рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > Налоги > Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU

Налоги : Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU

Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU

| | | | | |

| | | | | |

| | |35. Ar |36. K?rt?ba, |39. Iz??mumi |

| | |pievienot?s |k?d? zemnieku|PVN nodok?a |

| | |v?rt?bas |saimniec?b?m |maks?t?jiem. |

|30. Nekustam?|43. Dabas |nodokli |ir ties?bas |(1) Ar nodokli |

|?pa?uma |resursu |apliekam?s |nere?istr?tie|neapliek ??du |

|kadastr?l?s |nodoklis, |personas un to|s k? ar PVN |pre?u pieg?des |

|v?rt?bas |m?r?is, |re?istr?cijas |k? apliekam?m|un |

|noteik?anas |apliekamie |k?rt?ba. |person?m. |pakalpojumus: |

|pamatprincipi|objekti. |Ar pievienot?s|Zemnieku |1) pakalpojumus|

|. |Likums Saeim? |v?rt?bas |saimniec?b?m |(tai skait? |

|(1) Nekustam?|pie?emts 1995. |nodokli |ir ties?bas |?din??anas), ko|

|?pa?uma |gada 14. |apliekam? |nere?istr?tie|sniedz veco |

|kadastr?l? |septembr?, |persona - |s ?aj? pant? |?au?u |

|v?rt?ba ir |valsts |fizisk? vai |noteiktaj? |pansion?ti vai |

|p?c vienotiem|prezidents to |juridisk? |k?rt?b? k? |m?tnes, |

|principiem uz|uzsludin?jis |persona un ar |apliekam?m |soci?l?s |

|valsts |1995. gada 4. |l?gumu vai |person?m, ja |apr?pes un |

|kadastra datu|oktobr?. Likums|norunu |ir izpild?ti |rehabilit?cijas|

|pamata |st?jas sp?k? |saist?tas |??di |centri, |

|noteikta |1996. gada 1. |min?to personu|nosac?jumi: |specializ?tie |

|zemes un ?ku |janv?r?. |grupas vai to |1) pa?u |apr?pes centri |

|v?rt?ba. |Dabas resursu |p?rst?vji, kas|ra?ot?s |vai nami, kurus|

|(2) Nekustam?|nodok?a (DRN) |veic pre?u |lauksaimniec?|piln?gi vai |

|?pa?uma |m?r?is ir |pieg?des, |bas |da??ji finans? |

|kadastr?lo |ierobe?ot dabas|pakalpojumu |produkcijas |no valsts |

|v?rt?bu |resursu |snieg?anu, |pieg??u un |bud?eta vai |

|nosaka Valsts|nesaimniecisku |pre?u importu |pa?pat?ri?a |pa?vald?bu |

|zemes |izmanto?anu un |un pa?pat?ri?u|v?rt?ba |bud?etiem; |

|dienests |vides |un kas likum? |iepriek??jo |2) maksu par |

|Ministru |pies?r?o?anu, |noteiktaj? |12 m?ne?u |b?rnu |

|kabineta |samazin?t vidi |k?rt?b? ir |laik? ir |uztur??anos |

|noteiktaj? |pies?r?ojo?as |re?istr?ti |vismaz 90 |pirmsskolas |

|k?rt?b?, |produkcijas |Valsts |procentu no |iest?d?s; |

|vadoties p?c |ra?o?anu un |ie??mumu |zemnieku |3) no valsts |

|nekustam? |realiz?ciju, |dienesta ar |saimniec?bu |bud?eta |

|?pa?uma |veicin?t jaunas|pievienot?s |kop?jo pre?u |finans?tos |

|tirgus cenu |un pilnveidotas|v?rt?bas |pieg??u un |?din??anas |

|l?me?a vismaz|tehnolo?ijas |nodokli |sniegto |pakalpojumus |

|divus gadus |ievie?anu, kas |apliekamo |pakalpojumu |labo?anas darbu|

|pirms |samazina vides |personu |v?rt?bas; |iest?d?s un |

|taks?cijas |pies?r?ojumu, |re?istr?. |2) kop?j? ar |ieslodz?juma |

|perioda (tas |atbalst?t |(1) Personu |nodokli |viet?s; |

|ir, p?c |ilgtsp?j?gas |re?istr?ciju |apliekamo |4) izgl?t?bas, |

|nekustamo |att?st?bas |Valsts |pre?u pieg??u|sagatavo?anas |

|?pa?umu |strat??iju |ie??mumu |un sniegto |kursu un |

|vid?j?s |tautsaimniec?b?|dienesta ar |pakalpojumu |iest??an?s |

|tirgus |, k? ar? veidot|pievienot?s |v?rt?ba |dokumentu |

|v?rt?bas |vides |v?rt?bas |iepriek??jo |re?istr??anas |

|noteiktam |aizsardz?bas |nodokli |12 m?ne?u |pakalpojumus, |

|lieto?anas |pas?kumu |apliekamo |laik? ir |ko sniedz |

|m?r?im |finansi?lo |personu |maz?ka par 30|valsts un |

|konkr?t? |nodro?in?jumu. |re?istr? veic,|000 latu; |pa?vald?bu |

|teritorij?) | |iev?rojot |3) t?s |izgl?t?bas |

|un ?emot v?r?|Apliekamie |??dus |Ministru |iest?des un |

|nekustam? |objekti: |nosac?jumus: |kabineta |valsts |

|?pa?uma |ieg?stamos |1) fizisk?s |noteiktaj? |akredit?t?s |

|valsts |dabas resursus |personas |k?rt?b? |priv?t?s |

|kadastr? |vides |re?istr? p?c |Valsts |izgl?t?bas |

|re?istr?tajam|pies?r?ojumu- |to past?v?g?s |ie??mumu |iest?des, k? |

|attiec?gajam |atkritumus, |dz?vesvietas; |dienest? |ar? ?din??anas |

|nekustamajam |izme?us un | |iesniedz |pakalpojumus, |

|?pa?umam ar |pies?r?ojo??s |2) juridisk?s |l?gumu |ko sniedz ??s |

|likumu |vielas |personas |nere?istr?tie|izgl?t?bas |

|noteiktos |videi kait?gas |re?istr? p?c |s k? |iest?des; |

|izmanto?anas |preces un |to juridisk?s |apliekam?s |5) maksu par |

|ierobe?ojumus|produktus |adreses; |personas. |bezdarbnieku |

|. |import?to un |3) | |profesion?lo |

|(3) Nekustam?|iek?zem? ra?oto|l?gumsabiedr?b| |apm?c?bu vai |

|?pa?uma |pre?u vai |as re?istr? | |p?rkvalific??an|

|kadastr?laj? |produktu |p?c Uz??mumu | |u, ko organiz? |

|v?rt?b? |iepakojumu. |re?istr? | |Nodarbin?t?bas |

|neietver | |fiks?t?s | |valsts |

|me?audzes | |adreses; | |dienests; |

|v?rt?bu. | |4) ja personu | |6) bibliot?ku |

|(4) |31. Attaisnotie|grupa kop?gas | |pakalpojumus; |

|Inform?ciju |izdevumi |saimniecisk?s | |7) te?tru, |

|par tirgus |iedz?vot?ju |darb?bas | |kino, cirka |

|cenu |ien?kuma |veik?anai | |izr?des, |

|dar?jumos ar |nodokl?. |darbojas uz |39jjaut |koncertdarb?bu,|

|nekustamo |1. Pirms |l?guma pamata,|turpinajums |sar?kojumus |

|?pa?umu un |ien?kuma |re?istr? ??s | |kult?ras |

|nomas maksu |aplik?anas ar |personu grupas|23) |iest?d?s, |

|nekustam? |nodokli no gada|pilnvaroto |ugunsdro??bas|muzeju, |

|?pa?uma |apliekamo |fizisko |pakalpojumus,|izst??u, |

|kadastr?l?s |ien?kumu apjoma|personu p?c |ko sniedz |zoolo?isko |

|v?rt?bas |tiek atskait?ti|t?s past?v?g?s|iek?lietu |d?rzu un |

|noteik?anai |??di maks?t?ja |dz?vesvietas; |ministrijas |bot?nisko d?rzu|

|un |izdevumi: | |Ugunsdz?s?bas|apmekl?jumus, |

|aktualiz?cija|1) nomaks?t? |5) ja ?rvalstu|un gl?b?anas |b?rniem dom?tus|

|i Valsts |soci?l? nodok?a|persona |dienesta |un labdar?bas |

|zemes |summa un valsts|Latvijas |departaments,|m?r?iem |

|dienests |soci?l?s |Republik? nav |iest??u, |velt?tus |

|sa?em no |apdro?in??anas |izveidojusi |uz??mumu |sar?kojumus, |

|nekustam? |maks?jumi; |re?istr?tu |(uz??m?jsabie|pa?darb?bas |

|?pa?uma |2) izdevumi par|past?v?go |dr?bu) un |m?kslas |

|?pa?niekiem, |maks?t?ja un |p?rst?vniec?bu|organiz?ciju |kolekt?vu un |

|zv?rin?tiem |vi?a ?imenes |, bet iek?zem?|ugunsdro??bas|sporta |

|not?riem, |locek?u |veic vienu vai|dienesti, |sar?kojumus; |

|pa?vald?b?m |kvalifik?cijas |vair?kus ar |br?vpr?t?go |8) medic?nas |

|un |paaugstin??anu,|nodokli |ugunsdz?s?ju |pakalpojumus, |

|zemesgr?matu |specialit?tes |apliekamus |biedr?bas un |medikamentu un |

|noda??m |ieg??anu, |dar?jumus, |br?vpr?t?gie |medic?nas pre?u|

|Ministru |izgl?t?bas |tiek |ugunsdro??bas|pieg?des |

|kabineta |ieg??anu, par |re?istr?ta |form?jumi; |iek?zem? p?c |

|noteiktaj? |medic?nas un |viena no ??d?m|24) pasta |Labkl?j?bas |

|k?rt?b?. |?rstniecisko |person?m: |pakalpojumus,|ministrijas |

|(6) Ministru |pakalpojumu |a) t?s |kurus sniedz |apstiprin?ta un|

|kabinets |izmanto?anu un |pilnvarot? |bezpe??as |ar Finansu |

|reglament? |vesel?bas |persona |organiz?cija |ministriju |

|nekustam? |apdro?in??anas |Latvijas |valsts akciju|saska?ota |

|?pa?uma |pr?miju |Republik? p?c |sabiedr?ba |saraksta, k? |

|lieto?anas |maks?jumiem |??s personas |"Latvijas |ar? |

|m?r?u |apdro?in??anas |juridisk?s |pasts" un uz |veterin?rmedic?|

|noteik?anas |sabiedr?b?m, |adreses vai |kuriem |nas |

|un |kas izveidotas |past?v?g?s |saska?? ar |pakalpojumus, |

|sistematiz?ci|un darbojas |dz?vesvietas, |Pasta likumu |veterin?ro |

|jas k?rt?bu. |saska?? ar | |tai ir |medikamentu un |

|Nekustam? |Apdro?in??anas |b) ?rvalstu |monopolties?b|veterin?rmedic?|

|?pa?uma |sabiedr?bu un |persona - |as, k? ar? |nas pre?u |

|lieto?anas |to uzraudz?bas |vien? no |pastmarkas, |pieg?des |

|m?r?us |likumu. Min?to |dar?juma |aploksnes ar |iek?zem? p?c |

|atbilsto?i |izdevumu |izpildes |iespiestu |Zemkop?bas |

|Ministru |sast?vu un |viet?m |pastmarkas |ministrijas |

|kabineta |normas nosaka |Latvijas |att?lu un |apstiprin?ta un|

|reglament?taj|Ministru |Republik?. |starptautisko|ar Finansu |

|ai k?rt?bai |kabinets; |(2) Apliekam? |s atbildes |ministriju |

|un |3) summas, kas |persona ir ar?|kuponus, ko |saska?ota |

|teritori?lpl?|ziedojuma vai |bud?eta |saska?? ar |saraksta; |

|nojumos |d?vin?juma |instit?cija, |Pasta likumu |8.1) medic?nas |

|nor?d?tajai |veid? nodotas |ja t? veic |izdod un |pakalpojumus |

|izmanto?anai |Latvijas |pre?u pieg?des|realiz? |p?c Labkl?j?bas|

|vai likum?gi |Republik? |un sniedz |bezpe??as |ministrijas |

|uzs?ktajai |re?istr?t?m |pakalpojumus |organiz?cija |apstiprin?ta un|

|izmanto?anai |sabiedriskaj?m |cit?m |valsts akciju|ar Finansu |

|nosaka valsts|kult?ras, |person?m. |sabiedr?ba |ministriju |

|instit?cija |izgl?t?bas, |Valsts |"Latvijas |saska?ota |

|vai attiec?g?|zin?tnes, |prezidenta |pasts" vai |saraksta (Ar |

|pa?vald?ba, |sporta, |kanceleja, |realiz? citas|groz?jumiem, |

|kuras |labdar?bas, |Saeima un |personas |kas pie?emti ar|

|administrat?v|vesel?bas un |Ministru |saska?? ar |22.11.2001.liku|

|aj? |vides |kabinets |l?gumiem, kas|mu, kas st?jas |

|teritorij? |aizsardz?bas |dr?kst |nosl?gti ar |sp?k? ar |

|atrodas |organiz?cij?m |nere?istr?ties|bezpe??as |01.01.2002.); |

|konkr?tais |un fondiem, |Valsts |organiz?ciju |8.2) cilv?ka |

|nekustamais |reli?iskaj?m |ie??mumu |valsts akciju|org?nu, m?tes |

|?pa?ums. |organiz?cij?m |dienest? k? |sabiedr?bu |piena un |

|(7) Valsts |un bud?eta |apliekam?s |"Latvijas |cilv?ka asi?u |

|zemes |iest?d?m, kam |personas un |pasts"; |pieg?des |

|dienests |atbilsto?i |neaplikt |25) skol?nu |9) zelta, |

|izstr?d? |likuma "Par |veiktos |p?rvad?jumus,|mon?tu un |

|katras |uz??mumu |dar?jumus ar |ko veic |bankno?u |

|pa?vald?bas |ien?kuma |pievienot?s |speci?li ?im |pieg?des |

|administrat?v|nodokli" |v?rt?bas |m?r?im |Latvijas |

|?s |20.pantam |nodokli. |licenc?ti |Bankai; |

|teritorijas |Ministru |(3) Ja fizisko|p?rvad?t?ji, |10) der?bas, |

|zemes v?rt?bu|kabineta |vai juridisko |ja ?ie |izlozes |

