своей предметной области + в современных активных

методах обучения (обучение в сотрудничестве, проектные и исследовательские

методы) + в Интернет-технологиях + в вопросах психологии общения в Интернет

+ в вопросах организации, управления и мониторинга дистанционных курсов. В

системе ДО УТИС функции консультанта–тьютора возлагаются на первом этапе на

ведущего преподавателя или на преподавателя следующей учебной дисциплины,

далее – на специально подготовленного консультанта ПДО, имеющего

соответствующий сертификат. В первоначальные обязанности консультанта

входит проведение 2-часового тестового занятия-консультации с операциями:

собственно тестирование, проверка результатов по ключу, анализ типичных

ошибок студентов с предоставлением правильных ответов, оформление тестовых

ведомостей. В окончательном варианте – чтение установочных лекций, ведение

семинарских и практических занятий, консультирование, прием заданий,

тестов, ведение ведомостей и журналов ПДО.

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Обучение, учитывающее индивидуальные задатки, способности и возможности

слушателя, использующее инновационные педагогические и информационные

технологии как для овладения каждым учащимся определенной суммой знаний,

умений, навыков, так и для развития личности студента. Основные принципы

ЛОО – дифференциация и индивидуализация обучения; развивающий характер

обучения; модульная организация учебного процесса. Предполагает смену

парадигмы образования: от «учитель – учебник – ученик» (приоритет в системе

обучения деятельности преподавателя) – к «ученик – учебник – учитель»

(приоритет деятельности ученика). Задача преподавателя – организовать

самостоятельную познавательную деятельность слушателя, научить его

самостоятельно добывать и применять полученные знания на практике, для чего

необходимо отобрать методы, технологии обучения, которые помогают

1) приобретать знания самостоятельно из разных источников;

2) формировать экологичную деятельностную позицию;

3) использовать ранее полученные знания для получения новых знаний;

4) развивать продуктивное творческое мышление.

Ключевые понятия ЛОО, характеризующие выпускника: гибкая адаптация,

самостоятельное приобретение знаний, умений и навыков; творческое мышление;

грамотная работа с информацией; коммуникабельность, контактность,

управление конфликтами; самостоятельная работа над развитием

интеллектуального, культурного и нравственного уровня.

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

МО организует системное изучение любого учебного предмета (группы, блока

предметов) и широко используется в ДО. Входит в состав наиболее

перспективных педагогических технологий наряду с обучением в

сотрудничестве, методом проектов, индивидуальным и дифференцированным

подходом к обучению, разноуровневым обучением. МО представляет схему

личностно ориентированного обучения. Каждый модульный учебный курс

1)включает базисные знания, ядро, инвариантную часть содержания курса,

которая после самостоятельного осмысления и реконструирования обучаемым

используется им на новом уровне, при изучении других дисциплин, при

самообразовании; 2)профилируется, т.е. прикладные аспекты курса

разрабатываются с учетом специальности; 3)структурируется, представляется

в виде модуля, юниты, рабочего учебника определенной структуры и

содержания. МО неразрывно связано с рейтинговой системой контроля, который

проводится отдельно по каждому этапу работы (ведение конспектов, рабочей

тетради, качество курсовой работы, итоги тестирования, работа на семинаре,

выступления на конференциях, зачетная и экзаменационная работы и пр.). Все

виды работ оцениваются по известной студенту системе баллов, изложенной в

Памятке, ориентирующей его работу. Памятка содержит перечень выполняемых

работ и шкалу баллов (поощрительных и штрафных).

Система ДО УТИС построена как обучение, в котором 18 учебных 40-часовых

недель семестра заполняются изучением 10(2 стандартных учебных единиц

(модулей, рабочих учебников). В среднем рабочий учебник соответствует 70(10

ч. учебной нагрузки и изучается за 9-10 рабочих дней с непрерывной

организацией всех типов занятий. Примерно 80–90% учебной нагрузки студентов

приходится на самостоятельную работу, организованную строго

структурированными рабочими учебниками, формирующими индивидуальное

образовательное пространство слушателя. Этой цели служат 20-25

«организационных» страниц из общего объема 90 с. рабочего учебника.

МОДУЛЬ

(от лат.modulus –мера). Логически завершенная часть учебного материала,

единица модульного учебного плана. В основе модульного обучения лежит

принцип системности, выраженный в наличии: а) тезауруса – понятийной базы,

активного словаря необходимого и достаточного знания, без которого

дисциплина не может существовать (включает термины, понятия-явления,

свойства, модели, величины, приборы и устройства, классические опыты), б)

алгоритма формирования познавательно-профессиональных умений и навыков,

выраженного в чередовании познавательной и учебно-профессиональной частей

модуля, в) обязательного контроля знаний и умений студента, логически

завершающего каждый модуль и приводящий к формированию способности

обучаемых трансформировать приобретенные навыки систематизации в

профессиональные умения анализировать, систематизировать и прогнозировать

принимаемые решения. То же, что и Юнита.

