рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > Право > Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

Право : Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

Київський університет туризму, економіки і права.

Реферат

На тему:

Вибори як форма народного волевиявлення.

Виконала: Прокопова Вікторія

25 група юридичного факультету

денної форми навчання

Київ 2002

План:

Вступ;

1. Поняття виборів

2. Основні принципи виборів

3. Види виборів та виборчих систем

3.1 Мажоритарна система

3.2 Пропорційна система

4. Виборчий процес і його стадії

Вступ.

Ст. 5 Конституції України визначає дві форми народовладдя –

безпосередня (пряма) і представницька демократія. Безпосередня демократія

пов’язана зі здійснюваним через різні форми прямим волевиявленням народу

України, територіальної громади чи іншої визначеної законом спільноти

громадян України.

Форми безпосередньої демократії – це способи і засоби безпосереднього

здійснення влади народом або його частиною, які виключають передачу владних

повноважень органам чи особам. Згідно зі ст. 69 Конституції України

основними формами народного волевиявлення є вибори та референдум.

Під виборами в найбільш широкому значенні цього слова розуміють такий

спосіб формування керівних органів, що полягає в голосуванні визначених

осіб. Шляхом виборів формуються, наприклад, керівні статутні органи

політичних партій та громадських організацій, президіальні органи зборів,

деякі органи державної влади і органи місцевого самоврядування тощо.

1. Поняття виборів

Найбільш поширеною формою прямого народовладдя є вибори, які на відміну

від інших його форм — референдумів, плебісцитів, постійно і періодично

застосовуються у більшості країн світу. Шляхом виборів формуються різні

органи публічної влади, як державні інституції — парламенти, посади глав

держав, іноді уряди, судові органи, так і представницькі органи місцевого

самоврядування.

У загальному вигляді вибори можна визначити як волевиявлення народу з

метою формування органів державної влади або місцевого самоврядування

шляхом голосування.

За умов демократичного суспільства вибори за своєю суттю — це прояв

реальної волі народу, процес виявлення і здійснення такої волі. Суспільство

як асоціація вільних та рівноправних людей для підтримки свого оптимального

функціонування й постійного відтворення мусить певним чином

самоорганізовуватись і структуруватися. Таким чином, за умов саме

демократичного суспільства існує постійний і самостійний напрям у його

діяльності — періодичне формування владних структур, які б задовольняли

інтереси й прагнення кожного члена суспільства, а також раціональне

існування всього суспільства загалом. Волевиявленням народу задається

насамперед суспільний (або публічний) і політичний характер інституту

виборів.

Зміст виборів як політичного суспільно-правового інституту полягає в

тому, що саме волею народу здійснюється конституювання та відтворення

органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Це дає підстави

характеризувати вибори як державотворчу функцію народовладдя.

За формою здійснення вибори можна розглядати як специфічну,

врегульовану законом діяльність уповноважених органів і громадян,

спрямовану на формування органів державної влади та органів місцевого

самоврядування. Здійснення виборів з юридичної точки зору треба розглядати

як процес, найважливішою стадією якого є голосування.

Отже, вибори в Україні — це передбачена Конституцією та законами

України форма прямого народовладдя, яка є волевиявленням народу шляхом

таємного голосування щодо формування конституційного якісного і кількісного

складу представницьких органів державної влади та органів місцевого

самоврядування.

В сучасному політичному процесі вибори мають багатоманітне соціальне

призначення, яке виражається через наступні суспільні функції: по-перше,

вибори є важливим інструментом реалізації народного суверенітету; по-друге,

вибори виступають водночас однією з форм здійснення права національного

суверенітету (прикладом цього може бути Закон України "Про особливості

участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів

місцевих рад в Автономній Республіці Крим", який передбачає як загальний,

так і спеціальний порядок участі громадян кримськотатарської, болгарської,

вірменської, грецької та німецької національностей у виборах депутатів

місцевих рад в Автономній Республіці Крим); по-третє, через вибори як

демократичну форму обрання представників народу забезпечується

стабільність, поступовість і наступність існування влади; по-четверте,

через вибори як форму відносно якісного відбору або своєрідного фільтру

складу представницьких органів забезпечується основа для ефективного

функціонування державного механізму та органів місцевого самоврядування:

саме періодичні вибори дають змогу позбутися непопулярних, хто

скомпрометував себе, політиків; по-п'яте, вибори є одним із найважливіших

способів формування і вираження суспільної думки.

2. Основні принципи виборів — це засади, на основі яких здійснюються вибори

і відповідно до змісту яких вибори можна вважати реальним волевиявленням

народу, формою прямого народовладдя.