|zon?jumu |noteiktaj? |personu un |pakalpojumi |(loterijas) un |

|atbilsto?i |k?rt?b? |??du personu |tiek |cita veida |

|lieto?anas |pie??irta |ar l?gumu vai |finans?ti no |azartsp?les; |

|m?r?im un |at?auja sa?emt |norunu |pa?vald?bu |11) apbed??anas|

|nosaka katras|ziedojumus, bet|saist?to grupu|bud?etiem. |pakalpojumus un|

|zonas vienas |??s summas |vai to |(2) Ar |Latvijas |

|plat?bas |nedr?kst |p?rst?vju ar |nodokli |Republik? |

|vien?bas |p?rsniegt 20 |nodokli |neapliek ??du|re?istr?to |

|v?rt?bu. |procentus no |apliekamo |pre?u |reli?isko |

|Zemes v?rt?bu|apliekam? |pre?u pieg??u |importu: |organiz?ciju |

|zon?jumus |ien?kuma |un sniegto |1) ?? panta |sniegtos |

|apstiprina |lieluma; |pakalpojumu |pirmaj? da?? |reli?iskos un |

|Ministru (8) |4) zin?tnes, |kop?j? v?rt?ba|min?to pre?u |ritu?los |

|Valsts zemes |literat?ras un |iepriek??jo 12|importu; |pakalpojumus; |

|dienests |m?kslas darbu, |m?ne?u laik? |2) ?rvalstu |12) |

|nekustam? |atkl?jumu, |sasniegusi vai|finansu |apdro?in?t?ju |

|?pa?uma |izgudrojumu un |p?rsniegusi 10|pal?dz?bas |un |

|kadastr?l?s |r?pniecisko |000 latu, t?m |s?t?jumus |apdro?in??anas |

|v?rt??anas |paraugu autoru |ne v?l?k k? |Ministru |starpnieku |

|vajadz?b?m |izdevumi, kuri |m?ne?a laik? |kabineta |sniegtos |

|izstr?d? ?ku |saist?ti ar ?o |p?c ??s summas|noteiktaj? |apdro?in??anas |

|tipu b?zes |darbu rad??anu,|sasnieg?anas |k?rt?b? (Ar |pakalpojumus |

|v?rt?bas, ko |izdo?anu, |vai |groz?jumiem, |atbilsto?i |

|apstiprina |izpild??anu vai|p?rsnieg?anas |kas pie?emti |Apdro?in??anas |

|Ministru |cit?du |ir |ar |sabiedr?bu un |

|kabineta |izmanto?anu un |j?re?istr?jas |22.11.2001.li|to uzraudz?bas |

|noteiktaj? |par kuriem |Valsts |kumu, kas |likumam; |

|k?rt?b?. |autori sa?em |ie??mumu |st?jas sp?k? |13) iedz?vot?ju|

|(9) Visu |autoratl?dz?bu |dienest? k? |ar |maks?jumus par |

|nekustamo |(honor?ru). |apliekam?m |01.01.2002.);|(Ar |

|?pa?umu |Min?to izdevumu|person?m. | |groz?jumiem, |

|kadastr?l? |sast?vu un | |3) m?kslas |kas pie?emti ar|

|v?rt?ba tiek |normas nosaka | |priek?metus, |22.11.2001.liku|

|fiks?ta ar |Ministru | |kas tiek |mu, kas st?jas |

|vienu |kabinets; | |ievesti |sp?k? ar |

|noteiktu |5) saska?? ar | |muzeju fondu |01.01.2002.): |

|datumu |likumu "Par | |papildin??ana|a) dz?vojamo |

|(1.janv?ri). |priv?tajiem | |i; |telpu ?ri |

| |pensiju | |4) to pre?u |saska?? ar |

|(10) |fondiem" | |importu, kas |nosl?gtajiem |

|Nekustamo |izveidotajos | |netiek |l?gumiem |

|?pa?umu |priv?tajos | |apliktas ar |(iz?emot viesu |

|masveid?gu |pensiju fondos | |muitas |izmitin??anas |

|p?rv?rt??anu |izdar?t?s | |nodokli |pakalpojumus |

|p?c Ministru |iemaksas, kas | |saska?? ar |viesu |

|kabineta |kop? ar ??s | |likuma "Par |izmitin??anas |

|l?muma izdara|da?as 6.punkt? | |muitas |m?tn?s — |

|ne ret?k k? |min?tajiem | |nodokli |viesn?c?s, |

|reizi piecos |apdro?in??anas | |(tarifiem)" |mote?os, viesu |

|gados. |pr?miju | |6. un |m?j?s, lauku |

|Nekustamo |maks?jumiem, | |9.noda?u, |t?rismam |

|?pa?umu |kuri izdar?ti | |iz?emot to |izmantojam?s |

|masveid?ga |atbilsto?i | |pre?u |m?j?s, |

|p?rv?rt??ana |dz?v?bas | |pieg?des, |kempingos, |

|ir visu |apdro?in??anas | |kuras tiek |t?risma |

|nekustamo |l?gumam (ar | |apliktas ar |m?tn?s), |

|?pa?umu |l?dzek?u | |muitas |b) dz?vojam?s |

|kadastr?lo |uzkr??anu) | |nodok?a 0 |m?jas |

|v?rt?bu |nep?rsniedz 10 | |procentu |uztur??anas un |

|noteik?ana uz|procentus no | |likmi. |apsaimnieko?ana|

|noteiktu |personas gada | |(3) Uz valsts|s |

|datumu, |apliekam? | |robe?as pre?u|pakalpojumiem, |

|preciz?jot |ien?kuma (?? | |ieve?anu ar |ko sniedz |

|nekustamo |panta otraj? | |nodokli |dz?vojam?s |

|?pa?umu |da?? - no | |neapliek, ja |m?jas |

|sast?vu, |m?ne?a bruto | |tiek veikta |apsaimniekot?js|

|fizisko |darba samaksas,| |viena no |saska?? ar |

|st?vokli un |kas ir | |??d?m Muitas |dz?vojam?s |

|v?rt?bu |kalend?r? | |likum? |m?jas |

|r?d?t?jus. |m?ne?a darba | |min?taj?m |(dz?vok?a) |

|Nekustam? |samaksa pirms | |muitas |apsaimnieko?ana|

|?pa?uma |to summu | |proced?r?m: |s l?gumu, |

|?pa?niekam ir|atskait??anas, | |1) ieve?ana |c) silt? un |

|ties?bas |par kur?m | |uz laiku; |aukst? ?dens |

|piepras?t |saska?? ar ?o | |2) ieve?ana |pieg?di, |

|?pa?uma |likumu at?auts | |p?rstr?dei; |kanaliz?ciju, |

|p?rv?rt??anu |samazin?t | |3) ieve?ana |apkuri, |

|jebkur? vi?am|darbinieka | |p?rstr?dei |atkritumu |

|v?lam? laik?,|apliekamo | |muitas |izve?anu;”; |

|ja vi?? sedz |ien?kumu, k? | |kontrol?; |14) |

|ar to |ar? pirms | |4) ieve?ana |specializ?tos |

|saist?tos |jebkuru | |beznodok?u |produktus |

|izdevumus. |ietur?jumu | |tirdzniec?bas|z?dai?iem p?c |

|(11) |izdar??anas) | |veikal?; |Labkl?j?bas |

|Nekustam? |6) | |5) ieve?ana |ministrijas |

|?pa?uma |apdro?in??anas | |muitas |apstiprin?ta un|

|masveid?gas |pr?miju | |noliktav?; |ar Finansu |

|p?rv?rt??anas|maks?jumi, kas | |6) tranz?ts. |ministriju |

|starplaik? |izdar?ti | | |saska?ota |

|Valsts zemes |atbilsto?i | | |saraksta; |

|dienests veic|dz?v?bas | | |15) zin?tniskos|

|nekustam? |apdro?in??anas | | |p?t?jumus, kuri|

|?pa?uma |l?gumam (ar | | |tiek veikti par|

|tirgus cenu |l?dzek?u | | |sabiedrisko |

|un nomas |uzkr??anu), | | |fondu, valsts |

|maksu |iev?rojot ?? | | |bud?eta un |

|apzin??anu, |likuma 8.panta | | |pa?vald?bu |

|uzskaiti un |piekt?s da?as | | |bud?etu |

|anal?zi un |1., 2. un | | |16) finansi?los|

|Ministru |3.punkta | | |dar?jumus, taj?|

|kabineta |nosac?jumus, un| | |skait?: |

|noteiktaj? |kas kop? ar ??s| | |a) kredit??anu |

|k?rt?b? - |da?as 5.punkt? | | |(ar? l?zinga |

|nekustam? |min?taj?m | | |kredit??anu) un|

|?pa?uma |iemaks?m | | |naudas |

|kadastr?l?s |priv?tajos | | |aizdevumu |

|v?rt?bas |pensiju fondos | | |pie??ir?anu un |

|aktualiz?ciju|nep?rsniedz 10 | | |kontroli, k? |

|. |procentus no | | |ar? |

| |personas gada | | |pakalpojumus, |

| |apliekam? | | |kas saist?ti ar|

| |ien?kuma. | | |galvojumiem, |

| |2. Pirms | | |garantij?m un |

| |darbinieka | | |to uzraudz?bu, |

| |ien?kuma | | |ko veic kred?ta|

| |aplik?anas ar | | |pie???r?js (Ar |

| |algas nodokli | | |groz?jumiem, |

| |no m?ne?a | | |kas pie?emti ar|

| |ien?kuma apjoma| | |22.11.2001.liku|

| |tiek atskait?ti| | |mu, kas st?jas |

| |?? panta pirm?s| | |sp?k? ar |

| |da?as 1., 5. un| | |01.01.2002.), |

| |6.punkt? | | |b) |

| |min?tie | | |pakalpojumus, |

| |maks?jumi. | | |kas saist?ti ar|

| |3. No | | |noguld?jumu un |

| |nerezidentu | | |citu |

| |apliekam? | | |atmaks?jamo |

| |ien?kuma ir | | |l?dzek?u |

| |ties?bas | | |piesaist??anu, |

| |atskait?t tikai| | |skaidras un |

| |?? panta pirm?s| | |bezskaidras |

| |da?as 1., 3., | | |naudas |

| |4. un 5.punkt? | | |maks?jumu |

| |min?tos | | |veik?anu, |

| |attaisnotos | | |uztic?bas |

| |izdevumus. | | |(trasta) |

| | | | |oper?cij?m, |

| | | | |c) |

| | | | |pakalpojumus, |

| | | | |kas saist?ti ar|

| | | | |maks??anas |

| | | | |l?dzek?u |

| | | | |izlai?anu un |

| | | | |apkalpo?anu, k?|

| | | | |ar? |

| | | | |tirdzniec?bu ar|

| | | | |maks??anas |

| | | | |l?dzek?iem un |

| | | | |citiem naudas |

| | | | |tirgus |

| | | | |instrumentiem, |

| | | | |iz?emot |

| | | | |maks??anas |

| | | | |l?dzek?us, kas |

| | | | |tiek pieg?d?ti |

| | | | |kolekcion??anai|

| | | | |vai satur |

| | | | |d?rgmet?lu, |

| | | | |d) ieguld?jumus|

| | | | |kapit?l?, kas |

| | | | |veikti naud?, |

| | | | |k? ar? |

| | | | |v?rtspap?rus un|

| | | | |pakalpojumus, |

| | | | |kas saist?ti ar|

| | | | |v?rtspap?ru |

| | | | |izlai?anu, |

| | | | |glab??anu, |

| | | | |atsavin??anu un|

| | | | |p?rvald??anu |

| | | | |(Ar |

| | | | |groz?jumiem, |

| | | | |kas pie?emti ar|

| | | | |22.11.2001.liku|

| | | | |mu, kas st?jas |

| | | | |sp?k? ar |

| | | | |01.01.2002.). |

| | | | |17) masu |

| | | | |inform?cijas |

| | | | |l?dzek?us |

| | | | |Ministru |

| | | | |kabineta |

| | | | |noteiktaj? |

| | | | |k?rt?b?; |

| | | | |18) konsul?ros |

| | | | |pakalpojumus; |

| | | | |19) m?c?bu un |

| | | | |zin?tnisko |

| | | | |literat?ru, |

| | | | |Latvij? izdoto |

| | | | |b?rnu |

| | | | |literat?ru un |

| | | | |ori?in?lliterat|

| | | | |?ras darbu |

| | | | |pirmizdevumus |

| | | | |latvie?u valod?|

| | | | |saska?? ar |

| | | | |Izgl?t?bas un |

| | | | |zin?tnes |

| | | | |ministrijas |

| | | | |apstiprin?tiem |

| | | | |sarakstiem, k? |

| | | | |ar? tipogr?fiju|

| | | | |pakalpojumus |

| | | | |??s literat?ras|

| | | | |ra?o?anai |

| | | | |(veido?anai); |

| | | | |20) m?kslas, |

| | | | |dokument?l?s un|

| | | | |anim?cijas |

| | | | |filmas (iz?emot|

| | | | |videofilmas VHS|

| | | | |form?t?), ja |

| | | | |t?s pieg?d? vai|

| | | | |izplata |

| | | | |Latvijas |

| | | | |Republik? |

| | | | |ofici?li |

| | | | |re?istr?ts |

| | | | |izplat?t?js vai|

| | | | |filmu |

| | | | |veidot?js; |

| | | | |21) kooperat?vo|

| | | | |sabiedr?bu |

| | | | |sniegtos |

| | | | |pakalpojumus |

| | | | |(iz?emot pre?u |

| | | | |pieg?des) ?o |

| | | | |kooperat?vo |

| | | | |sabiedr?bu |

| | | | |biedriem: |

| | | | |a) dz?vojamo |

| | | | |m?ju |

| | | | |uztur??anai un |

| | | | |apsaimnieko?ana|

| | | | |i, |

| | | | |b) |

| | | | |lauksaimniec?ba|

| | | | |s un |

| | | | |zvejniec?bas |

| | | | |ra?ojumu |

| | | | |p?rstr?dei un |

| | | | |realiz?cijai, |

| | | | |k? ar? |

| | | | |lauksaimniec?ba|

| | | | |s tehnikas, |

| | | | |ma??nu un citu |

| | | | |darbar?ku |

| | | | |kop?gai |

| | | | |lieto?anai un |

| | | | |apkopei; |

| | | | |22) nekustam? |

| | | | |?pa?uma, ar? |

| | | | |zemes, |

| | | | |p?rdo?anu, |

| | | | |iz?emot |

| | | | |nelietota |

| | | | |nekustam? |

| | | | |?pa?uma pirmo |

| | | | |p?rdo?anu; |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |6. Nodok?u |13. Nodevu |40. Akc?zes |