ЮНИТА

(от англ. unit – единица, часть). Стандартный учебный продукт, включающий

строго очерченный стандартный объем знаний и умений, предназначенный для

изучения в течение 70 часов (УТИС); зачетная единица, качество работы с

которой фиксируется курсовыми и контрольными работами, а также тестовыми,

зачетными и экзаменационными средствами. Состоит из Рабочего учебника,

организованного преимущественно как гипертекст, технологий формирования

индивидуального образовательного пространства, технологий самоменеджмента,

технологий работы с учебным текстом. То же, что и Модуль.

РАБОЧИЙ УЧЕБНИК

Типографский (электронный) учебный продукт, предназначенный для

самостоятельного изучения и подготовки к активным домашним, семинарским,

тестовым и экзаменационным занятиям в рамках изучения модуля. Стандартная

структура РУ системы ДО УТИС: выходные данные, организационные материалы

(место дисциплины в учебном плане, цели и задачи курса, перечень знаний и

умений, тематическое содержание, список литературы, вопросы для

самопроверки, тренинг-тесты, темы реферативных работ, типовые задания

контрольной работы, словарь терминов (тезаурус), задания курсовой работы,

основы гиперсловаря, приложения, содержание), материалы для изучения. РУ

дополняется (или служит сам) рабочей тетрадью, в которой слушателем ведутся

все заметки, сопровождающие изучение материалов предмета.

ГИПЕРТЕКСТ

Под гипертекстом понимается, во-первых, основная форма представления

информации во всемирной паутине Интернет, несущая обучающую функцию. В

основе гипертекста лежит расширенная модель энциклопедии как средства

информационной поддержки образования, организованного по принципам:

свободное перемещение по тексту + сжатое изложение информации +

необязательность сплошного чтения текста + справочный характер информации +

использование перекрестных ссылок как модель навигации. Во-вторых,

гипертекст – это рабочий учебник, в котором линейное письмо уступает место

тексту многомерному и разнонаправленному по форме организации информации.

Гипертекстовая среда создает принципиально иные возможности выражения и

изложения мысли, представляемой не только как законченный результат, но и

как процесс: мысль получает возможность перемещаться в любом направлении,

из текста в текст, из курса в курс, из части в часть, создавая ситуацию

погруженности и путешествия в некотором смысловом пространстве. Гипертекст

предоставляет возможность распаковывания любого фрагмента образовательного

набора и любого участка долговременной памяти.

ГИПЕРТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Идея модели основана на гипотезе о том, что переработка и генерация идей

человеческим мозгом происходит ассоциативно. Данная модель получает все

большее признание в качестве структуры для эффективного представления и

передачи знаний. Технически реализующая эту модель «гипертекстовая система»

использует электронные и программные средства для преодоления ограничений

линейной природы текста напечатанного на бумаге. Бумага (плоская среда)

хорошо приспособлена для представления только двухмерного потока

информации: линейного и иерархического. Мы читаем последовательно слева

направо, сверху вниз, переворачивая страницы. В отличие от этого

гипертекстовая система, содержащая сеть узлов (фрагментов, модулей,

фреймов) и заданные на них ассоциативные связи порождает трехмерное

информационное пространство, что создает информационную среду, адекватную

глубинной структуре переработки идей человеческим мозгом. Для того чтобы

информационная система могла быть названа гипертекстовой информационной

системой, она должна обладать следующим рядом характеристик в совокупности.

1). Структурный аспект. Система должна иметь базу данных, состоящую из

объектов двух видов: а) информационных единиц (ИЕ) или “узлов”, содержащих

информацию, потенциально интересную для пользователей и б) дуг,

представляющих структурные и семантические отношения, связывающие

информационное содержание узлов. Информация, представляемая дугами разных

типов, и возможность исследовать и интерпретировать возможные траектории

перемещения от одних ИЕ к другим может иметь для пользователя значение не

меньшее, чем информация, содержащаяся в узлах. В литературе базу данных

гипертекстовой системы называют по-разному: гипертекстом, гипертекстовой

базой данных, гипербазой данных, гиперпространством. 2) Функциональный

аспект. Создание гипертекста (ИЕ) и навигация в гиперпространстве является

нелинейной (не последовательной) деятельностью. Соответственно этому

гипертекстовая система должна иметь специальные инструментальные средства

двух видов: а) средства для поддержки авторской деятельности (в русском

языке нет подходящего термина эквивалентного английскому: "authoring") и б)