У ст. 71 Конституції визначається, що вибори до органів державної влади

та місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального,

рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Принципи вільних виборів є

загально визнаними у світі і відповідають міжнародним стандартам чи ознакам

демократичних режимів. Проголошення цих принципів на конституційному рівні

робить їх обов'язковими для всіх видів виборів, виключаючи можливість

порушення будь-якого з цих принципів або усіх принципів одночасно.

Поряд із цими загальними принципами в кожному із базових виборчих

законів України встановлюються додаткові принципи виборчого процесу.

Виборчий процес здійснюється, зокрема, на засадах: вільного і рівноправного

висування кандидатів, гласності і відкритості, рівності можливостей для

всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до

кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів

місцевого самоврядування; свободи агітації.

Принципи загального, рівного і прямого виборчого права при таємному

голосуванні визнані універсальними принципами демократичних виборів в

Україні.

Принцип загальності виборчого права означає, що активне виборче право

громадян, тобто право обирати, відповідно до ст. 70 Конституції мають усі

громадяни України, які на день голосування досягли 18-ти років, за винятком

осіб, визнаних судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється

для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

Виборче право є універсальним для всіх видів виборів в Україні.

На відміну від нього пасивне виборче право громадян, тобто право бути

обраним, залежить від виду виборів. Так, відповідно до ст. 76 Конституції

та ст. З Закону "Про вибори народних депутатів України”, народним депутатом

може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти

одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти

років. Не може бути обраний депутатом громадянин, який має судимість за

вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у

встановленому законом порядку.

Президентом, відповідно до ст. 103 Конституції, може бути обраний

громадянин України, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу,

проживає в Україні протягом останніх десяти перед днем виборів років та

володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути обрана

Президентом більш як на два строки підряд.

Принцип рівності виборчого права передбачає, що всі громадяни

України беруть участь у виборах на рівних засадах. Це означає, що всі

виборці мають однакову кількість голосів і кожний має рівну з іншими вагу,

тобто кожний виборець впливає на результати виборів однаково.

Рівність голосів на виборах в Україні забезпечується, зокрема,

утворенням виборчих округів з приблизно однаковою кількістю виборців, тобто

за єдиними нормами представництва окремо для кожного виду виборів,

створення рівних можливостей для кандидатів під час їх реєстрації виборчими

комісіями, при проведенні передвиборної агітації тощо.

При цьому здійснення громадянами України права обирати і бути обраними

не залежать від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших

переконань, статі, етнічного чи соціального походження, майнового стану,

місця проживання, мови або інших ознак. Як відомо, раніше в Україні виборці

завжди мали по одному голосу, незалежно від виду виборів. Відтепер

становище змінилось. На виборах народних депутатів України, наприклад,

кожний виборець має два голоси — по одному в одномандатному та

багатомандатному загальнодержавному виборчих округах. На виборах Президента

України кожен виборець має один голос.

Принцип прямого виборчого права визначає право громадян обирати

кандидатів на виборах безпосередньо. Конституцією передбачаються прямі

вибори народних депутатів України, Президента України, депутатів сільських,

селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад та сільських,

селищних, міських голів.

Принцип таємності голосування означає, що контроль за волевиявленням

виборців не допускається. Зміст його полягає в гарантіях повної свободи

волевиявлення. В рамках виборчого законодавства це досягається тим що

кожний виборець голосує особисто; голосування за інших осіб не

допускається. Виборчий бюлетень заповнюється голосуючим у кабіні або в

кімнаті для таємного голосування. При заповненні бюлетеня забороняється

присутність будь-кого, крім голосуючого. Виборець, який не має можливості

заповнити бюлетень особисто, може запросити в кабіну для таємного

голосування іншу особу за своїм розсудом, крім членів виборчої комісії,

кандидатів, які балотуються, їхніх довірених осіб, а також уповноважених

осіб, представників партій, виборчих блоків партій, що беруть участь у

виборах.

3. Види виборів та виборчих систем.

Залежно від підстав можна розрізняти кілька класифікацій видів виборів.

За територіальною ознакою вибори бувають:

1) загальнонаціональні (загальнодержавні), які здійснюються на

території всієї країни: вибори до Верховної Ради України, вибори Президента

України;

2) місцеві (іноді їх називають локальними, комунальними,

адміністративними): вибори до представницьких органів місцевого

самоврядування (сільських, селищних, міських, районних у містах, районних,

обласних рад та сільських, селищних, міських голів).