| |10. Latvijas |funkcijas un |sist?ma, |nodokli naftas |

| |nodok?u un |veidi. |nodevu veidi.|produktiem, |

| |nodevu |Latvijas | |apliekamais |

|38. PVN 0% |sist?ma.. |Republik? ir |(1) Valsts |objekts, |

|likme. |(1) Nodok?u un |??di valsts |nodevas tiek |nodok?a |

|PVN 0% likmi |nodevu sist?mu |nodok?i un |uzliktas |maks?t?ji. |

|piem?ro ??dam|veido: |tiem |saska?? ar |?is likums |

|darb?b?m: |1) valsts |atbilsto?ie |likumiem un |attiecas uz |

|Pre?u |nodok?i, ar |likumi par |Ministru |jebkur?m |

|pieg?d?m, |kuriem |nodok?u |kabineta |darb?b?m, kas |

|kuru pieg?des|apliekamos |uzlik?anu: |noteikumiem, |Latvijas |

|vieta nav |objektus un |1) iedz?vot?ju|pa?vald?bu |Republikas |

|iek?zeme |kuru likmi |ien?kuma |nodevas - ar |muitas |

|pakalpojumiem|nosaka Saeima; |nodoklis - |pa?vald?bas |teritorij? tiek|

|, kuru | |2) uz??mumu |domes |veiktas ar |

|snieg?anas |2) valsts |ien?kuma |(padomes) |naftas |

|vieta nav |nodevas, kuras |nodoklis |izdotiem |produktiem, ar?|

|iek?zeme |tiek uzliktas |3) nekustam? |saisto?iem |uz naftas |

|Pakalpojumiem|saska?? ar ?o |?pa?uma |noteikumiem. |produktu |

|, kas |likumu, citiem |nodoklis - " | |p?rvieto?anu, |

|saist?ti ar |likumiem un |4) pievienot?s|(2) Ministru |izmantojot |

|pre?u |Ministru |v?rt?bas |kabineta |cauru?vadu |

|eksportu un |kabineta |nodoklis - " |noteikumos |transportu. |

|tranz?ta |noteikumiem; |5) akc?zes |par valsts |Naftas produktu|

|p?rvad?jumiem|3) pa?vald?bu |nodoklis - |nodev?m |(degvielas) |

|(ieskaitot |nodevas, kuras |6) muitas |j?paredz to |aprites k?rt?bu|

|eksped?cijas,|tiek uzliktas |nodoklis - " |maks??anas |nosaka Ministru|

|pre?u |saska?? ar ?o |7) dabas |k?rt?ba, |kabinets. |

|uzglab??anas,|likumu un |resursu |likmes un |(1) Ar akc?zes |

|iekrau?anas, |pa?vald?bas |nodoklis - " |atvieglojumi,|nodokli naftas |

|izkrau?anas, |domes (padomes)|8) izlo?u un |ja ?aj? |produktiem |

|ekspert?zes |izdotiem |azartsp??u |likum? vai |(turpm?k - |

|un ??iro?anas|saisto?iem |nodoklis - |citos likumos|nodoklis) |

|pakalpojumus)|noteikumiem. |9) valsts |nav noteikts |apliekamais |

|; |(2) Konkr?t? |soci?l?s |cit?di. |objekts ir |

|Starptautiska|nodok?a likum? |apdro?in??anas|Valsts nodeva|naftas |

|jiem |pa?vald?b?m var|oblig?t?s |par likumos |produkti, to |

|transporta |dot ties?bas |iemaksas. |vai Ministru |aizst?j?j |

|pakalpojumiem|piem?rot | |kabineta |produkti un |

|; |atvieglojumus | |noteikumos |komponenti, k? |

|Pakalpojumiem|tiem | |paredz?t?s |ar? citi |

|, kas tiek |maks?jumiem, | |speci?l?s |produkti, kuri |

|sniegti ar |kuri ieskait?mi| |at?aujas |piln?gi vai |

|starptautisko|pa?vald?bu | |(licences) |da??ji sast?v |

|transportu, |bud?etos. | |izsnieg?anu |no |

|k? ar? pre?u |Nodevu sist?ma:| |pre?u un |og??de?ra?iem |

|pieg?d?m un | | |pakalpojumu |(turpm?k - |

|pakalpojumiem|(1) Valsts | |importam un |naftas |

|, kas ir |nodevas tiek | |eksportam |produkti). |

|saist?ti ar |uzliktas | |nedr?kst |(2) Ar nodokli |

|starptautisk?|saska?? ar | |p?rsniegt ar |apliekamie |

|transporta |likumiem un | |t?s |naftas produkti|

|pieg?d?m un |Ministru | |izsnieg?anu |atbilsto?i |

|apkopi, |kabineta | |saist?t?s |Latvijas |

|transporta |noteikumiem, | |vid?j?s |kombin?tajai |

|l?dzek?u |pa?vald?bu | |izmaksas. |nomenklat?rai |

|pieg?d?m, |nodevas - ar | |(3) |ir noteikti ?? |

|p?rb?vei, |pa?vald?bas | |Pa?vald?bas |likuma |

|remontam, |domes (padomes)| |domes |pielikum?, k? |

|apkopei, |izdotiem | |(padomes) |ar? ir t?s |

|nol?g?anai un|saisto?iem | |izdotajos |Latvijas |

|iz?r??anai, |noteikumiem. | |saisto?ajos |kombin?t?s |

|un ar ??m |(2) Ministru | |noteikumos |nomenklat?ras |

|darb?b?m |kabineta | |par |27., 29. un |

|saist?t?m |noteikumos par | |pa?vald?bas |38.grup? |

|pieg?d?m un |valsts nodev?m | |nodevu |min?t?s preces,|

|pakalpojumiem|j?paredz to | |uzlik?anu |kuras izmanto |

|; |maks??anas | |j?paredz to |par degvielu, |

|Transporta |k?rt?ba, likmes| |maks??anas |par kurin?mo |

|l?dzek?u |un | |k?rt?ba, ar |vai par to |

|a?ent??anai |atvieglojumi, | |nodev?m |aizst?j?j |

|un ar kravu |ja ?aj? likum? | |apliekamie |produktu vai |

|apkalpo?anu |vai citos | |objekti, |komponentu vai |

|saist?tiem |likumos nav | |likmes un |kuras izmanto |

|pakalpojumiem|noteikts | |atvieglojumi,|naftas produktu|

|starptautiska|cit?di. Valsts | |k? ar? citas |ra?o?an?, bet |

|j? |nodeva par | |pras?bas, |kuras nav |

|transport?; |likumos vai | |kuras paredz |min?tas ?? |

|un |Ministru | |citi likumi |likuma |

|Prec?m un |kabineta | |un Ministru |pielikum?. |

|pakalpojumiem|noteikumos | |kabineta |Nodok?a |

|, ko pieg?d? |paredz?t?s | |noteikumi. |maks?t?js ir: |

|diplom?tiskaj|speci?l?s | |(4) Valsts |1) fizisk? un |

|iem a?entiem.|at?aujas | |nodevas, |juridisk? |

| |(licences) | |kuras saska??|persona, kas |

|??diem |izsnieg?anu | |ar sp?k? |naftas |

|pakalpojumiem|pre?u un | |eso?ajiem |produktus ieved|

|piem?ro 0% |pakalpojumu | |likumiem |Latvijas |

|PVN likmi, ja|importam un | |piln?b? |Republikas |

|?o |eksportam | |netiek |muitas |

|pakalpojumu |nedr?kst | |ieskait?tas |teritorij? |

|sa??m?js |p?rsniegt ar | |valsts |izlai?anai |

|atrodas ?rpus|t?s izsnieg?anu| |bud?et? vai |br?vam |

|Latvijas |saist?t?s | |pa?vald?bu |apgroz?jumam; |

|iek?zemes |vid?j?s | |bud?etos, |2) akc?zes |

|teritorijas. |izmaksas. | |apliek ar |pre?u |

| |(3) Pa?vald?bas| |pievienot?s |noliktavas |

| |domes (padomes)| |v?rt?bas |tur?t?js |

| |izdotajos | |nodokli |saska?? ar ?? |

| |saisto?ajos | |likum? "Par |likuma |

| |noteikumos par | |pievienot?s |nosac?jumiem. |

| |pa?vald?bas | |v?rt?bas | |

| |nodevu | |nodokli" | |

| |uzlik?anu | |noteiktaj? | |

| |j?paredz to | |k?rt?b?. | |

| |maks??anas | | | |

| |k?rt?ba, ar | | | |

| |nodev?m | | | |

| |apliekamie | | | |

| |objekti, likmes| | | |

| |un | | | |

| |atvieglojumi, | | | |

| |k? ar? citas | | | |

| |pras?bas, kuras| | | |

| |paredz citi | | | |

| |likumi un | | | |

| |Ministru | | | |

| |kabineta | | | |

| |noteikumi. | | | |

| |(4) Valsts | | | |

| |nodevas, kuras | | | |

| |saska?? ar | | | |

| |sp?k? eso?ajiem| | | |

| |likumiem | | | |

| |piln?b? netiek | | | |

| |ieskait?tas | | | |

| |valsts bud?et? | | | |

| |vai pa?vald?bu | | | |

| |bud?etos, | | | |

| |apliek ar | | | |

| |pievienot?s | | | |

| |v?rt?bas | | | |

| |nodokli likum? | | | |

| |"Par | | | |

| |pievienot?s | | | |

| |v?rt?bas | | | |

| |nodokli" | | | |

| |noteiktaj? | | | |

| |k?rt?b?. | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |13.Nodevu |11. Nodok?u |1) iz?emt |