средства для броузинга (работы в гипертексте) ИЕ в процессе ассоциативной

навигации. 3) Визуальный аспект. Управление функционированием

гипертекстовой системы осуществляется на основе принципа прямого

манипулирования представленными на экране монитора символами внеязыковых

объектов. Принцип прямого манипулирования означает возможность

инициировать быстрые, реверсивные операции над объектами с немедленно

видимыми результатами. Пользователь получает возможность легко и

практически мгновенно перемещать единицы информации и фрагменты гипертекста

из одного контекста в другой вместе со всей совокупностью заданных в первом

контексте связей: ИЕ или ее элемент активизируются (выбираются) путем

нажатия мышью на так называемую, “электронную кнопку”, играющую роль

исходной точки связи, ведущей к той или иной информации, которая может

представлять интерес для пользователя. Система осуществляет переход в

конечную точку указанной связи и выдает на экран соответствующую ей ИЕ. Это

может быть либо новая ИЕ, замещающая на экране исходную, либо вставка

некоторого нового элемента в представленную на экране единицу информации,

либо старая и новая единицы информации могут быть представлены на экране

одновременно [8,20].

МОДУЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план, в котором учебная нагрузка всех дисциплин указана в

модулях, эквивалентных в системе ДО УТИС 70(10 часам аудиторной и

самостоятельной работы. Стандартный план включает изучение 10–12 модулей

(рабочих учебников) в течение семестра. Модульный учебный план в виде

матрицы (навигатора) с аппаратом комментариев включается авторами в каждый

рабочий учебник для организации образовательного пространства слушателей.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов

Вольтер

В начале каждого семестра студенты обеспечиваются (функции методиста ПДО)

полным набором рабочих учебников, с которыми работают по стандартной

унифицированной программе, начиная с подготовки к установочной лекции.

Установочную лекцию (2ч.) и установочный семинар (2ч.) по каждому рабочему

учебнику проводит ведущий преподаватель УТИС во время первой командировки

(впоследствии – консультант ПДО, имеющий сертификат). Итоговый семинар

(4ч.) и тестовые занятия (2ч.) каждого рабочего учебника проводятся

преподавателем во время второй командировки перед экзаменационным/зачетным

занятием (вместе с проверкой контрольных и курсовых работ). Эта работа

может быть поручена преподавателю–консультанту УТИС, приехавшему для чтения

лекций по следующему рабочему учебнику и имеющему допуск (сертификат) к

ведению данного предмета (впоследствии – консультанту ПДО). Ведущий

преподаватель заполняет все ведомости по учебной дисциплине и зачетные

книжки. По мере готовности компьютерных технологий учебное и рабочее

тестирование, интерактивные занятия и экзаменационные конференции

переводятся в компьютерные и сетевые форматы.

|Таблица 1. |

|Специальность 23.05.00 СКСТ: ресторанный и гостиничный сервис |

|(фрагмент) |

|Модуль (70(10ч.) изображен кодом ( КЗЭ ( (курсовая работа, зачет, |

|экзамен) |

|Блоки дисциплин |Названия |Семестры |

| |предметов | |

123456789Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплиныВведение в ДОК–Э    Философия ––Э––Э   Иностранный язык–1–З–––Э––Э––Э–З–––Э  Математические и общие естественно-научные дисциплиныМатематика––Э––Э    Экология–З–    КСЕ–З––З–    Общепрофессиональные дисциплины

и т.д.ТСД  К–Э  Валеология  –З–К–Э  Иностранный язык-2 –З–––Э–З–––Э  

МЕТОДЫ ДОСТАВКИ ЗНАНИЙ

Знания доставляются слушателям ДО УТИС с помощью технологически организованного образовательного пространства (аудиторного и внеаудиторного) со следующими элементами: тексты и структура рабочего учебника, технологии работы с рабочим учебником (работа с гипертекстом, ключевые понятия, тренинг–тесты, вопросы для самопроверки, домашние задания), методы сжатия и структурирования текста (структурно-логических схемы, карты мышления, смысловые ряды, доминанты, матрицы деятельности), составление активных словарей, лекции–консультации, демонстрационные занятия, лабораторные работы, активные семинары, интерактивные обучающие программы, аудио, видео и компьютерные продукты, сетевые технологии, CD-ROM-диски, домашняя работа, курсовые работы, контрольное тестирование, экзаменационные работы.