За об’єктом, що передбачає органи або посади, до яких входять або на

які обираються представники народу, вибори можна класифікувати як:

1) вибори парламенту — вибори до Верховної Ради України;

2) вибори на посаду Президента України;

3) вибори представницького органу територіальної автономії — вибори

Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) вибори представницьких органів самоврядування міських, сільських,

селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад;

5) вибори на посади сільських, селищних, міських голів.

За часом проведення вибори поділяють на:

1) чергові. Вибори, що проводяться в період закінчення строку

повноважень (легіслатури), передбаченого Конституцією і законами України

для функціонування певного виду виборного органу або посади;

2) позачергові або дострокові. Вибори, що проводяться в разі

дострокового припинення строку повноважень, передбаченого Конституцією

України і законами України для функціонування певного виду виборчого органу

або посади;

3) повторні. Вибори, що проводяться у випадках, коли вибори у виборчому

окрузі визнані недійсними або такими, що не відбулися;

5) вибори, що проводяться в разі утворення нової адміністративно-

територіальної одиниці.

За кількісною ознакою участі виборців вибори бувають.

1) загальними, основними, коли в них за законом мають право брати

участь всі виборці держави;

2) частковими (додатковими), коли поповнюється склад Верховної Ради

України, місцевих рад в разі дострокового вибуття деяких депутатів, або

визнання виборів недійсними.

З огляду на правові наслідки вибори поділяють на:

1) дійсні — це вибори, проведені у порядку, визначеному Конституцією

України і відповідному виборчому законі;

2) недійсні — вибори, в ході яких мали місце порушення виборчого

законодавства, які вплинули на підсумки виборів.

За порядком визначення результатів виборів розрізняють такі виборчі

системи:

1) мажоритарна;

2) пропорційна;

3) змішана.

3.1 Мажоритарна система є найстарішою серед виборчих систем. Назва її

походить від французького majorite, що означає "більшість". Мажоритарною

вважається система визначення результатів виборів, завдяки якій депутатські

мандати (один або кілька) від округу одержують тільки ті кандидати, які

отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати

вважаються не обраними.

Залежно від того, як визначається більшість голосів, необхідна для

обрання кандидата, розрізняють:

1) мажоритарну систему відносної більшості;

2) мажоритарну систему абсолютної більшості;

3) мажоритарну систему кваліфікованої більшості.

Мажоритарна система відносної більшості (або простої більшості, або

"перший обирається на посаду") є найпростішою різновидністю мажоритарної

системи. За умов її запровадження обраним вважається кандидат, який отримав

найбільшу кількість голосів виборців. Ця система досить результативна.

Недоліком мажоритарної системи відносної більшості є те, що вона не дає

можливості враховувати інтереси всіх виборців округу, бо кандидат може бути

обраним абсолютною меншістю виборців, хоча і відносною їх більшістю на

момент голосування, за таких умов голоси виборців, що голосували проти

обраного кандидата, пропадають. Ця система також фактично анулює середні і

малі партії.

На противагу означеній мажоритарна система абсолютної більшості для

обрання кандидата вимагає зібрати більше половини голосів виборців, тобто

діє формула 50 % + 1 голос.

Перевага означеної системи — вона враховує інтереси більшості виборців,

хоча голоси виборців, поданих проти, знову ж втрачаються. Недоліком системи

є її не результативність. Голосування за цією системою передбачає, як

правило, повторне голосування або повторні вибори.

Мажоритарна система кваліфікованої більшості передбачає, що обраним

вважається кандидат (або список кандидатів), які отримали певну,

кваліфіковану більшість голосів виборців. Кваліфікована більшість

встановлюється законодавством і, як правило, перевищує більшість абсолютну.

3.2 Другим видом виборчих систем є пропорційна система.

При пропорційній системі депутатські мандати розподіляються між

партіями пропорційно кількості голосів виборців, зібраних кожною з них у

межах виборчого округу. При застосуванні цієї системи округи завжди

багатомандатні.

За впливом виборців на розташування кандидатів у списку для голосування

розрізняють наступні види пропорційної системи:

1) з жорсткими списками;

2) з преференціями;

3) з напівжорсткими списками.

При застосуванні жорстких списків виборець голосує за список партії, що

він обирає, в цілому. У виборчому бюлетені вказуються тільки назви, емблеми

партій, іноді певна кількість перших кандидатів у партійних списках.

При застосуванні системи преференцій (в перекладі означає "перевага")

виборець не просто голосує за списки партії, що обирає, а й робить помітку

навпроти номеру того кандидата в кандидатському списку від партії, якому

він віддає свій голос. Таким чином, обирається той, хто отримав найбільше

число преференцій.