| | |sist?ma, |maks?t?ji, to |algas nodok?a |

| |restaur?cijas |nodevu veidi. |raksturojums, |gr?mati?u |

| |darbu |Valsts nodevas|ties?bas un |atbilsto?i |

|34. PVN , |pie?em?anas, |tiek uzliktas |pien?kumi. |likumam "Par |

|likmes, |ar nodokli ir |saska?? ar |(1) Latvijas |iedz?vot?ju |

|apliekamie |apliekama |likumiem un |Republikas |ien?kuma |

|dar?jumi . |starp?ba starp|Ministru |likumos |nodokli"; |

|Apliekamie |?kas vai b?ves|kabineta |noteiktos |2) iesniegt |

|dar?jumi : |p?rdo?anas |noteikumiem, |nodok?us |algas nodok?a |

|pre?u pieg?de,|v?rt?bu un ??s|pa?vald?bu |(nodevas) |gr?mati?u |

|ar? |?kas vai b?ves|nodevas - ar |maks?: |pamadarba |

|pa?pat?ri??; |v?rt?bu pirms |pa?vald?bas |1) iek?zemes |viet? |

|pakalpojumu |renov?cijas, |domes |nodok?u |3) uzglab?t |

|snieg?ana, ar?|rekonstrukcija|(padomes) |maks?t?ji |savu ien?kumu |

|pa?pat?ri??; |s vai |izdotiem |(rezidenti); |g??anas vietas|

|pre?u imports.|restaur?cijas |saisto?iem |2) ?rvalstu |izsniegtu |

| |darbu |noteikumiem. |nodok?u |rakstveida |

|Pa?pat?ri?am |uzs?k?anas. |(2) Ministru |maks?t?ji |izzi?u par to,|

|k? apliekamam |Ja gada laik? |kabineta |(nerezidenti).|k?dus nodok?us|

|dar?jumam tiek|p?c ieg?des |noteikumos par| |darba dev?js |

|piem?rotas ?? |tiek p?rdoti |valsts nodev?m|(2) Nodok?u |ir nomaks?jis;|

|likuma normas,|nepabeigt?s |j?paredz to |likumos | |

|kuras regul? |celtniec?bas |maks??anas |fizisk? |4) uzr?d?t |

|nodok?a |objekti, ar |k?rt?ba, |persona tiks |personu |

|piem?ro?anu |nodokli |likmes un |uzskat?ta par |apliecino?us |

|pre?u pieg?d?m|apliekam? |atvieglojumi, |rezidentu, ja:|dokumentus, ja|

|vai |v?rt?ba ir |ja ?aj? likum?| |to pieprasa |

|pakalpojumu |starp?ba starp|vai citos |1) ??s |nodok?u |

|snieg?anai, ja|objekta |likumos nav |personas |administr?cija|

|?aj? likum? |p?rdo?anas |noteikts |past?v?g? |s ier?dnis |

|nav noteikts |v?rt?bu un t? |cit?di. Valsts|dz?vesvieta ir|(darbinieks), |

|cit?di. |ieg?des |nodeva par |Latvijas |pildot |

|Pre?u pieg?des|v?rt?bu |likumos vai |Republik? vai |dienesta |

|un pakalpojumu|18) Nomas |Ministru | |pien?kumus; |

|snieg?anas |pirkuma |kabineta |2) ?? persona |5) |

|dar?jumos ar |(l?zinga) |noteikumos |uzturas |normat?vajos |

|nodokli |dar?jum? ar |paredz?t?s |Latvijas |aktos |

|apliekam? |nodokli |speci?l?s |Republik? 183 |noteiktaj? |

|v?rt?ba ir |apliekam? |at?aujas |dienas vai |k?rt?b? un |

|pieg?d?to |v?rt?ba ir |(licences) |ilg?k jebkur? |noteiktajos |

|pre?u vai |l?zinga |izsnieg?anu |12 m?ne?u |gad?jumos |

|sniegto |objekta tirgus|pre?u un |period?, kas |re?istr?t |

|pakalpojumu |v?rt?ba l?guma|pakalpojumu |s?kas vai |pa?vald?b? |

|tirgus v?rt?ba|sl?g?anas |importam un |beidzas |savu |

|naudas |br?d?, k? ar? |eksportam |taks?cijas |individu?l? |

|izteiksm? bez |visi l?gum? |nedr?kst |gad?, vai |darba veidu, |

|pievienot?s |noteiktie |p?rsniegt ar |3) ?? persona |k? ar? |

|v?rt?bas |papildu |t?s |ir Latvijas |re?istr?ties |

|nodok?a. |maks?jumi. Ja |izsnieg?anu |pilsonis, ko |k? nodok?u |

|Pre?u pieg?des|l?zinga |saist?t?s |?rzem?s |maks?t?jam |

|v?rt?b? |objekts nav |vid?j?s |nodarbina |Valsts |

|ietilpst ar? |apliekams ar |izmaksas. |Latvijas |ie??mumu |

|visi papildus |nodokli |(3) |Republikas |dienest? un |

|maks?jumi (tai|saska?? ar ?? |Pa?vald?bas |vald?ba. |pazi?ot ?ai |

|sakait? par |likuma 6.panta|domes |(3) ?? panta |instit?cijai |

|starpniec?bu, |pirmo da?u, ar|(padomes) |otr?s da?as 2.|par to, kad |

|apdro?in??anu,|nodokli |izdotajos |punkta |s?k g?t |

|iepako?anu, |neapliek ar? |saisto?ajos |piem?ro?anai: |ien?kumus no |

|transport??anu|l?gum? |noteikumos par| |saimniecisk?s |

|), k? ar? |noteiktos |pa?vald?bas |1) fizisk? |darb?bas; |

|muitas |papildu |nodevu |persona, kas |6) |

|nodoklis, |maks?jumus. |uzlik?anu |nav atz?ta par|normat?vajos |

|dabas resursu |19) Nomas |j?paredz to |rezidentu |aktos |

|nodoklis, |dar?jumos ar |maks??anas |pirmstaks?cija|noteiktaj? |

|akc?zes |nodokli |k?rt?ba, ar |s gad?, tiks |k?rt?b? |

|nodoklis un |apliekam? |nodev?m |uzskat?ta par |uzskait?t |

|citi nodok?i |v?rt?ba ir |apliekamie |rezidentu |ie??mumus no |

|un nodevas, ja|visi nomas |objekti, |taks?cijas |saimniecisk?s |

|to paredz |l?gum? |likmes un |gad? ar |darb?bas un |

|konkr?tie |noteiktie |atvieglojumi, |datumu, kad t?|saimniecisk?s |

|normat?vie |maks?jumi. |k? ar? citas |pirmoreiz |darb?bas |

|akti, iz?emot |20) Ja persona|pras?bas, |ierad?s |izdevumus un |

|pievienot?s |Muitas likum? |kuras paredz |Latvij?; |apr??in?t |

|v?rt?bas |noteiktaj? |citi likumi un|2) fizisk? |nodok?us. |

|nodokli. |k?rt?b? no |Ministru |persona, kas |(3) Fiziskaj?m|

|Ja par taras |iek?zemes |kabineta |netiks atz?ta |person?m, ja |

|pieg?di netiek|izved preces, |noteikumi. |par rezidentu |t?s ir darba |

|apr??in?ta vai|lai t?s |(4) Valsts |p?ctaks?cijas |dev?ji, un |

|?emta samaksa,|p?rstr?d?tu |nodevas, kuras|gad?, netiks |juridiskaj?m |

|t?s v?rt?ba |vai apstr?d?tu|saska?? ar |atz?ta par |person?m k? |

|neietilpst |cit? valst?, |sp?k? |rezidentu ar? |nodok?u |

|pre?u pieg?des|un p?c tam |eso?ajiem |taks?cijas |maks?t?jiem ir|

|v?rt?b?. |atkal ieved, |likumiem |gad? p?c |??di papildu |

|Pakalpojuma |ar nodokli |piln?b? netiek|datuma, kad t?|pien?kumi: |

|v?rt?b? |apliekam? |ieskait?tas |atst?ja |1) uztur?t |

|iek?aujamas |pre?u v?rt?ba |valsts bud?et?|Latviju, ja |noteikt? |

|visas |tiek noteikta |vai pa?vald?bu|laika posm? |k?rt?b? |

|izmaksas, k? |saska?? ar |bud?etos, |p?c ?? datuma |gr?matved?bu, |

|ar? visi |Muitas likumu.|apliek ar |?ai personai |sast?d?t |

|nodok?i un | |pievienot?s |ir cie??kas |p?rskatus par |

|citi oblig?tie|Nodok?a likmes|v?rt?bas |attiec?bas ar |savu |

|maks?jumi, kas|: |nodokli likum?|?rvalsti nek? |finansi?lo un |

|saist?ti ar ??|(1) Nodok?a |"Par |ar Latviju |saimniecisko |

|pakalpojuma |likmi 18 |pievienot?s |(?ai personai |darb?bu, |

|snieg?anu, |procentu |v?rt?bas |?rvalst?s |apr??in?t |

|iz?emot |apm?r? nosaka |nodokli" |pieder ?pa?ums|nodokli par |

|pievienot?s |no dar?juma |noteiktaj? |vai dz?vo |taks?cijas |

|v?rt?bas |apliekam?s |k?rt?b?. |?imene, vai t?|periodu; |

|nodokli. |v?rt?bas, ja |Atbilsto?i |veic ?rvalst?s|2) uzr?d?t |

|Pre?u importa |likum? nav |likumam |soci?l?s |savu nodok?u |

|dar?jumos ar |noteikts |iz??ir: |apdro?in??anas|maks?t?ja kodu|

|nodokli |cit?di. |Valsts |maks?jumus). |noteiktos |

|apliekam? |(2) Nodok?a |nodevas, kuras|(4) Nodok?u |uzskaites un |

|v?rt?ba ir |likmi 0 |tiek uzliktas |likumos |p?rskata |

|import?jamo |procentu |saska?? ar |nodok?u |dokumentos; |

|pre?u muitas |apm?r? nosaka |likumiem un MK|maks?t?js, |3) ?aj? likum?|

|v?rt?ba, k? |pre?u pieg?d?m|noteikumiem. |kur? nav |un citos |

|ar? muitas |un |valsts nodeva |fizisk? |normat?vajos |

|nodoklis, |pakalpojumiem |- oblig?ts |persona, tiks |aktos |

|dabas resursu | |maks?jums |uzskat?ts par |noteiktaj? |

|nodoklis, |(3) Nodok?a |valsts bud?et?|rezidentu, ja |k?rt?b? un |

|akc?zes |likmi 9 |(pamatbud?et? |tas ir |noteiktajos |

|nodoklis, citi|procentu |vai |izveidots un |gad?jumos |

|nodok?i un |apm?r? nosaka |speci?lajos |re?istr?ts vai|re?istr?ties |

|nodevas, ja to|pre?u pieg?d?m|bud?etos) vai |tas bija |viet?j? (p?c |

|paredz |un |?aj? likum? |j?izveido un |juridisk?s |

|konkr?tie |pakalpojumiem.|noteiktajos |j?re?istr? |adreses) |

|normat?vie | |gad?jumos |saska?? ar |nodok?u |

|akti, iz?emot | |pa?vald?bas |Latvijas |administr?cija|

|pievienot?s | |bud?et? k? |Republikas |s instit?cij?;|

|v?rt?bas | |atl?dz?ba par |likumiem. | |

|nodokli. | |nodro?in?jumu,|(5) Nodok?u |4) |

|Pa?pat?ri?a | |ko valsts |maks?t?ji, |normat?vajos |

|dar?jumos ar | |instit?cijas |kuri neatbilst|aktos |

|nodokli | |devu?as |?? panta |noteiktajos |

|apliekam? | |uz??m?jdarb?ba|otr?s, tre??s |gad?jumos |

|v?rt?ba ir | |i, vai par |un ceturt?s |desmit dienu |

|pieg?d?to | |sniegtajiem |da?as |laik? pazi?ot |

|pre?u vai | |pakalpojumiem,|nosac?jumiem, |viet?jai (p?c |

|sniegto | |k? ar? likumos|uzskat?mi par |juridisk?s |

|pakalpojumu | |paredz?tiem |nerezidentiem.|adreses) |

|pa?izmaksa. | |speci?liem |Nerezidenti |nodok?u |

|Mai?as un | |m?r?iem (ce?u,|maks? nodok?us|administr?cija|

|ieskaita | |ostu un sakaru|saska?? ar |s instit?cijai|

|dar?jumos ar | |sist?mu |Latvijas |par izmai??m |

|nodokli | |uztur??anai un|Republikas |to |

|apliekam? | |att?st?bai, |likumiem par |re?istr?cijas |

|v?rt?ba ir | |iedz?vot?ju un|Latvijas |datos; |

|pre?u vai | |dabas |Republik?, t?s|5) ?aj? likm? |

|pakalpojumu | |ekolo?iskajai |teritori?lajos|un Ministru |

|tirgus v?rt?ba| |aizsarg??anai,|?de?os un |kabineta |

|pre?u pieg?des| |teritorijas |gaisa telp? |noteikumos |

|vai | |labiek?rto?ana|g?to ien?kumu,|noteiktaj? |

|pakalpojumu | |i un citiem |k? ar? citus |k?rt?b? |

|snieg?anas | |m?r?iem); |nodok?us |iesniegt |

|br?d?. | |Pa?vald?bu |atbilsto?i |nodok?u |

|Par | |nodevas, kuras|konkr?to |administr?cija|

|starpniec?bas | |tiek uzliktas |nodok?u |i deklar?ciju |

|a?enta sniegto| |saska?? ar |likumiem. |par visiem |

|starpniec?bas | |pa?vald?bas |(6) |iepriek??j? |

|pakalpojumu | |domes izdotiem|Nerezidenta |m?nes? |

|v?rt?bu, kas | |saisto?iem |past?v?g? |atsevi??i |

|apliekama ar | |noteikumiem. |p?rst?vniec?ba|veiktajiem |

|nodokli, | |pa?vald?bas |Latvij?, ja t?|dar?jumiem |

|uzskat?ma | |nodeva - |ir izveidota |skaidr? naud? |

|starpniec?bas | |pa?vald?bas |un re?istr?ta |(ar? par |

|atl?dz?ba. | |domes |vai t? bija |pirkumiem), |

|Ja persona, | |(padomes) |j?izveido un |kuri p?rsniedz|

|sniedzot | |noteikts |j?re?istr? |vienu t?kstoti|

|starpniec?bas | |oblig?ts |saska?? ar |latu; |

|pakalpojumus, | |maks?jums |Latvijas |6) nomaks?t |

|sa?em pilnu | |pa?vald?bas |Republikas |nodok?us un |

|samaksu par | |pamatbud?et? |likumiem, visu|citus |

|pre?u pieg?di | |vai speci?laj?|nodok?u likumu|maks?jumus, |

|vai | |bud?et? ?aj? |piem?ro?anai |ar? nodok?u |

|pakalpojumu | |likum? |tiks uzskat?ta|par?dus, |

|snieg?anu un | |paredz?tajos |par atsevi??u |valsts bud?et?|

|sav? v?rd? | |gad?jumos. |iek?zemes |un pa?vald?bu |

|izraksta | | |nodok?u |bud?etos p?c |

|nodok?a | | |maks?t?ju. Par|tam, kad |

|r??inu, ?? | | |nerezidenta |apmierin?ti |

|persona tiek | | |past?v?go |darbinieku |

|uzskat?ta par | | |p?rst?vniec?bu|pras?jumi |

|pre?u | | |tiks uzskat?ta|atbilsto?i |

|pieg?d?t?ju | | |t?da |darba |

|vai | | |p?rst?vniec?ba|tiesiskaj?m |

|pakalpojumu | | |, kas atbilst |attiec?b?m un |

|sniedz?ju un | | |k?dam (vismaz |pras?jumi |

|pieg?d?to | | |vienam) no |atl?dzin?t |

|pre?u vai | | |??diem |kait?jumu, kas|

|sniegto | | |nosac?jumiem: |nodar?ts |

|pakalpojumu | | | |sakrop?ojuma |

|v?rt?ba ir | | |1) izmanto |vai cita |

|apliekama ar | | |noteiktu |vesel?bas |

|nodokli, ja | | |vietu, kur? |boj?juma |

|?aj? pant? nav| | |uz??mums |rezult?t?, k? |

|noteikts | | |(uz??m?jsabied|ar? sakar? ar |

|cit?di. | | |r?ba) piln?gi |apg?dnieka |

|Ja apliekam? | | |vai da??ji |zaud?jumu; |

|persona, | | |veic |7) p?c l?muma |

|p?rst?vot | | |uz??m?jdarb?bu|pie?em?anas |

|Latvijas | | |; |par uz??muma |

|Republikas | | |2) izmanto |(uz??m?jsabied|

|Uz??mumu | | |b?vlaukumus, |r?bas) |

|re?istr? | | |celtniec?bas, |likvid?ciju, |

|nere?istr?tu | | |mont??as vai |reorganiz?ciju|

|?rvalsts | | |komplekt??anas|vai darb?bas |

|fizisko vai | | |objektus vai |p?rtrauk?anu |

|juridisko | | |veic ar tiem |normat?vajos |

|personu, | | |saist?to |aktos |

|piedal?s pre?u| | |p?rraudz?bas |noteiktaj? |

|pieg?des vai | | |vai |k?rt?b? 10 |

|pakalpojumu | | |konsultat?vo |dienu laik? |

|nodro?in??an?,| | |darb?bu; |rakstveid? |

|tiek | | |3) izmanto |inform?t par |

|uzskat?ts, ka | | |dabas resursu |to attiec?go |

|?? persona | | |p?t??anai vai |nodok?u |

|pati ir | | |ieg??anai |administr?cija|

|pieg?d?jusi | | |paredz?to |s instit?ciju;|

|preces vai | | |apr?kojumu vai| |

|sniegusi | | |iek?rtas, ar? |8) iesniegt |

|pakalpojumus, | | |urb?anas |Latvijas |

|un ar nodokli | | |platformas un |Republikas |

|ir apliekama | | |speci?los |Uz??mumu |

|visa iek?zem? | | |ku?us, vai |re?istram |

|sniegto | | |veic ar tiem |attiec?g?s |

|pakalpojumu | | |saist?to |nodok?u |

|vai pieg?d?to | | |p?rraudz?bas |administr?cija|

|pre?u v?rt?ba.| | |vai |s instit?cijas|

| | | |konsultat?vo |izsniegtu |

|Komisijas | | |darb?bu; |izzi?u par |

|tirdzniec?b?, | | |4) sniedz |nodok?u |

|kas veikta | | |pakalpojumus, |maks?jumu |

|komisijas | | |ar? |samaksu, ja |

|tirdzniec?bai | | |konsultat?vos,|likvid?jamam |

|paredz?t? | | |vad?bas un |uz??mumam |

|atsevi??i | | |tehniskos |(uz??m?jsabied|

|iek?rtot? | | |pakalpojumus, |r?bai) ir |

|mazumtirdzniec| | |izmantojot |veikti visi |

|?bas veikal? | | |?rvalstu |normat?vajos |

|ar fizisko | | |uz??muma |aktos |

|personu | | |darbiniekus |noteiktie |

|?pa?um? eso??m| | |vai |pas?kumi |

|lietot?m | | |piesaist?to |kreditoru |

|prec?m vai | | |person?lu; |pras?bu |

|fizisko | | |5) izmanto |apmierin??anai|

|personu pa?u | | |fizisk?s, |, ??s pras?bas|

|ra?ot?m | | |juridisk?s vai|ir |

|nep?rtikas | | |citas personas|apmierin?tas |

|prec?m, | | |darb?bu |un |

|iz?emot | | |?rvalstu |apstiprin?ta |

|tirdzniec?bu | | |uz??muma lab?,|sl?guma |

|ar lietot?m | | |ja min?tajai |(likvid?cijas)|

|prec?m, kas | | |personai ir |bilance. |

|ievestas no | | |pie??irtas un |Izzi?a par |

|?rvalst?m | | |t? izmanto |nodok?u |

|p?rdo?anai, ar| | |pilnvaras |maks?jumu |

|nodokli ir | | |nosl?gt |samaksu |

|apliekama | | |l?gumus |iesniedzama ne|

|starpniec?bas | | |?rvalstu |v?l?k k? 10 |

|(komisijas) | | |uz??muma |dienu laik? no|

|atl?dz?ba | | |v?rd?. |??s izzi?as |

|Ministru | | |(7) |izsnieg?anas |

|kabineta | | |Nerezidenta |dienas. |

|noteiktaj? | | |past?v?g? |Izzi?a, kura |

|k?rt?b?. | | |p?rst?vniec?ba|Latvijas |

|Sniedzot | | |Latvij? maks? |Republikas |

|kravas | | |nodok?us |Uz??mumu |

|eksped?cijas | | |saska?? ar |re?istram |

|pakalpojumus, | | |Latvijas |iesniegta |

|ar nodokli ir | | |Republikas |v?l?k, nav |

|apliekama | | |likumiem par |der?ga. |

|atl?dz?ba par | | |Latvijas |Nodok?u |

|eksped?cijas | | |Republik?, t?s|maks?t?jiem ir|

|pakalpojumiem.| | |teritori?lajos|ties?bas: |

| | | |?de?os un |1) izmantot |

|Ja ?kas vai | | |gaisa telp? |likumos |

|b?ves tiek | | |g?to ien?kumu,|noteiktos |

|p?rdotas viena| | |par ?rvalst?s |nodok?u un |

|gada laik? p?c| | |g?to ien?kumu,|nodevu |

|renov?cijas, | | |kas |atvieglojumus;|

|rekonstrukcija| | |attiecin?ms uz| |

|s vai | | |?o |2) izmantot |

| | | |p?rst?vniec?bu|likumos |

| | | |, k? ar? citus|paredz?t?s |

| | | |nodok?us |nodok?u |

| | | |atbilsto?i |atlaides; |

| | | |konkr?to |3) nodok?u |

| | | |nodok?u |administr?cij?|

| | | |likumiem. |bez maksas |

| | | |Pien?kumi: |iepaz?ties ar |

| | | |(1) Nodok?u |normat?vajiem |

| | | |maks?t?ju |dokumentiem, |

| | | |visp?r?gie |kas reglament?|

| | | |pien?kumi ir |nodok?u un |

| | | |??di: |nodevu |

| | | |1) apr??in?t |apr??in??anas |

| | | |maks?jamo |un maks??anas |

| | | |nodok?u |k?rt?bu; |

| | | |summas; |4) iepaz?ties |

| | | |2) noteiktaj? |ar nodok?u un |

| | | |termi?? un |nodevu |

| | | |piln? apm?r? |apr??inu |

| | | |nomaks?t |p?rbaudes |

| | | |nodok?us un |aktiem un |

| | | |nodevas; |p?rskatiem, |

| | | |3) iesniegt |kas attiecas |

| | | |nodok?u |uz konkr?to |

| | | |administr?cija|nodok?u |

| | | |i konkr?to |maks?t?ju; |

| | | |nodok?u |5) p?rs?dz?t |

| | | |likumos |?? likuma VIII|

| | | |paredz?t?s |noda?? |

| | | |deklar?cijas, |noteiktaj? |

| | | |p?rskatus vai |k?rt?b? |

| | | |nodok?u |nodok?u |

| | | |apr??inus |administr?cija|

| | | |(turpm?k — |s l?mumus; |

| | | |deklar?cijas) |6) iesniegt |

| | | |rakstveid? vai|nodok?u |

| | | |elektronisk? |administr?cija|

| | | |veid?; |i pieteikumu |

| | | |4) nodok?u |par nodevu |

| | | |apr??inu |samaksas |

| | | |pareiz?bas |p?rskat??anu, |

| | | |pier?d??anai |deklar?cijas |

| | | |uzglab?t |labojumu vai |

| | | |finansi?l?s un|nodok?u |

| | | |saimniecisk?s |(ar nodokli |

| | | |darb?bas |apliekam? |

| | | |ie??mumus un |objekta) |

| | | |izdevumus |apr??ina |

| | | |apliecino?us |preciz?jumu |

| | | |dokumentus |triju gadu |

| | | |vismaz piecus |laik? p?c |

| | | |gadus, bet |konkr?tajos |

| | | |gad?jumos, kad|likumos |

| | | |nodok?u |noteikt? |

| | | |maks?t?jam |maks??anas |

| | | |saska?? ar |termi?a, ja |

| | | |likumu tiek |?aj? laik? par|

| | | |piem?rots |konkr?tajiem |

| | | |?pa?s nodok?u |nodok?iem un |

| | | |re??ms uz |attiec?gajiem |

| | | |laiku, kas |taks?cijas |

| | | |p?rsniedz |periodiem nav |

| | | |piecus gadus, |uzs?kta vai |

| | | |- visu ?pa?? |veikta nodok?u|

| | | |nodok?u re??ma| |

| | | |piem?ro?anas |rev?zija |

| | | |laiku. |(audits). |

| | | |5) |Attiec?b? uz |

| | | |normat?vajos |valsts bud?et?|

| | | |aktos |ieskait?miem |

| | | |noteiktaj? |nodok?u |

| | | |k?rt?b? un |maks?jumiem |

| | | |noteiktajos |?aj? punkt? |

| | | |gad?jumos |noteikto |

| | | |re?istr?t |termi?a |

| | | |pa?vald?b? |nokav?jumu var|

| | | |savu |atjaunot |

| | | |individu?l? |Valsts |

| | | |darba veidu, |ie??mumu |

| | | |k? ar? |dienesta |

| | | |re?istr?ties |?ener?ldirekto|

| | | |k? nodok?u |rs, ja nodok?u|

| | | |maks?t?jam |maks?t?js |

| | | |Valsts |iesniedz |

| | | |ie??mumu |pieteikumu par|

| | | |dienest? un | |

| | | |pazi?ot ?ai |termi?? |

| | | |instit?cijai |nesamaks?to |

| | | |par to, kad |nodok?u |

| | | |s?k g?t |samaksu; |

| | | |ien?kumus no |7) sa?emt |

| | | |saimniecisk?s |p?rmaks?to |

| | | |darb?bas; |nodok?u summas|

| | | |6) |saska?? ar |

| | | |normat?vajos |konkr?to |

| | | |aktos |nodok?u |

| | | |noteiktaj? |likumiem; |

| | | |k?rt?b? |8) sa?emt |

| | | |uzskait?t |nodok?u |

| | | |ie??mumus no |administr?cija|

| | | |saimniecisk?s |s nepareizi |

| | | |darb?bas un |piedz?to |

| | | |saimniecisk?s |maks?jumu |

| | | |darb?bas |summas ?? |

| | | |izdevumus un |likuma |

| | | |apr??in?t |28.pant? |

| | | |nodok?us; |noteiktaj? |

| | | |7) ietur?t |k?rt?b?; |

| | | |konkr?to |9) sa?emt no |

| | | |nodok?u |savu ien?kumu |

| | | |likumos |g??anas vietas|

| | | |paredz?t?s |rakstveida |

| | | |maks?jamo |izzi?u par to,|

| | | |nodok?u |k?dus nodok?us|

| | | |summas. |darba dev?js |

| | | |(2) Fiziskaj?m|ir nomaks?jis.|

| | | |person?m k? | |

| | | |nodok?u | |

| | | |maks?t?jiem ir| |

| | | |??di papildu | |

| | | |pien?kumi: | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |kop?j?s |18. |9. Latvijas |