АУДИТОРНАЯ РАБОТА

Нагрузка по каждому рабочему учебнику составляет: 2 ч. лекционных (на поток) +6 ч. семинарских (на группу)+ 2ч. тестовых (на группу) занятий. На каждый предмет (включающий один, два или более рабочих учебника) дополнительно приходится: 2 ч. консультации (на группу) перед экзаменом (зачетом) + 1/3 часа на устный экзамен на каждого студента или 2 ч. на письменный экзамен (на поток) + 3,5ч. для выпускающих или 3ч. для невыпускающих кафедр на проверку и защиту каждой курсовой работы.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА (САМООРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА)

Деятельность слушателя состоит из аудиторной работы – посещение студентом лекций, семинаров, консультаций и ведение конспектов; сдача в установленные сроки выполненных в письменной форме заданий; отчеты в устной форме по другим заданиям, включающие семинарские доклады, выполненные проекты, ролевые игры – и самостоятельной работы – библиотечная работа с различной литературой, ведение записей, конспектов; внимательное чтение и продумывание; обсуждение информации с приятелями, работа с электронными учебниками, программами и пр.

В процессе обучения рекомендуется [2] использовать следующие возможности.

1. «Спарринг-партнер» - человек, с которым обсуждаются все вопросы, связанные с обучением. Наличие спарринг-партнера позволяет:

1.1. Сравнивать и обсуждать конспекты лекций.

1.2. Объяснять друг другу ключевые положения лекции.

1.3. Обращать внимание на детали, подчеркнутые лектором, и их взаимосвязь.

1.4. Накануне лекции ознакомиться с ее содержанием по учебнику: прочитать один и тот же раздел и объяснить прочитанное друг другу или устроить мини-тест.

1.5. Высказать противоположные мнения по каждому из обсуждаемых вопросов, а также по каждой работе, которую вы готовитесь написать.

1.6. Собирать найденную каждым из вас информацию, готовя задание порознь.

1.7. Делить расходы на ксерокопии, Интернет и т.п.

1.8. Сообща проводить обобщающее повторение перед экзаменами и экзаменовать друг друга.

1.9. Сравнивать тезисные наброски по каждому из предложенных вопросов.

2. Организация групп взаимопомощи (5-6 человек) со сменяемым лидером. Подобная группа позволяет:

2.1. Скидываться сообща на книги.

2.2. Проводить коллективные поиски нужного материала.

2.3. Распределять подготовку вопросов к семинару с последующим заслушиванием докладов.

2.4. Охватывать в процессе поиска материала большее количество журналов.

2.5. Работать в разных библиотеках с целью сбора информации.

2.6. Использовать технику мозгового штурма.

2.7. Практиковать совместное выполнение проектов.

2.8. Играть в полезные обучающие игры.

3. Методы стимуляции учебного процесса

3.1. Регулярное просматривание заметок на предмет «выжимания» из них лишнего.

3.2. Оформление записей с помощью разноцветных карандашей, фломастеров, маркеров, выполнение небольших плакатов-схем.

3.3. Регулярное перерисовывание в рабочую тетрадь диаграмм, схем, рисунков, которые приводятся в учебниках и в лекциях.

3.4. Составление собственных схем, таблиц, карт мышления, отражающих взаимосвязь различных фактов и явлений в учебнике или тексте лекций.

3.5. Выделение определенных часов для ежедневной работы в библиотеке.

3.6. Сравнение способов, логики изложения материала в различных учебниках.

3.7. Ежедневные встречи со своим спарринг–партнером с целью объяснения ему нового материала, который вы проработали.

4. Облегчение учебного процесса

4.1. Своевременное закрепление новых материалов.

4.2. Регулярное чтение конспектов.

4.3. Объяснение недавно прочитанного материала спарринг-партнеру.

4.4. Выделение главного содержания, квинтэссенции конспектов.

4.5. Оптимальный режим занятий: не следует переутомляться.

4.6. Выбор места для занятий.

4.7. Работа с вопросами учебника.

4.8. Ознакомление с экзаменационными вопросами прошлых лет.

4.9. Внимательное изучение рецензий работ.

5. Работа на лекции:

5.1. Готовьтесь к лекции (настрой, предварительное ознакомление с материалом).

5.2. Приходите на лекцию заранее.

5.3. Избегайте бесцельной траты времени в аудитории.

5.4. Имейте с собой: разлинованную тетрадь или листы с полями, две-три ручки со стержнями разных цветов, пластмассовую линейку, карандаш и резинку.