Пропорційна система з жорсткими списками має свої переваги: при

голосуванні обирається передусім політична платформа і програма майбутньої

діяльності партії; дана система найпростіша за формою здійснення і

найдешевша.

4. Виборчий процес і його стадії.

Виборчий процес — це врегульована законом специфічна діяльність

уповноважених органів і громадян, спрямована на формування якісного і

кількісного складу органів державної влади та органів місцевого

самоврядування.

Розрізняють кілька стадій (етапів) виборчого процесу:

Перша стадія — “проголошення або призначення виборів” Новою

Конституцією України передбачаються як передумови проведення виборів —

проголошення від-повідно до календарної дати та призначення виборів залежно

від їх виду.

Друга стадія - затвердження або утворення виборчих одиниць. Ними

виступають виборчі округи і виборчі дільниці. Виборчі округи бувають

територіальними та національно-територіальними.

Залежно від кількості місць, які мають бути заповнені в одному

виборчому окрузі. Існує два типи виборчих округів:

одноманітні, де лише на одне місце проводяться вибори у всьому виборчому

окрузі, а також багатомандатні, де обирається кілька депутатів.

Виборчі дільниці — це виборчі одиниці, що об'єднують виборців за

загальним місцем голосування. Нині, відповідно до нового виборчого

законодавства, зазнав певних змін загальний порядок утворення виборчих

дільниць. Вони утворюються окружними виборчими комісіями за поданням

Київської, Севастопольської міських рад, районних рад, міських рад у межах

території виборчих округів, а у разі відсутності таких подань — на підставі

пропозицій відповідних міських голів або голів рад.

Третя стадія — утворення виборчих органів, на які закон покладає

керівництво всім виборчим процесом. Залежно від країни ці органи мають

різні назви (комісії, бюро, президії).

До Центральної виборчої комісії входять 15 членів комісії, які

призначаються на посади та припиняють свої повноваження Верховною Радою

України за поданням Президента України. Члени Центральної виборчої комісії

зі свого складу обирають голову, заступника голови та секретаря комісії.

Четверта стадія виборів — це складання списків виборців — стадія

реєстрації виборців. Призначення реєстрації виборців — встановити до

процедури голосування на виборах коло осіб, що мають право голосу.

Залежно від того, як реєструються виборці для участі у виборах,

прийнято розрізняти два види реєстрації: — публічна (обов'язкова) і

особиста (добровільна).

До списків виборців включаються всі громадяни України, яким на день

виборів виповнюється 18 років та які на момент складання списку постійно

проживають на території відповідної виборчої дільниці і мають право голосу.

За відсутності точних відомостей про дату (місяць і день) народження

громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.

До списку виборців вносяться ім'я, по батькові, дата народження, місце

проживання виборця. Прізвища виборців зазначаються у порядку, зручному для

проведення голосування.

Однією із найважливіших стадій виборчого процесу є стадія висування і

реєстрації кандидатів на виборчі посади. Світова практика висунення

кандидатів визначає кілька способів висунення кандидатів:

. самовисунення;

. висування групами виборців;

. висування політичними партіями або іншими громадськими об'єднаннями.

Шоста стадія виборчого процесу передбачає доведення передвиборчої

агітації.

У день виборів агітація за кандидатів забороняється

Найголовніша, сьома стадія виборчого процесу — стадія голосування.

За Законом голосування провадиться в день виборів або в день повторного

голосування на виборах.

Восьма стадія, виборів включає підрахунок голосів і визначення

результатів виборів, а також підбивання підсумків виборів.

Кінцеві загальні результати виборів встановлюються Центральною або

територіальними виборчими комісіями і публікуються в офіційній пресі.

Висновок.

Соціальне призначення виборів полягає в тому, що:

1. Вибори є вихідним принципом організації державного механізму та

системи місцевого самоврядування. За їх допомогою, зокрема, формуються

парламент – Верховна Рада України; представницький орган Автономної

Республіки Крим та представницькі органи місцевого самоврядування;

заміщується пост Президента України та посади сільських, селищних,

міських голів.

2. За їх допомогою народ визначає своїх представників в органах державної

влади та органах місцевого самоврядування, наділяє їх мандатом на

здійснення у визначених Конституцією межах своїх суверенних прав.

3. Вибори відіграють визначальну роль у формуванні політичної еліти тощо.

Література:

Конституция Украины

Коментар до Конституції України, В. Ф. Бойко, ІЗВРУ. К.:1998.

В. Ф. Погорілка, Конституційне право України, Наукова думка К.:1999;

В.В. Кравченко, Конституційне право України, Навчальний посібник К.:2000(
Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.