|15. Nodok?u | |deklar?cij? |Iedz?vot?ju |nodok?u |

|administr??ana|50. Sankcijas |uzr?d?t?s |ien?kuma |sist?mas |

|, |par nodok?u |nodok?a |nodok?a gada |pamatlikums- |

|administr??ana|likumu |summas, bet ne|apliekam? |likums “Par |

|s |p?rk?pumiem. |vair?k k? 500 |ien?kuma |nodok?iem un |

|instit?cijas, |Pamatpar?da |latu. |noteik?ana |nodev?m”. |

|to ties?bas, |palielin?juma |Atbild?ba par |Maks?t?ja gada|Likums nosaka |

|pien?kumi, |naudas un |atk?rtotu |ien?kums ir |nodok?u un |

|atbilst?ba. |nokav?juma |nodok?a b?zes |visa |nodevu veidus |

|Nodok?us |naudas |samazin??anu |taks?cijas |un reglament? |

|administr? |apr??in??ana |(1) Ja nodok?u|perioda |nodok?u un |

|??das |(1) Nodok?u un|maks?t?js |(kalend?r? |nodevu |

|instit?cijas: |nodevu |triju gadu |gada) laik? |noteik?anas |

| |nokav?to |laik? |ieg?to naudas,|k?rt?bu, to |

|1) iedz?vot?ju|maks?jumu (ar?|atk?rtoti |natur?lo |iekas??anu un |

|ien?kuma |soda naudu) |p?rk?pis |v?rt?bu un |piedzi?u, |

|nodokli - |summa |nodok?u |sa?emto |nodok?u un |

|Valsts |(pamatpar?ds) |likumus |pakalpojumu |nodevu |

|ie??mumu |tiek |(samazin?jis |kopums. |maks?t?ju |

|dienests un |palielin?ta |nodok?u b?zi, |1. Maks?t?ja |(turpm?k - |

|pa?vald?bas |atbilsto?i |neuzr?d?dams |gada apliekamo|nodok?u |

|atbilsto?i |Latvijas |ien?kumus vai |ien?kumu veido|maks?t?ji) un |

|likumam "Par |Bankas |uzr?d?dams |ien?kumi, par |nodok?u un |

|iedz?vot?ju |noteiktajai |maz?kus |kuriem ir |nodevu |

|ien?kuma |refinans??anas|ien?kumus, vai|j?maks? algas |administr?cija|

|nodokli"; |likmei |ar dokumentiem|nodoklis, |s (turpm?k - |

|2) uz??mumu |kav?juma |apliecin?jis |atbilsto?i ?? |nodok?u |

|ien?kuma |period?. |nepamatotus |panta otrajai,|administr?cija|

|nodokli - |(2) Par |izdevumus), |ceturtajai un |) ties?bas, |

|Valsts |nodok?u un |nodok?u |piektajai |pien?kumus un |

|ie??mumu |nodevu |administr?cija|da?ai, un |atbild?bu, |

|dienests; |maks?juma (ar?|piedzen no |p?r?jie ?? |nodok?u |

|3) nekustam? |soda naudas) |nodok?u |panta tre?aj? |maks?t?ju |

|?pa?uma |samaksas |maks?t?ja |da?? min?tie |re?istr?cijas |

|nodokli - |termi?a |nesamaks?t? |ien?kumi. |k?rt?bu, k? |

|Valsts |nokav?jumu |(iztr?ksto??) |2. Pie |ar? nodok?u un|

|ie??mumu |maks?t?jam |nodok?a summu |ien?kumiem, |nodevu |

|dienests un |tiek |un soda naudu |par kuriem ir |jaut?jumos |

|pa?vald?bas |apr??in?ta |??s summas |j?maks? algas |pie?emto |

|atbilsto?i |nokav?juma |divk?r?? |nodoklis, |l?mumu |

|likumam "Par |nauda - no |apm?r?. |atbilsto?i |p?rs?dz??anas |

|nekustam? |laik? |(2) Ja triju |Ministru |k?rt?bu. |

|?pa?uma |nenomaks?t? |m?ne?u laik? |kabineta |(2) ?is likums|

|nodokli"; |pamatpar?da |nodok?u |noteikumiem |attiecas uz |

|4) akc?zes |0,05 procenti |maks?t?js |tiek |visiem |

|nodokli - |par katru |nenomaks? |pieskait?ta |nodok?iem un |

|Valsts |nokav?to |nodok?a, soda |darba alga, |nodev?m, ja |

|ie??mumu |dienu, ja |naudas vai |pr?mijas, |konkr?t? |

|dienests; |konkr?t? |nokav?juma |vienreiz?ja un|nodok?a likums|

|5) pievienot?s|nodok?a likum?|naudas par?du |sistem?tiska |neparedz citu,|

|v?rt?bas |nav noteikti |bud?et? un |atl?dz?ba un |konkr?t? |

|nodokli - |citi |vi?am nav |citi ien?kumi,|nodok?a vai |

|Valsts |nokav?juma |pagarin?ti |ko darbinieks |nodevas |

|ie??mumu |naudas apm?ri.|nodok?u |sa?em uz |specifikai |

|dienests; | |nomaksas |pa?reiz?jo vai|atbilsto?u |

|6) dabas |(3) |termi?i ?? |iepriek??jo |k?rt?bu, kura |

|resursu |Pamatpar?da |likuma |darba |nedr?kst b?t |

|nodokli - |palielin?juma |24.pant? |attiec?bu |pretrun? ar ?o|

|Valsts |naudu un |noteiktaj? |pamata |likumu. Muitas|

|ie??mumu |nokav?juma |k?rt?b?, |uz??m?jsabiedr|nodok?a |

|dienests, |naudu |nodok?u |?b?s, valsts |noteik?anas |

|Vides |neapr??ina, ja|administr?cija|uz??mumos, |k?rt?bu, |

|aizsardz?bas |valsts bud?ets|ierosina ties?|iest?d?s, |iekas??anu un |

|un re?ion?l?s |vai |lietu par |organiz?cij?s |sankciju |

|att?st?bas |pa?vald?bas |nodok?u |un no |piem?ro?anu |

|ministrija un |bud?ets tam |maks?t?ja |fiziskaj?m |reglament? ar?|

|pa?vald?bas |piekrit?go |atz??anu par |person?m, k? |likums "Par |

|atbilsto?i |nodok?a |maks?tnesp?j?g|ar? atl?dz?ba |muitas nodokli|

|likumam "Par |maks?jumu ir |u. |par valsts |(tarifiem)" un|

|dabas resursu |sa??mis piecu |Atbild?ba par |dienesta |Muitas likums.|

|nodokli". |darba dienu |uz??m?jdarb?ba|pien?kumu | |

|7) izlo?u un |laik? p?c |s veik?anu, |izpildi un |(3) Konkr?to |

|azartsp??u |maks?juma |nere?istr?joti|ien?kumi no |nodokli vai |

|nodokli - |termi?a |es k? nodok?u |darba l?guma |nodevu uzliek |

|Valsts |iest??an?s. Ja|maks?t?jam un |izpildes. |saska?? ar |

|ie??mumu |min?tais |citiem nodok?u|3. Pie |konkr?t? |

|dienests; |nosac?jums |likumu |p?r?jiem |nodok?a vai |

|8) muitas |netiek |p?rk?pumiem. |fizisk?s |nodevas |

|nodokli - |iev?rots, |Ja fizisk? vai|personas |likumu, k? ar?|

|Valsts |pamatpar?da |juridisk? |ien?kumiem, |?aj? likum? |

|ie??mumu |palielin?jumu |persona, kas |par kuriem ir |paredz?tajos |

|dienests; |un nokav?juma |veic |j?maks? |gad?jumos |

|9) valsts |naudu |uz??m?jdarb?bu|nodoklis, tiek|saska?? ar |

|soci?l?s |apr??ina, |, |pieskait?ti: |Ministru |

|apdro?in??anas|s?kot ar |nere?istr?jas |1) ien?kumi no|kabineta |

|oblig?t?s |n?kamo dienu |k? nodok?u |individu?l? |noteikumiem |

|iemaksas - |p?c konkr?t? |maks?t?js vai |darba un |vai |

|Valsts |nodok?a likum?|30 dienu laik?|uz??muma |pa?vald?bas |

|ie??mumu |noteikt? |p?c noteikt? |l?guma; |domes |

|dienests. |maks??anas |termi?a |2) ien?kumi no|(padomes) |

|Nodok?u |termi?a |neiesniedz |individu?l? |izdotiem |

|administr?cija|iest??an?s. Ja|nodok?u |uz??muma, ar? |saisto?iem |

|s ties?bas |maks??anas |likumos |no zemnieku |noteikumiem. |

|nosaka likums|termi?? sakr?t|paredz?t?s |vai zvejnieku |(4) Ja |

|par valsts |ar br?vdienu |deklar?cijas |saimniec?bas, |Ministru |

|nodev?m un |(sv?tku |vai nodok?u |ja tie nav |kabineta |

|nodok?iem, |dienu), tad |apr??inus, k? |uz??mumu |noteikumos vai|

|likums "Par |par maks??anas|ar? |ien?kuma |pa?vald?bas |

|Valsts |dienu |saimniec?bas |nodok?a |domes |

|ie??mumu |uzskat?ma |un |objekts; |(padomes) |

|dienestu" un |pirm? |gr?matved?bas |3) ien?kumi no|pie?emtajos |

|citi likumi. |darbdiena p?c |dokumentus, |l?gumsabiedr?b|saisto?ajos |

|Nodok?u |br?vdienas |bez kuriem |as; |noteikumos ir |

|administr?cija|(sv?tku |nodok?u |4) ien?kumi, |iek?autas |

|s pien?kumi ir|dienas). |administr?cija|ko |normas, kas |

|??di: |(4) |s ier?d?i |uz??m?jsabiedr|paredz |

|1) nodro?in?t,|Pamatpar?da |(darbinieki) |?bas, uz??muma|oblig?tus |

|lai ?o likumu |palielin?juma |nevar noteikt |(iest?des, |maks?jumus, |

|un citu |naudas un |nodok?u b?zi, |organiz?cijas)|kuri atbilst |

|nodok?u |nokav?juma |vai nerada |dal?bnieki |?? likuma |

|(nodevu) |naudas |iesp?ju |sa?em |1.pant? |

|likumus iev?ro|apr??in??ana: |iekas?t |uz??m?jsabiedr|min?tajiem |

|gan nodok?u | |nodok?us, vai |?bas, uz??muma|terminiem |

|maks?t?ji, gan|1) tiek |neat?auj |(iest?des, |"nodoklis", |

|nodok?u |p?rtraukta: |nodok?u |organiz?cijas)|"nodeva" vai |

|administr?cija|a) |administr?cija|likvid?cijas |"pa?vald?bas |

|; |privatiz?jamie|s ier?dnim |vai |nodeva", bet |

|2) kontrol?t |m uz??mumiem |(darbiniekam) |reorganiz?cija|kuri nav |

|nodok?u |(uz??m?jsabied|ieiet nodok?u |s gad?jum?; |paredz?ti ?aj?|

|(nodevu) |r?b?m) — no |maks?t?ja |5) ien?kumi no|likum?, tad |

|apr??in??anas |dienas, kad |telp?s, kad |nekustam? |??du normu |

|un maks??anas |tie nodoti |?im ier?dnim |?pa?uma (?ku, |piem?ro?ana |

|pareiz?bu; |privatiz?cijai|(darbiniekam) |?ku da?u, |nav pie?aujama|

|3) kontrol?t |, uz??mumiem |ir t?das |dz?vok?u, |tikm?r, kam?r |

|nodok?u |(uz??m?jsabied|ties?bas, tad:|zemes) |nav st?ju?ies |

|(nodevu) |r?b?m) — no | |iznom??anas |sp?k? |

|maks?jumu |dienas, kad |1) tiek |vai |atbilsto?i |

|par?dus; |tie nodoti |piem?rota ?? |iz?r??anas; |groz?jumi ?aj?|

|4) piem?rot |atsavin??anai,|likuma |6) ien?kumi no|likum?. |

|sankcijas |l?dz dienai, |33.panta |lietas (zemes,| |

|nodok?u |kad saist?bas |pirmaj? da?? |telpas) | |

|(nodevu) |tiek nodotas |noteikt? |nodo?anas | |

|likumu |ar pie?em?anas|atbild?ba, |t?l?k | |

|p?rk?p?jiem, |un nodo?anas |bet, ja nav |apak?nomniekam| |

|pamatojoties |aktu jaunajam |iesp?jams |vai | |

|uz likumiem un|?pa?niekam, |noteikt |apak??rniekam;| |

|Ministru |bet ne ilg?k |nodok?u | | |

|kabineta |k? uz 12 |lielumu, tos |7) ien?kumi no| |

|noteikumiem; |m?ne?iem, |iekas? par |kustam?s | |

|5) izskat?t un|b) uz??mumiem |iepriek??jo |mantas | |

|izlemt |(uz??m?jsabied|periodu |iznom??anas; | |

|jaut?jumus par|r?b?m), kurus |apr??in?to |8) ien?kumi no| |

|nodok?u |tiesa |nodok?u |intelektu?l? | |

|(nodevu) |pasludin?jusi |dubult? |?pa?uma un | |

|maks??anas |par |apm?r?, bet, |ties?b?m uz to| |

|termi?u |maks?tnesp?j?g|ja t?du nav |(autoratl?dz?b| |

|pagarin??anu; |iem, - no |bijis, nodok?u|a, | |

| |tiesas |lielumu |izpild?t?jatl?| |

|6) kontrol?t |nol?muma |nosaka, |dz?ba; | |

|nodok?u |pie?em?anas |pamatojoties |zin?tnes, | |

|(nodevu) |dienas, |uz nodok?u |literat?ras un| |

|atlaides |c) uz??mumiem |administr?cija|m?kslas darbu,| |

|piem?ro?anas |(uz??m?jsabied|s r?c?b? eso?o|atkl?jumu, | |

|pareiz?bu; |r?b?m), kuriem|inform?ciju |izgudrojumu un| |

|7) rakstveid? |Ministru |par analogiem |r?pniecisko | |

|dar?t zin?mu |kabineta |nodok?u |paraugu autoru| |

|nodok?u |noteiktaj? |maks?t?jiem un|un vi?u | |

|maks?t?jam |k?rt?b? un |piem?rojot |mantinieku | |

|deklar?t? un |termi?? tiek |p?rk?p?jiem |honor?ri) k? | |

|p?rr??in?t? |kapitaliz?ti |nodok?u |ar? no | |

|maks?juma |nodok?u |maks?jumus |ties?b?m | |

|starp?bu; |maks?jumu |dubult? |izmantot | |

|8) nodro?in?t |pamatpar?di; |apm?r?; |ties?bas uz | |

|nodok?u |Nokav?juma |2) p?c nodok?u|intelektu?lo | |

|(nodevu) |naudas |administr?cija|?pa?umu; | |