5.5. В конспекте в верхней части листа следует указывать тему лекции, дату, фамилию лектора. Желательно вести записи на одной стороне листа, что облегчает процесс поиска.

5.6. Обращайте внимание на главное: лекция имеет определенную структуру (логическую конструкцию) и ваша задача – выявить ее основные пункты. Не записывайте все, что говорит лектор: старайтесь в первую очередь слушать, а потом уже писать и рисовать.

5.7. Используйте технику конспектирования: метод точек-тире удобен для отражения логической связи отдельных положений: главный заголовок отмечается точкой, подзаголовки помещаются с отступом примерно в сантиметр и помечаются тире, под–подзаголовки снова помечаются точкой и т.д. Хорошо подчеркивать заголовки разными цветами. Пользуйтесь сокращениями, где это возможно (общепринятыми и индивидуальными).( - увеличение, ( - уменьшение, ( обусловливает, приводит к, ( отрицание (не), ( - все, сумма, рис – рисунок.

5.8. Если что-то не ясно – запишите и задайте вопрос по ходу лекции или в ее конце, спросите во время консультации, поищите в учебнике, спросите другого преподавателя, обсудите этот вопрос со спарринг–партнером.

5.9. Основное правило конспектирования: важнее понять логику изложения в целом, чем записать несвязанные, обрывочные фрагменты.

6. Работа на семинарах.

6.1. Готовьтесь к каждому семинару, просматривайте конспект лекций, рекомендованную литературу, составляйте схемы и карты мышления ваших выступлений.

6.2. Прослушайте доклад, выступление, запишите в тезисной форме самое главное и нарисуйте схемы и карты мышления.

6.3. Выступайте на семинарах при малейшей возможности, участвуйте в дискуссиях, активизируйте свой словарный запас.

7. Сдача экзамена:

7.1. Работа по повторению материала рабочего учебника должна планомерно проводиться на протяжении всего изучения модуля.

7.2. Составьте план с целью оптимального использования времени, которым вы располагаете для обобщающего повторения.

7.3. Когда вы заняты обобщающим повторением не начинайте новую работу.

7.4. Приходите на экзамен заранее, возьмите с собой все необходимое, займите место поудобнее.

7.5. Равномерно распределите время между вопросами.

7.6. Составляйте тщательный план ответа, а потом записывайте.

7.7. Отвечайте строго на поставленный вопрос.

7.8. При тестировании пропускайте затрудняющие вас вопросы – вернетесь позже.

7.9. Обращайте внимание на длину ответа (часто правильный ответ – самый длинный), на ответы к другим тестам.

7.10. Угадывайте ответы, исключая заведомо неправильные.

7.11. В конце тестирования не оставляйте в контрольных листах пустых мест.

7.12. Не обманывайте экзаменатора.

КОНТРОЛЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В дистанционном образовании широко используются такие методы, как телетестинг (компьютерное тестирование), метод рейтинговых оценок и проектно-коммуникативные методы {см. подшивку Журнала «Дистанционное образование»}. Последние для системы государственного ДО наиболее пригодны, экономичны и перспективны. Они достаточно субъективны и практически не поддаются автоматизации (преподаватель или консультант учебной группы за цикл изучения модуля в ходе тестового занятия дает адекватную оперативную оценку работе не более 20-25 слушателей). К проектно-коммуникативным методам оценки знания относятся:

1) написание реферата по заданной теме;

2) референтная оценка работы другого слушателя;

3) личное интервью с преподавателем;

4) самооценка работы слушателя.

Для проведения оперативного промежуточного контроля наряду с тестами используются анкеты, содержащие ряд вопросов, на которые слушатель должен дать ответы. Вопросы делятся на два типа: закрытые (включают в себя все возможные варианты ответов, из которых выбирается один правильный) и открытые (дают возможность ответа своими словами). К закрытым относятся альтернативные вопросы, вопросы с выборочным ответом, шкалы важности, оценочные шкалы и пр. К открытым – вопросы без заданной структуры, подбор словесных ассоциаций, завершение предложений, тематические тесты и пр.

Система ДО УТИС содержит 3 типа письменных контрольных работ.

1. Домашняя работа: представляет собой протокол самостоятельной работы студента над рабочим учебником (выполнение типовых заданий, ответы на вопросы, тренинг -тесты и пр.).

2. Контрольная работа: домашняя работа + специальные расчетные задания.

3. Курсовая работа: домашняя работа + дополнительные практические задания.

Структура типичной домашней работы:

1. Составить структурный словарь по материалам рабочего учебника.

2. Составить карту мышления (паутину памяти) по материалам рабочего учебника.

3. Составить 15-20 структурно-логических схем, отражающих логику развития материалов рабочего учебника.

4. Составить 5 тестов с 4 вариантами ответов к каждому.

5. Ответить на вопросы: достоинства и недостатки, удобство и неудобства организации материалов рабочего учебника и системы ДО УТИС в целом.

6. Оформить 2-3с. структурного реферата (взять 30-40с. нового учебника, учебного пособия или материалов Интернет, расширяющих тематику рабочего учебника, и сжать их с помощью схем и карт мышления).

7. Решить задачи (перечень задач – в рабочем учебнике).

8. Выполнить задания (перечень заданий – в рабочем учебнике).

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

Самооценка

Тренинг–тесты, задания, вопросы для самопроверки в рабочем учебнике и пр.

Государственная оценка

Контрольная работа: доклад и оценка на семинаре; курсовая работа: защита и оценка на специальных занятиях; контрольное тестирование на специальных занятиях; зачеты, экзамены, защита дипломного проекта.

Технология тестирования

Тест – метод исследования личности, построенный на ее оценке по результатам стандартизированного задания, испытания, пробы с заранее определенной надежностью и валидностью. Традиционная форма представления вопросов и ответов теста предлагает слушателю четко сформулированный вопрос, после которого идут четыре варианта ответа, из которых верен (не верен) только один, который учащемуся и предлагается указать. Неправильные ответы составляются по принципам:

1. Похожи на правильные, но содержат неверный тезис.

2. Неверны, но содержат информацию, помогающую найти верный ответ к данному вопросу.

3. Неверны только в контексте вопроса, но содержат информацию, используемую в ответах к другим вопросам по данному предмету.

4. Неверны только в контексте предмета, но содержат информацию, используемую при тестировании по другим дисциплинам.

5. Заведомо неверные факты, даты, имена, формулировки законов и пр.

Тестирование в системе ДО УТИС проводится на специальном двухчасовом занятии. Время тестирования 40 мин. (по одному вопросу в минуту). На втором часе пары преподавателем (консультантом) проводится проверка тестовых заданий, заполнение ведомостей, анализ типичных ошибок и консультация по материалам и итогам тестирования.

Технология экзамена

Экзамен без использования компьютерных и сетевых технологий проводится в системе ДО УТИС (кроме традиционной формы) двумя способами. Письменный – по алгоритму, включающему строго определенное число вопросов (обычно 8–10), четко обозначенный объем и способ предоставления ответов (как правило в виде смысловых рядов, структурно-логических схем или карт мышления) и систему оценки. Работа высылается в УТИС, где проверяется и оцениваются представителями государственной экзаменационной комиссии. Устный – в виде конференции (круглого стола), в ходе которой студенты группы делают доклады–ответы на все экзаменационные вопросы. В экзаменационную оценку входят: качество доклада + качество подготовленных студентом иллюстративных материалов (схемы, карты мышления) + качество ведения записей выступлений. В данной форме экзамен превращается в одну из самых продуктивных технологий обучения: в его ходе студент знакомится и участвует в обсуждении всех материалов и вопросов дисциплины, что особенно актуально для системы ДО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Дискеты с учебными материалами, электронной библиотекой специальности, электронные учебники, интерактивные учебные пособия, аудио и видео лекции, CD-ROM, учебники и методические разработки карманного формата (pocket-books), компьютерные тренинг–тесты, индивидуальная консультативная помощь, информационные услуги, комплектование учебной библиотеки, прайс–листы книготорговых фирм, электронные адреса и пр. гипертекстовые расширения. Курсы стенографии, быстрого чтения, десятипальцевого набора текста, производства ресурса здоровья и пр.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Обучение за дополнительную плату по индивидуальному графику со сдачей тестов, домашних и курсовых работ, зачетов и экзаменов в УТИС в удобное для студента время.

Для примера возьмём:

Консорциум “Кодекс” выпустил первый электронный учебник “Правоведение для студентов неюридических специальностей”. Он предназначен для студентов технических, экономических и гуманитарных специальностей и составлен в полном соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, утвержденных Министерством образования в 2000 г.

В основу учебника положен электронный курс “Правоведение” с комплектом обучающих тестов, разработанный А. В. Лобыничевым, старшим преподавателем Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Новинка включает курс лекций и практикум по основам таких распространенных правовых дисциплин, как теория государства и права, конституционное право, гражданское право, финансовое право, уголовное право, международное право и др. От систем “Кодекс” учебник унаследовал подборку правовых документов, относящихся к этим дисциплинам. Таким образом, студент всегда сможет обратиться от материала лекции к тексту нормативного акта, который в ней упоминается.