|iekas??anas |apr??in??ana |s |9) no | |

|publiskumu, |tiek |piepras?juma: |uz??m?jsabiedr| |

|regul?ri |p?rtraukta: | |?b?m, | |

|public?jot |1) summ?m, |a) |uz??mumiem | |

|inform?ciju |kuras |ministrij?m, |(iest?d?m, | |

|par atsevi??u |nor?d?tas |pa?vald?b?m un|organiz?cij?m)| |

|nodok?u |izpildei |cit?m |sa?emtie | |

|(nodevu) |pie?emtajos |instit?cij?m |d?vin?jumi; | |

|kopie??mumiem |maks?juma |j?atsauc |10) pensijas | |

|un par nodok?u|uzdevumos, no |nodok?u |neatkar?gi no | |

|maks?t?jiem, |dienas, kad |maks?t?jam |to izmaksas | |

|kuriem ir |banka tos |izsniegt? |avota; | |

|liel?kie |pie??musi |at?auja |11) citi | |

|nodok?u |izpildei; |(licence) |ien?kumi, kas | |

|(nodevu) |2) tikai t?d? |veikt |nav min?ti ?? | |

|par?di; |gad?jum?, ja |uz??m?jdarb?bu|likuma. | |

|9) public?t |bankas kontos |, | | |

|zi?as par |iesald?to |b) muitas | | |

|nodok?u un |(aiztur?to) |iest?d?m | | |

|nodevu likmju,|naudas |j?aptur | | |

|soda naudas un|l?dzek?u |nodok?u | | |

|nokav?juma |?pa?nieks- |maks?t?ja | | |

|naudas |p?rvald?t?js |eksporta un | | |

|noteik?anas |nav atteicies |importa | | |

|k?rt?bas |no sav?m |oper?cijas, | | |

|groz??anu; |pras?juma |c) bank?m | | |

|10) veikt |ties?b?m par |j?p?rtrauc | | |

|nodok?u |labu citai |l?dzek?u | | |

|(nodevu) |personai vai |izsnieg?ana un| | |

|kontroli |ar? savas |p?rskait?jumi | | |

|(p?rbaudi, |ties?bas nav |no nodok?u | | |

|rev?ziju), |nodevis |maks?t?ja | | |

|pamatojoties |jebkurai citai|konta, l?dz | | |

|uz nodok?u |personai. |tiek sa?emts | | |

|administr?cija|Skaidr?s |nodok?u | | |

|s tie??s |naudas |administr?cija| | |

|vad?bas |lieto?anas |s rakstveida | | |

|rakstveida |ierobe?ojumi: |atsaukums vai | | |

|l?mumu, kur? |Nodok?u |tiesas | | |

|uzr?d?ts |maks?t?ji, |nol?mums; | | |

|kontroles |iz?emot |3) tiek | | |

|(p?rbaudes, |fiziskas |piem?roti | | |

|rev?zijas) |personas, |citos | | |

|termi??; |katru m?nesi |likumdo?anas | | |

|11) piedz?t |Ministru |aktos | | |

|bezstr?da |kabineta |noteiktie | | |

|k?rt?b? |noteiktaj? |sodi. Nodok?u | | |

|termi?? |k?rt?b? |administr?cija| | |

|nenomaks?tos |deklar? visus |ir ties?ga | | |

|nodok?us, soda|m?ne?a laik? |iesniegt | | |

|naudas un |savstarp?ji |materi?lus | | |

|nokav?juma |skaidr? naud? |attiec?gaj? | | |

|naudas no |veiktos |valsts | | |

|nodok?u |dar?jumus |instit?cij? | | |

|maks?t?ja |(neatkar?gi no|krimin?llietas| | |

|finansu |t?, vai |ierosin??anai.| | |

|l?dzek?iem vai|dar?jums | | | |

|no cita vi?am |notiek vien? |Saimniecisk?s | | |

|piedero?a |oper?cij? vai |darb?bas | | |

|?pa?uma; |vair?k?s |aptur??ana | | |

|12) nodro?in?t|oper?cij?s), |normat?vo aktu| | |

|publiski |kuru summa |p?rk?pumu | | |

|pieejamu |p?rsniedz 1000|gad?jumos | | |

|pievienot?s |latu. Ja nav |Ja fizisk? vai| | |

|v?rt?bas |deklar?ti |juridisk? | | |

|nodok?a |skaidr? naud? |persona vai | | |

|maks?t?ju |veiktie |??du personu | | |

|re?istru. |dar?jumi, kuru|grupa, veicot | | |

|Atbild?ba: |summa |saimniecisko | | |

|(1) |p?rsniedz 1000|darb?bu, | | |

|Zaud?jumus, |latu, |p?rk?pj | | |

|ar? no aprites|maks?jama soda|normat?vajos | | |

|izsl?gt?s |nauda 5 |aktos | | |

|naudas rad?tos|procentu |paredz?to | | |

|zaud?jumus, |apm?r? no |k?rt?bu, kas | | |

|kas fiziskajai|nedeklar?to |nodro?ina ar | | |

|vai |dar?jumu |nodok?iem un | | |

|juridiskajai |kopsummas. |nodev?m | | |

|personai |Ja ?? panta |apliekamo | | |

|radu?ies |pirmaj? da?? |objektu | | |

|nodok?u |min?tie |pareizu un | | |

|administr?cija|dar?jumi |piln?gu | | |

|s |p?rsniedz 3000|uzskaiti, | | |

|prettiesiskas |latu, |Valsts | | |

|r?c?bas vai |maks?jama soda|ie??mumu | | |

|k??das d??, |nauda 10 |dienests ir | | |

|atl?dzina |procentu |ties?gs | | |

|attiec?gi no |apm?r? no ?o |speci?las | | |

|valsts bud?eta|dar?jumu |p?rbaudes | | |

|un pa?vald?bu |kopsummas; ja |veik?anai | | |

|bud?etiem, |?ie dar?jumi |Ministru | | |

|turkl?t |nav deklar?ti |kabineta | | |

|atmaks?jam? |?? panta |noteiktaj? | | |

|summa tiek |pirmaj? da?? |k?rt?b? | | |

|palielin?ta |noteiktaj? |aptur?t | | |

|atbilsto?i |k?rt?b?, - 15 |normat?vo aktu| | |

|Latvijas |procentu |p?rk?p?ja (vai| | |

|Bankas |apm?r? no ?o |t? | | |

|noteiktajai |dar?jumu |strukt?rvien?b| | |

|refinans??anas|kopsummas, ja |as, kur? | | |

|likmei ?aj? |?aj? pant? nav|noticis | | |

|period?. |noteikts |p?rk?pums) | | |

|(2) Nodok?u |cit?di. |darb?bu uz | | |

|administr?cija|Atbild?ba par |laiku, kas nav| | |

|s ier?dnis |nodok?u b?zes |ilg?ks par 10 | | |

|(darbinieks), |samazin??anu |dien?m no | | |

|kur? pie??vis |Ja nodok?u |Valsts | | |

|prettiesisku |maks?t?js, |ie??mumu | | |

|r?c?bu, |p?rk?pdams |dienesta | | |

|zaud?jumus |nodok?u likumu|instit?cijas | | |

|atl?dzina |pras?bas, |l?muma | | |

|likumos |nodok?u |(r?kojuma) | | |

|noteiktaj? |administr?cija|pie?em?anas | | |

|k?rt?b?. |i iesniegtaj?s|dienas. | | |

| |deklar?cij?s |Attiec?go | | |

| |vai nodok?u |l?mumu | | |

| |apr??inos |(r?kojumu) | | |

| |samazina |Valsts | | |

| |nodok?u b?zi |ie??mumu | | |

| |(ar nodokli |dienests | | |

| |apliekamo |pie?em triju | | |

| |objektu) un no|darbadienu | | |

| |t?s apr??in?to|laik? p?c | | |

| |nodok?a summu,|p?rbau?u | | |

| |nodok?u |materi?lu | | |

| |administr?cija|sa?em?anas no | | |

| |apr??ina un |kontrol?jo??m | | |

| |par labu |instit?cij?m. | | |

| |bud?etam no |?? panta | | |

| |nodok?u |pirmaj? da?? | | |

| |maks?t?ja |noteiktais | | |

| |piedzen |speci?l?s | | |

| |samazin?to |p?rbaudes | | |

| |nodok?a summu |veik?anas | | |

| |un soda naudu |laika | | |

| |t?s apm?r?, ja|ierobe?ojums | | |

| |konkr?to |nav | | |

| |nodok?u |piem?rojams | | |

| |likumos nav |gad?jumos, kad| | |

| |paredz?ts cits|??d? p?rbaud? | | |

| |soda naudas |ir konstat?ts,| | |

| |apm?rs. |ka | | |

| |Soda naudu |nepiecie?ams | | |

| |neapr??ina un |veikt speci?lu| | |

| |nepiedzen, ja |nodok?u | | |

| |iev?roti abi |auditu, vai | | |

| |??di |gad?jumos, par| | |

| |nosac?jumi: |kuriem | | |

| |1) nodok?u |paredz?ta | | |

| |maks?t?js |krimin?latbild| | |

| |attiec?b? uz |?ba, - | | |

| |termi?? |saimnieciski | | |

| |iesniegto |finansi?l?s | | |

| |deklar?ciju |darb?bas | | |

| |vai nodok?u |rev?ziju. Ja | | |

| |apr??inu pirms|?? panta | | |

| |nodok?u |pirmaj? da?? | | |

| |administr?cija|paredz?t? | | |

| |s p?rbaudes |normat?vo aktu| | |

| |s?kuma |p?rk?p?ja (vai| | |

| |iesniedzis |t? | | |

| |deklar?cijas |strukt?rvien?b| | |

| |labojumu vai |as, kur? | | |

| |nodok?u (ar |noticis | | |

| |nodokli |p?rk?pums) | | |

| |apliekam? |darb?ba | | |

| |objekta) |aptur?ta uz | | |

| |apr??ina |laiku, tad | | |

| |preciz?jumu; |darb?bas | | |

| |2) piecu darba|aptur??anas | | |

| |dienu laik? no|rezult?t? | | |

| |deklar?cijas |radu?ies | | |

| |labojuma vai |materi?lie | | |

| |nodok?u (ar |zaud?jumi tiek| | |

| |nodokli |segti no | | |

| |apliekam? |p?rk?p?ja | | |

| |objekta) |(fizisk?s vai | | |

| |apr??ina |juridisk?s | | |

| |preciz?juma |personas vai | | |

| |iesnieg?anas |??du personu | | |

| |dienas ir |grupas) | | |

| |samaks?jis |l?dzek?iem. | | |

| |samazin?to | | | |

| |nodok?a summu | | | |

| |un ar to | | | |

| |saist?to | | | |

| |pamatpar?da | | | |

| |palielin?jumu | | | |

| |un nokav?juma | | | |

| |naudu, kas | | | |

| |izveidojusies | | | |

| |l?dz | | | |

| |deklar?cijas | | | |

| |labojuma vai | | | |

| |nodok?u (ar | | | |

| |nodokli | | | |

| |apliekam? | | | |

| |objekta) | | | |

| |apr??ina | | | |

| |preciz?juma | | | |

| |iesnieg?anas | | | |

| |dienai. | | | |

| |Samazin?t? | | | |

| |nodok?a summa | | | |

| |un soda nauda | | | |

| |attiec?gaj? | | | |

| |apm?r? nodok?u| | | |

| |maks?t?jam | | | |

| |j?samaks? 30 | | | |

| |dienu laik? no| | | |

| |dienas, kad | | | |

| |sa?emts | | | |

| |nodok?u | | | |

| |administr?cija| | | |

| |s l?mums par | | | |

| |apr??in?to | | | |

| |nodok?a summu.| | | |

| |Ja maks?jumi | | | |

| |noteikto 30 | | | |

| |dienu laik? | | | |

| |netiek veikti,| | | |

| |ar 31. dienu | | | |

| |tiek piedz?ta | | | |

| |nokav?juma | | | |

| |nauda- 0.05 % | | | |

| |par katru | | | |

| |dienu. | | | |

| |Atbild?ba par | | | |

| |deklar?cijas | | | |

| |savlaic?gu | | | |

| |neiesnieg?anu | | | |

| |(1) Ja nodok?u| | | |

| |maks?t?js | | | |

| |iesniedz | | | |

| |nodok?u | | | |

| |administr?cija| | | |

| |i konkr?to | | | |

| |nodok?u | | | |

| |likumos | | | |

| |paredz?t?s | | | |

| |deklar?cijas, | | | |

| |p?rskatus vai | | | |

| |nodok?u | | | |

| |apr??inus | | | |

| |(turpm?k — | | | |

| |deklar?cijas),| | | |

| |neiev?rojot | | | |

| |normat?vajos | | | |

| |aktos | | | |

| |noteiktos | | | |

| |iesnieg?anas | | | |

| |termi?us, | | | |

| |vi?am par | | | |

| |deklar?cijas | | | |

| |iesnieg?anu ar| | | |

| |nov?lo?anos | | | |

| |atkar?b? no | | | |

| |nov?lo?an?s | | | |

| |ilguma tiek | | | |

| |uzlikta soda | | | |

| |nauda ??dos | | | |

| |apm?ros, ja | | | |

| |konkr?to | | | |

| |nodok?u | | | |

| |likumos nav | | | |

| |noteikts | | | |

| |cit?di: | | | |

| |1) l?dz 15 | | | |

| |kalend?ra | | | |

| |dien?m — 0,1 | | | |

| |procents no | | | |

| |kop?j?s | | | |

| |deklar?cij? | | | |

| |uzr?d?t?s | | | |

| |nodok?a | | | |

| |summas, bet ne| | | |

| |vair?k k? 50 | | | |

| |latu; | | | |

| |2) no 16 l?dz | | | |

| |30 kalend?ra | | | |

| |dien?m — 0,5 | | | |

| |procenti no | | | |

| |kop?j?s | | | |

| |deklar?cij? | | | |

| |uzr?d?t?s | | | |

| |nodok?a | | | |

| |summas, bet ne| | | |

| |vair?k k? 200 | | | |

| |latu; | | | |

| |3) virs 30 | | | |

| |kalend?ra | | | |

| |dien?m — 1 | | | |

| |procents no | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|12. |14. |1.Bud?eta |2.Valsts | |

|Valsts |Pa?vald?bu|visp?rejs |konsolid?tais |4.Fisk?l? reforma |

|nodok?i, |nodevas, |raksturojums,|kopbudzets,t? |un nodok?u |

|to |to |bud?etu veidi|ie??mumu un |politika. |

|raksturoj|raksturoju| |izdevumu da?a |Istenejotfiskalas |

|ums. |ms. |Bud?ets ir |konsolid?tais |sistemas reformu |

|Nodoklis |pa?vald?ba|valsts??mumu |kopbud?ets ir |valst?,iizstradata |

|- ar |s nodeva -|un izdevumu |valsts |jauna nodok?u |

|likumu |pa?vald?ba|saraksts,kas |pamatbud?eta |likumdosanas |

|noteikts |s domes |sast?d?ts |,valsts speciala |sistema,kuras |

|oblig?ts |(padomes) |noteiktam |budzeta,pasvaldibu|ievie?ana s?k?s |

|maks?jums|noteikts |laika |pamatbud?etu un |1995.gad?.Jauna |

|valsts |oblig?ts |periodam,para|pa?valdibu |nodoklu sistema |

|bud?et? |maks?jums |sti |specialo budzetu |uzskatama kan 1993 |

|vai |pa?vald?ba|gadam.Bud?ets|summa,no kuras |gad? latvija |

|pa?vald?b|s |ir l?dezeklis|tiek atskaititi |uzsaktas fiskalas |

|u |pamatbud?e|valsts |transferi-tie?ie |sistemas reformas |

|bud?etos |t? vai |politikas |savstarpejie |sastavda?a. |

|(pamatbud|speci?laj?|?steno?anai |naudas lidzek?u |Ieprek?eja nodoklu |

|?et? vai |bud?et? |ar |p?rskatijumi |sistema,kura tika |

|speci?laj|?aj? |finansi?lajam|dazadiem |izstradata |

|os |likum? |metod?m,un |budzetiem.Kons.kop|1990.gad? u7n |

|bud?etos)|paredz?taj|tas ir |bud?ets latvij? |ievesta ar |

|, kas nav|os |vald?bas |pirmo reizi tika |1991.gada 1.janvari|

|maks?jums|gad?jumos;|darb?bas un |planots 1998 |nopietno izmainu |

|par | |vad?bas |.bud?etya |rezultat?,kas |

|noteiktas|(1) |pamat?. |gadam.?aja budzeta|norisinajas pedejo |

|preces |Pils?tas |Budzeta |projekta |gadu laik? valsts |

|ieg?di |domei un |m?rkis ir |turpuinajas |ekonomik?,ka ari |

|vai |pagasta |noteikt un |1997.gada |grozijumi |

|pakalpoju|padomei ir|pamatot,kadi |uzsaktais budzeta |likum,do?anas |

|ma |ties?bas |l?dzek?i |izdevumu planojums|aktos,?pa?i |

|sa?em?anu|Ministru |nepieciesami |programmu un |Civillikuma |

|un nav |kabineta |vald?bai,k? |apak?programmu |darbibas |

|soda |noteikumos|ar? cit?m |griezuma. |atjauno?an?,radija |

|naudas, |noteiktaj?|valsts |Budzeta programma |nepiecie?amibu |

|pamatpar?|k?rt?b? |instit?cij?m |ietver tadus |mainit ne tikai |

|da |sav? |un |savstarpeji |atsevi??us nodoklu |

|palielin?|administra|pa?valdibam |saistitus |likumus,bet butiski|

|juma |t?vaj? |to valsts |pasakumus vai |ghrozity visu |

|naudas un|teritorij?|pienakumu |pakalpojumus,kuri |nodok?u un nodevu |

|nokav?jum|uzlikt |veiksanai,kur|orienteti uz |sistemu.?o |

|a naudas |pa?vald?ba|a finanse?ana|kopeju m?r?i vai |nepiecie?amibu |

|maks?jums|s nodevas |noteikta ar |ari cie?i |pastiprinaja ari |

|, k? ar? |par: |likumdo?anas |saistitiem |pedejo gadu laik? |

|nav |1) |aktiem.Bud?et|m?rkiem.Bud?eta |izveidoju?as |

|maks?jums|pa?vald?ba|a uzdevums ir|programma var but |daudzas nodok?u |

|par |s domes |nodro?inat |sadalita |atlaides,kuras savu|

|valsts |(padomes) |,lai taj? |apak?programmas.pr|sakotnejo |

|kapit?la |izstr?d?to|laikposm?,kur|ogrammu budzets |ekonomisko nozimi |

|vai t? |ofici?lo |am ?ie |dod iespeju |bija |

|da?as |dokumentu |l?dzek?i |noteikt,kadi |zaudeju?as.Un,visbe|

|izmanto?a|un |paredzeti,izd|valsts sektora |idzot,Latvijas |

|nu. |apliecin?t|evumus segtu |pakalpojumi un |iesaisti?anas |

|Latvijas |u to |atbilsto?i |kada apjoma bus |starptautiskajas |

|Republik?|kopiju |ie??mumi |pieejami,izmantojo|organizacij?s |

|ir ??di |sa?em?anu;|budzeta. |t noteiktu valsts |atklaja vairakas |

|valsts | |Veidojot |budzeta lidzek?u |butiskas pastavo?as|

|nodok?i |2) |valsts |apjomu.svarigi ir |nodok?u sistemas |

|un tiem |izklaid?jo|budzetu,vai |noteikt maksimalo |nepilnibas un |

|atbilsto?|?a |valdfiba |rezultatu,kadu |neatbilstibu |

|ie likumi|rakstura |darbojas |iesp?jams sasniegt|visparpie?emtajam |

|par |pas?kumu |ar:a)bud?eta |ar ierobezotu |normam.Integracija |

|nodok?u |sar?ko?anu|defecitu |lidzeklu apjomu. |Eirop? izvirzija |

|uzlik?anu|publisk?s |b)bud?.p?rpal| |jaunu |

|: |viet?s; |ikumu | |uzdevumu-tuvinat |

|1) |3) |c)sabalans?tu| |musu valsts nodoklu|

|iedz?vot?|atp?tnieku|bud?etu. | |likumu atbilstibu |

|ju |un t?ristu|Bud?.defec?ts| |ES valst?s |

|ien?kuma |uz?em?anu;|ir budzeta | |lietotajai nodoklu |

|nodoklis | |gada izdevumu| |likumdosanai. |

|- "Par |4) |p?rsniegums | |Parejas periodu |

|iedz?vot?|tirdzniec?|p?r gada | |Latvij? pavadija |

|ju |bu |ie?emumiem. | |ekonomisk?s |

|ien?kuma |publisk?s |Atbilsto?i | |situacjas |

|nodokli";|viet?s; |likumam “Par | |nestabilitate,smaga|

| |5) visu |budzetu un | |s finansialas |

|2) |veidu |finansu | |grutibas,nodok?u |

|uz??mumu |dz?vnieku |vad?bu” LR | |ienemumu |

|ien?kuma |tur??anu; |bud?etus | |nepietiekamiba. |

|nodoklis | |iedala: | |?emot v?ra minetos |

|- "Par |6) |Valsts | |apstak?os finansu |

|uz??mumu |transportl|bud?eta | |ministrija |

|ien?kuma |?dzek?u |Pa?vald?bu | |1993.gada otraj? |

|nodokli";|iebrauk?an|budzetos | |pus? izstradaja |

| |u ?pa?a |Valsts | |fiskalas sistemas |

|3) |re??ma |bud?ets un | |reformas |

|nekustam?|zon?s; |pa?vald?bas | |koncepciju,kur? |

|?pa?uma |7) |budzets | |ieverojama vita |

|nodoklis |rekl?mas, |sast?v no | |ieradita nodoklu |

|- "Par |afi?u un |Pamatbud?eta | |likumdo?anas |

|nekustam?|sludin?jum|Speci?l? | |sakarto?anai.Fiskal|

|?pa?uma |u |bud?eta | |as sistemas |

|nodokli";|izvieto?an|Valsts | |reformai tika |

| |u |bud?etu veido| |izvirz?ti ?adi |

|4) |publisk?s |visi vald?bas| |m?r?i: |

|pievienot|viet?s; |(valsts | |Nodrosinat budzeta |

|?s |8) laivu, |instit?ciju0 | |ienemumus sakotneji|

|v?rt?bas |motorlaivu|sav?ktie vai | |31-33 procentu |

|nodoklis |un jahtu |sa?emtie | |apmera,bet |

|- "Par |tur??anu; |ie??mumi,kuri| |velakajos periodos |

|pievienot| |ir valsts | |35-38 procentu |

|?s |9) |budzeta | |apmera no iek?zemes|

|v?rt?bas |pa?vald?bu|l?dzek?i | |kopprodukta; |

|nodokli";|simbolikas|Pa?vald?bu | |Stimulet uzkrajumu |

| |izmanto?an|budzeti ir | |veido?anos latvijas|

|5) |u; |kopbudzeta | |tautsaimniecib? un |

|akc?zes |10) |da?a,un tioe | |ieguldijumus |

|nodoklis |b?vat?auja|ietver katram| |uznemejdarbib?; |

|- "Par |s |saimnieciskaj| |Veicin?t latvijas |

|akc?zes |sa?em?anu.|am gadam | |integre?anos ES un |

|nodokli",| |visus | |citas starpvalstu |

| |(2) Rajona|pa?vald?bu | |ekonomiskajas |

|6) |padomei ir|sav?ktos vai | |struktur?s |

|akc?zes |ties?bas |sa?emtos | |Samazinat nodok?u |

|nodoklis |Ministru |ie??mumus,kur| |likumdo?anas |

|naftas |kabineta |us | |negativo ietekmi uz|

|produktie|noteikumos|pa?vald?bas | |uz?emejdarbibu |

|m- "Par |noteiktaj?|apropri? | |Nodro?inat nodoklu |

|akc?zes |k?rt?b? |pa?vald?bu | |likumu atbilstibu |

|nodokli |sav? |m?r?iem. | |LR |

|naftas |administra|Pamatbud?ets | |likumdo?anai;ipa?i |

|produktie|t?vaj? |ir bud?etu | |Civillikumam un |

|m", |teritorij?|da?a,kuru | |likumiem par |

|7) muitas|uzlikt |veido visi | |gramatvedibu un |

|nodoklis |nodevu |ie?emumi | |gadaparskatiem,ka |

|- "Par |par: |,iz?emot | |ari tuvinat tos ES |

|muitas |1) rajona |?pa?iem | |valst?s lietotajai |

|nodokli |padomes |m?r?iem | |nodok?u |

|(tarifiem|izstr?d?to|iez?m?tos | |likumdo?anai |

|)"; |ofici?lo |ie??mumus,zie| |Nov?rst legalas |

|8) dabas |dokumentu |dojumus un | |iespejas |

|resursu |un |d?vinajumus,k| |izvairities no |

|nodoklis |apliecin?t|a ar? | |nodok?u maksa?anas.|

|- "Par |u to |izdevumi,kuru| | |

|dabas |kopiju |s paredz?ts | |Sabalanset valsts |

|resursu |sa?em?anu;|segt no ?iem | |un pasvaldibu |

|nodokli";| |ioe??mumiem. | |ie??mumus ar |

| |2) rajona |Speci?lais | |izdevumiem,lai |

|9) izlo?u|pa?vald?ba|budzets ir | |bud?eta fdefec?ts |

|un |s |bud?etu | |neparsniegtu 2 |

|azartsp??|simbolikas|da?a,kuru | |propcentus no |

|u |izmanto?an|veido ?pa?iem| |iek?zemes |

|nodoklis |u. |m?r?iem | |kopprodukta. |

|- "Par |(3) |iez?m?ti | |Veiktie fiskalie |

|izlo?u un|Pa?vald?bu|ie?emumi,k? | |pasakumi |

|azartsp??|nodevu |ar? ziedojumi| |nodro?inaja valsts |

|u nodevu |veid? |un d?vinajumi| |ienemumu |

|un |apmaks?jam|naud? vai | |palielina?anos,ka |

|nodokli";|a |nat?r?9ar | |ari finansialas |

| |atl?dz?ba |uzskaiti | |situacijas |

|10) |tikai par |naud?) un | |stabileze?anos |

|valsts |?? likuma |kuras | |valsti.Tas nepalika|

|soci?l?s |12.pant? |l?dzek?i | |nepaman?ts ari |

|apdro?in?|paredz?to |izlietojami | |rietumvalstu |

|?anas |pa?vald?bu|saist?ba ar | |ekonomistiem,kuri |

|oblig?t?s|nodro?in?j|?iem | |analiz? situaciju |

|iemaksas |umu. Ja |ie?emumiem. | |Baltijas valstis. |

|- "Par |pa?vald?ba| | |Viens no minetas |

|valsts |s dome | | |reformas merkiem ir|

|soci?lo |(padome) | | |nodro?inat tuvako 5|

|apdro?in?|vai t?s | | |gadu laika visa |

|?anu". |iest?des | | |lime?a budzeta |

|Nodok?u |sniedz | | |nodok?u maksajumus |

|maks?t?ji|pakalpojum| | |35-38 procentu |

|valsts |us, kas | | |apmera no IKP.Pec |

|nodok?us |saska?? ar| | |ekspertu |

|iemaks? |?o likumu | | |vertejuma.Latvij? |

|valsts |nav | | |1993.gada nodoklu |

|bud?et? |pa?vald?ba| | |ipatsvars IKP |

|vai ar? |s nodevas | | |sastadija 36%,kas |

|p?c |objekts, | | |bija par 6 procenta|

|noteikta |un ja par | | |punktiem augstaks |

|to |?iem | | |neka |

|sadal?jum|pakalpojum| | |iepriek?eja,1992.ga|

|a- valsts|iem ir | | |d?.?emot v?r? |

|bud?et? |?emama | | |veiktos |

|un |samaksa, | | |pasakumus,kas |

|pa?vald?b|tad ir | | |saistiti ar |

|u |j?k?rto | | |grpzijumiem nodok?u|

|bud?etos |atsevi??a | | |likumdosanas |

|atbilsto?|gr?matved?| | |aktos,k? ari |

|i |bas | | |nodok?u |

|konkr?ta |uzskaite | | |adminestresanas |

|nodok?a |un | | |uzlabosana,nodoklu |

|likumam. |j?nodro?in| | |?patsvars 1994.gada|

|Ar? |a nodok?u | | |IKP paaugstinajas |

|bud?etos |un citu | | |l?dz 37%.1995.gada |

|ieskait?m|oblig?to | | |nodoklu maksajumu |

|? soda |maks?jumu | | |ipatsvars IKP |

|nauda par|veik?ana | | |palielinajas par |

|nodok?u |par tiem | | |viena procenta |

|likumu |saska?? ar| | |punktu un sasniedza|

|p?rk?pumi|?o likumu | | |38%. |

|em, |un | | |Valsts fiskalas |

|nokav?jum|konkr?to | | |politikas |

|a nauda |nodok?u | | |stabil;izacija |

|un |likumiem. | | |turpinajas ari 1996|

|nodok?u | | | |gad?,mobilezejot |

|maks?jumi|(4) | | |ie?emumus un |

|, |Republikas| | |ierobe?ojot bud?eta|

|saglab?jo|pils?tu | | |izdevumus.Nozimigu |

|t nodok?u|domju un | | |vietu ?aj? proces? |

|sadales |rajonu | | |ie?ema nodok?u |

|proporcij|padomju | | |likumdosanas talaka|