К изучению предлагается шестнадцать тем, посвященных, в частности, основам теории государства и права, основам конституционного права в России, защите нарушенных прав и судебному разрешения споров. По каждой теме в учебнике приводится список литературы.

Узнать или уточнить значение того или иного юридического термина пользователю поможет имеющийся здесь же словарь. А специально для преподавателя правоведения разработчики включили в состав учебника методические рекомендации.

На диске представлена система самотестирования, которая подскажет студенту, насколько успешно он усвоил пройденный материал.

Проект “ГиперМетода” для Министерства образования

Перед майскими праздниками компания “ГиперМетод” объявила о сдаче дистанционного мультимедийного курса “Компьютерная графика и дизайн” для учреждений общего и профессионального образования. Он был создан в рамках государственного контракта с исполнительной дирекцией Министерства образования РФ по президентской программе “Дети России”. Работы велись с сентября 2002 г.

В качестве инструментов были использованы оболочка для построения электронных учебников “eLearning Office 3000” и система дистанционного обучения “eLearning Server 3000”, предложенная компанией “ГиперМетод”.

Электронное учебное пособие “Компьютерная графика и дизайн” со следующего учебного года будет включено в базовую программу средней школы по информатике. Курс предназначен для очного и дистанционного обучения

II. Електронні підручники

Електронні підручники та вимоги до них.

Електронний підручник - це програмно-методичний комплекс, що забезпечує можливість самостійного, чи при участі викладача, освоєння навчального курсу, саме за допомогою комп'ютера.

Звичайний підручник був, і ще довго залишиться основним "знаряддям" учня. Будь-який текст значно зручніше вивчати в надрукованому вигляді, ніж на екрані комп'ютера. Тому при створенні електронного підручника варто задатися питанням: яка саме нова якість відрізняє даний ЕП в порівнянні з традиційним, і чи доцільна розробка електронного підручника, якщо вже є звичайний? І тільки у випадку безсумнівних переваг ЕП можна братися за його розробку. При цьому необхідно використовувати весь арсенал технологічних засобів, наданих сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

Електронний підручник (при тому, що він часто доповнює звичайний підручник) особливо ефективний у тих випадках, коли він: забезпечує практично миттєвий зворотний зв'язок (властивість інтерактивності); допомагає швидко знайти необхідну інформацію, пошук якої в звичайному підручнику вимагає багато часу (підвищення продуктивності пошуку); істотно заощаджує час при багаторазових звертаннях до гіпертекстових пояснень; дозволяє швидко, перевірити знання по визначеному розділу; може обновити необхідну навчальну інформацію, наприклад, за допомогою Інтернет (принцип актуалізації інформації).

Що ж стосується представлення безпосередньо навчального матеріалу, то багато хто вважає, що електронний підручник - усього лише текст, підготовлений за допомогою комп'ютера. Створення на сучасному технологічному рівні власне інформаційної частини дійсно вимагає значних зусиль, і тільки останнім часом з'явилися продукти, що з певними застереженнями можна віднести до електронних підручників.

Можлива область застосування електронних підручників (ЕП) надзвичайно широка: використання ЕП ефективне і при самоосвіті, і при дистанційному навчанні; ЕП рекомендується для людей зі спеціальними потребами в навчанні. Отже, необхідне методичне пророблення процесу створення ЕП, повинне проводитися як педагогами, так і фахівцями в області інформатики. Створені продукти, як правило, несуть на собі відбиток особистих поглядів творців. Так, наприклад, якщо розроблювачами електронного видання є програмісти, то в цьому випадку можна спостерігати недостатню увагу до інформації, до її достовірності і якості. Основна увага тут приділяється комп'ютерним ефектам особливим навігаційним прийомам, реалізованим у продукті.

Досить глянути на характеристики компакт-дисків: на першому місці - обсяг записаної інформації, кількість ілюстрацій, аудіо- і відео-фрагментів і їхня тривалість. Дані про якість інформації звичайно відсутні, у кращому випадку вказується, що продукт являє собою електронну копію друкованого видання. Тому при проектуванні ЕП повинно бути досягнуте гармонійне поєднання знань з педагогіки, психології, методики та інформатики.

Навіть у тих випадках, коли використовуються електронні підручники чи навчальні енциклопедії, доцільно використовувати "тверду" копію текстових розділів, що обрані в цих посібниках для використання їх учнями (тобто роздруковувати за допомогою принтера необхідний текст, а не читати його з екрана). Це зв'язано з тим, що при читанні книги ми сприймаємо текст у відбитому світлі, а на екрані монітора - у минаючому. Від читання з екрана монітора око утомлюється значно більше, а при використанні моніторів низької якості погіршується зір. Можна також згадати і про шкідливі випромінювання моніторів, що, безумовно, не сприяють зміцненню здоров'я учнів.

Електронне видання повинне містити досить повну інформацію по розглянутим темам, ілюстрації відео-уривки повинні представляти додаткову інформацію, звуковий коментар також не повинний бути повторенням текстової інформації (хоча використання відео та звукових рядів і покращує засвоєння матеріалу, але їх використання повинно бути чітко регламентоване, щоб урок не перетворювався на прослуховування музики чи перегляду кліпів та фільмів). Основна заповідь розроблювача: використовувати мультимедійні засоби, не для створення модних ефектів, а лише у випадках, коли це виправдано представленим матеріалом і допомагає зрозуміти досліджуваний предмет.

Електронний підручник, як правило, являє собою мультимедійний продукт і повинний забезпечити ефективне навчання школярів у режимі самоосвіти й у режимі, при якому викладач від звичайного інструктування переходить до консультування учнів. З цього випливає, що підручник повинний забезпечувати як безупинний режим навчання, так і покроковий. Кожен виділений заздалегідь фрагмент курсу повинен закінчуватися практичними (вправи) і контрольними (тестування) блоками, а кожен великий розділ курсу – підсумковим тестом, чи заняттям заліком.

Електронний підручник доцільно обладнати електронним спостерігачем, що за бажанням учня виведе дані про те, яку частину конкретного розділу той, якого навчають, зумів прочитати (наприклад: "Ви ознайомилися з 40% інформації з даного розділу"), і підкаже, що при знайомстві з темою залишилося нерозглянутим.

У цілому електронний підручник істотно заощаджує час учня, затрачуваний на рутинні операції по пошуку навчального матеріалу. Звідси випливає й основна вимога до електронного підручника - наявність "дерева знань", добре проробленого індексу (алфавітного чи іншого покажчика), гіпертекстових посилань і словника.

Якщо ЕП містить текст, то необхідно передбачити можливість установки типу і розміру шрифту в залежності від бажання користувача (особливо при навчанні школярів молодшого віку).

Ефективним є використання різного роду підказок. Наприклад, у звичайній книзі розповсюджене цифрове посилання, яке потрібно знайти нижче, чи навіть на іншій сторінці, а в ЕП інформація з'являється безпосередньо поруч з об’єктом і тільки при наведенні курсору на зазначене місце. Корисною є можливість підключення лупи, чи виділення частини ілюстрацій у залежності від тексту, що читається, чи фрагмента зображення, що переглядається.

Підсумовуючи усе вище сказане, можна виділити такі основні вимоги до електронних підручників:

Інформація з курсу повинна бути добре продуманою, структурованою і охоплювати певний розділ або ж увесь курс.

Кожен параграф такого підручника не повинен містити більше ніж 7 нових понять, оскільки середня людина не може запам’ятати більше.

Після кожного третього кадру параграфа слід надати можливість користувачеві проконтролювати себе, наскільки правильно засвоєно матеріал. У підручнику повинно бути якомога менше тексту та більше супроводжувальної відеоінформації.

Теми електронного підручника повинні відповідати програмі курсу, наприклад, програмі курсу геометрії за 7-9 класи, якщо це електронний підручник з планіметрії. Причому, ці теми повинні мати продумані гіперпосилання, динамічні та статичні ілюстрації.

Як текстову, так і ілюстративну частину підручника користувач повинен мати змогу роздрукувати. Ідеальним варіантом є той, що електронний підручник надасть користувачеві нове вікно для редагування інформації, яку потрібно буде друкувати.

Інтерфейс підручника повинен мати зручне та продумане меню, а найважливіші команди повинні бути про дубльовані кнопками панелі інструментів.

Користувач повинен мати змогу змінювати накреслення та величину літер.

Електронний підручник повинен містити потужний і швидкий апарат пошуку потрібної інформації.

У підручнику повинні використовуватися відео- та звукові ряди тільки там, де без цього не можна обійтися.

Електронний підручник повинен містити список як посилань на інші електронні підручники, так і на традиційні підручники.

Отже, щоб електронний підручник став на справді гарним помічником вчителя у викладанні, а учнів у навчанні, він повинен відповідати всім вище перерахованим вимогам.

-----------------------

|Ресурсы |

|дистанционног|

|о образования|

|Средства |

|дистанционног|

|о образования|

|Образовательны|

|е услуги |

|Корректировка |

|параметров |

|Обновление |

|данных о |

|ресурсах |
Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.