|u, tiek |pie?emtie | | |sakarto?ana,jo 1995|

|iemaks?ti|saisto?ie | | |gada stajas speka |

|tajos |noteikumi | | |vairaki jauni |

|pa?os |par | | |nodoklu |

|bud?etu |pa?vald?bu| | |likumi,piem.,PVN,pa|

|kontos, |nodev?m | | |r nodokliem un |

|kuros |p?c to | | |nodevam,uz?emumu |

|maks?jams|parakst??a| | |ienakuma |

|konkr?tai|nas piecu | | |nodoklis,dabas |

|s |darbdienu | | |resursu nodoklis,ka|

|nodoklis,|laik? | | |ari butiski |

|ja |nos?t?mi | | |grozijumi citos |

|konkr?taj|pa?vald?bu| | |nodoklu |

|? nodok?a|darb?bu | | |likumos.Veiktie |

|likum? |p?rraugo?a| | |pasakumi nodoklu |

|nav |jai | | |likumdosanas jom? |

|noteikts |instit?cij| | |sekmeja musu valsts|

|cit?di. |ai | | |nodoklu |

| |re?istr??a| | |likumdosanas |

| |nai | | |tuvinasanu tirgus |

| |Ministru | | |ekonomikas |

| |kabineta | | |princvipiem un |

| |noteiktaj?| | |starptautiskajam |

| |k?rt?b? un| | |normam. |

| |ne v?l?k | | |1996 gada valsts |

| |k? ned??u | | |kopbudzeta |

| |p?c to | | |finansialais |

| |re?istr?ci| | |defecits bija 34,5 |

| |jas | | |milj. Latu apmera |

| |pa?vald?bu| | |jeb 1,3 procenti no|

| |darb?bu | | |IKP,savukart |

| |p?rraugo?a| | |fiskalais defecits |

| |j? | | |sasniedza 46,4 |

| |instit?cij| | |milj.latu jeb 1,7 |

| |? | | |procentus no |

| |public?jam| | |IKP.Valsts |

| |i | | |regulejosas |

| |laikrakst?| | |darbibas rezultata |

| |"Latvijas | | |kopbudzeta |

| |V?stnesis"| | |fiskalais defecits |

| |, un tie | | |atradas Mastrihtas |

| |st?jas | | |liguma noteiktajas |

| |sp?k? ne | | |pie?aujamas robe?as|

| |?tr?k k? | | | |

| |n?kamaj? | | | |

| |dien? p?c | | | |

| |to | | | |

| |public??an| | | |

| |as. | | | |

| |Pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo??| | | |

| |instit?cij| | | |

| |a veic | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |ju vai ar?| | | |

| |sniedz | | | |

| |motiv?tu | | | |

| |atteikumu | | | |

| |to dar?t | | | |

| |ne v?l?k | | | |

| |k? 30 | | | |

| |dienu | | | |

| |laik? p?c | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |jas | | | |

| |pieteikuma| | | |

| |sa?em?anas| | | |

| |. | | | |

| |(5) Rajona| | | |

| |pils?tu | | | |

| |domju un | | | |

| |pagastu | | | |

| |padomju | | | |

| |pie?emtie | | | |

| |saisto?ie | | | |

| |noteikumi | | | |

| |par | | | |

| |pa?vald?bu| | | |

| |nodev?m | | | |

| |p?c to | | | |

| |parakst??a| | | |

| |nas piecu | | | |

| |darbdienu | | | |

| |laik? | | | |

| |nos?t?mi | | | |

| |pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?a| | | |

| |jai | | | |

| |instit?cij| | | |

| |ai | | | |

| |re?istr??a| | | |

| |nai | | | |

| |Ministru | | | |

| |kabineta | | | |

| |noteiktaj?| | | |

| |k?rt?b? un| | | |

| |ne v?l?k | | | |

| |k? ned??u | | | |

| |p?c to | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |jas | | | |

| |pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?a| | | |

| |j? | | | |

| |instit?cij| | | |

| |? | | | |

| |izliekami | | | |

| |redzam? | | | |

| |viet? | | | |

| |domes | | | |

| |(padomes) | | | |

| |?k? vai | | | |

| |pie domes | | | |

| |(padomes) | | | |

| |?kas, un | | | |

| |tie st?jas| | | |

| |sp?k? ne | | | |

| |?tr?k k? | | | |

| |n?kamaj? | | | |

| |dien? p?c | | | |

| |to | | | |

| |izlik?anas| | | |

| |redzam? | | | |

| |viet?. | | | |

| |Pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo??| | | |

| |instit?cij| | | |

| |a veic | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |ju vai ar?| | | |

| |sniedz | | | |

| |motiv?tu | | | |

| |atteikumu | | | |

| |to dar?t | | | |

| |ne v?l?k | | | |

| |k? 30 | | | |

| |dienu | | | |

| |laik? p?c | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |jas | | | |

| |pieteikuma| | | |

| |sa?em?anas| | | |

| |. | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|5.Nelegal? |Nelikum?ga |6.Nodok?u |8.IKP un | |

|ekonomika un |darb?ba ir |funkcijas un |bud?ets. | |

|IKP. |Naudas |veidi. |IKP ir | |

|??dzas |vilto?ana |Klasiskaj? |noteikt? | |

|oficialajai |Narkotiku |ekonom.teorijj? |laika perioda| |

|statistikai par |razo?ana un |nodok?u sistemai|valsts | |

|IKP apjomiem un |tirdznieciba |izvirziti |iedzivotaju | |

|dinamiku pastav |Prostitucija |vairaki |ra?oto pre?u | |

|viedoklis,ka ta |Izspie?ana |nosacijumi,no |un | |

|pilniba |Zagsana |kuriem butiski |pakalpojumu | |

|neatspogulo |?ant??a un |ir ?adi: |kopej? | |

|faktiski |krap?ana |1.Ekonomisk? |vert?ba | |

|jaunradito |?nu jeb |efektivit?te.nod|naudas | |

|vertibu gada |neofici?l? |ok?u sistemai |izteiksme. | |

|laika.Aprekinata|ekonomika ir|nedrikst izjaukt|IKP ir viens | |

|is IKP ir |pla?s |efektivu resursu|no | |

|nepiln?gs un |j?dziens un |sadali?anu |pam,atraditaj| |

|maksligi |t? aptver |valsts |iem Nacionalo| |

|samazinats.Ta ir|visas |ekonomik?.Att?st|kontu | |

|nelegalas |darbibas un |itas sabiedribas|sistemaIKP | |

|ekonomikas |aktivit?tes |apstak?os tirgus|kopproduktu | |

|da?a,kuras |,kas dod |aktivitates ir |aprekina | |

|?patsvars |ien?kumus,bet|pa?organiz?jo?s |izmantojot | |

|Latvij? ir visai|da??du |process.Tomer |datus | |

|ieverojams.Ari |iemeslu d?? |iespejams,ka |par;pre?u | |

|nelegalo vai enu|netiek |nepardomatas |ra?o?anu un | |

|ekonomiku |deklaras un |ricibas |pakalpojumu | |

|saprotam to |tiek sl?ptas |rezultata var |sniegsanu | |

|propdukcijas vai|no aplik?anas|izveidoties |Pieprasijumu(| |

|pakalpojamu |ar |situacija,kad |izlietojamu) | |

|dalu,kas netiek |nodok?iem,k? |kapitals atstaj |Ie?emumiem | |

|uzradita |ar? netiek |valsti.Tas,prota|IKP apre?ina | |

|oficialaja |atspogu?otas |ms,ir negativs |izmantojot,da| |

|statistik?.?nu |statistiskajo|raditajs valsts |tus par | |

|ekonomikas |s p?rskatos. |tautsaimniecib?.|razosanu,visp| |

|sastavda?a ir |?nu ekonomika|Valdibas |irms nosaka | |

|kontrobanda,izva|negativi |uzdevums ir |precu | |

|iri?anas no |ietekm? |sekot ?adam |ra?oanas un | |

|nodoklu |valsts |tendencem un |pakalpojumu | |

|maksa?anas,kuku?|finanses,darb|savlaicigi |snieg?anas | |

|?em?ana,zagtu |assp?ka tirgu|izvertet radu?os|apjomus un | |

|mantu |un nodoklu |situaciju.Nodok?|starppat?rinu| |

|tirdznieciba,pro|ie??mumus |u sistema var so|. | |

|stitucija,rekets|,l?dz ar to |procesu ietekmet|Pre?u | |

|,narkotiku |tiek bremz?ta|gan pozitivi,gan|ra?o?ana un | |

|ra?o?ana un |valsts |ari |pakalpojumu | |

|tirdznieciba,nel|ekonomisk? |negativi.Kapital|sniegsana | |

|egala strada?ana|att?st?ba. |a aizplu?ana no |ietver | |

|un citi.?nu |Neoficial?s |valsts rada |ekonomiskas | |

|ekonomika |ekonomikas |ladzek?u |darbibas | |

|strauji uzplauka|ietekmes |trukumu,kas |rezultatus | |

|Centralaj? |rezult?t? |savukart bremz? |par visam | |

|Eiropa un |statistik? |ekonomikas |saimnieciskaj| |

|Austrumeirop?,pa|uzr?d?tais |izplaukumu.Sad? |am | |

|rejot no |nacion?lais |situacija |vienibam:pre?| |

|socialistiskas |kopprodukts |nepieciesams |u ra?o?anas | |

|pl?nvedig?s |un |izvertet nodok?u|un | |

|saimneko?anas uz|iedz?voot?ju |sistemas |pakalpojumu | |

|br?vu tirgus |ien?kumi ir |deformejoso |sf?ras | |

|ekonomiku.Ar? |zemaki,sal?dz|efektu uz |uz?emumiem,or| |

|Latvijas |inot ar |kapitala |ganizacijam | |

|tautsaimniecib? |faktisko |tirgu,ka ari |un | |

|nelegal?s |l?meni.Ar? |noteikt |iestadem,iedz| |

|ekonomikas |citi nozim?gi|ekonomisk? |ivotaju | |

|sast?vda?as ir |ekonomiskie |kaitejuma |personiskajam| |

|pla?i |r?d?t?ji |pakapi,kas |paligsaimniec| |

|p?rstav?t?s. |(tirdzniec?ba|radusies nodok?u|ibam,individu| |

|T?s nosaciti var|s |politikas |ali | |

|iedalit ?etras |apgrozijums,p|realize?anas |nodarbinataja| |

|ietekmes sf?r?s:|at?ri?a,ra?o?|rezultata. |m | |

| |anas |2.Vienk?r?? |personam.Prec| |

|Nenoverota |apjoms,nodarb|administr??ana.N|u un | |

|darbiba |in?t?ba u.c.)|odoklu sistemai |pakalpojumu | |

|?nu ekonomikas |?nu |ir jabut viegli |izlaidi | |

|darbiba |ekonomikas |un |statistika | |

|Neleg?l? darb?ba|ietekmes |letiparvaldamai.|apkopo bazes | |

| |rezult?t? |Veidojot nodok?u|cenas,tas | |

|Paral?l? darb?ba|tiek |sistemu,nepiecie|ir,nepieskait| |

| |nov?rt?ti |?ams izvertet to|ot produktu | |

|Nenoverota |neprec?zi |adminestre?anas |nodoklu neto | |

|darbiba ir |(kaut gan no |kartibu un |vertibu | |

|darb?ba,kura |metodolo?isk?|mehanismu,kura |Starppateri??| |

|izveidojas |viedok?a |pamatprincipam |ietver pre?u | |

|statistiski |apr??ini ir |jabut-mazak |un | |

|tehnisku iemeslu|piln?gi |izmaksu nodok?u |pakalpojumu | |

|d??.T?s |korekti). |iekase?anai.Nodo|vertibu,kas | |

|rezult?t? | |klu |ka razosanas | |

|neofici?l? |?nu |adminestresana |izmaksas | |

|ekonomika netiek|ekonomikas |ciesi saistita |izlietotas | |

|uzskait?ta |apjomu nevar |ar nodok?u |produkcijas | |

|statistik? |apr??in?t |sistemas |razosanai.Ats| |

|Darb?ba ?nu |prec?zi.Iesp?|pamatnostadnem,t|kaitot no | |

|ekonomikas jom? |jams tikai |as ir,kadus |precu un | |

|ir ta,kura rodas|nov?rt?t ?nu |nodok?u veidus |pakalpojumu | |

|nodoklu |ekonomikas |noteicis |izlaides | |

|maksajumu |lielumu,lieto|likumdevejs.Pars|bazes cenas | |

|apiesanas un |jot da?adas |tradajot eso?o |starppat?ri?u| |

|nemaksa?anas |makroekonomik|nodok?u |,iegustam | |

|rezultata.Faktis|as metodes. |likumdo?anu,prio|pievienoto | |

|ki ?nu |Lai nov?rt?tu|rit?te dota |vertibu vai | |

|ekonomikai |?nu |netiesajiem |iek?zemes | |

|neoficalaj? |ekonomikas |nodok?iem,samazi|kopproduktu | |

|ekonomika ir |apjomu |not tieso |bazes | |

|vislielakais |p?rejas |nodok?u |cenas.savukar| |

|ipatsvars,t?p?c |ekonomikas |?patsvaru,it |t,pieskaitot | |

|biezi vien |valst?s,pla?i|sevi??i uz??mumu|tai produktu | |

|neoficialo |lietota |ien?kuma(pe??as)|nodoklu neto | |

|ekonomiku sauc |elektroener?i|nodok?a no |vertibu,iegus| |

|ar? par ?nu |jas pat?ri?a |uz??mejdarbibas.|tam IKP | |

|ekonomiku.Izstra|anal?ze.tiek | |tirgus cen?s.| |

|dajot pirmo |pie?emts ,ka |Nodok?u | | |

|nodok?u sistiemu|elektroener?i|adminestresanas |Produktu | |

|p?ckara |jas pat?ri?? |uzdevums ir |nodok?i,ko | |

|period?,1990-199|r?pniec?ba ir|nov?rst |pieskaitita | |

|1.gad? |cie?i |apstak?us,kas |pievienotajai| |

|[pie?emtajos |saist?ts ar |veicina |bruto | |

|nodok?u likumos |iek?zemes |izvairi?anos no |vertibai,ir | |

|atrodami daudzi |kopprodukta |nodok?u |nodokli,ko | |

|atvieglojumi |dinamiku,jo |maksa?anas,nepie|maksa | |

|nodoklu |r?pniec?bas |cie?amibas |produkcijas | |

|maksatajiem,kas |?patsvars |gadijum? |realizacijas | |

|sekmeja |kopprodukt? |reformejot |br?d?-pvn,mui| |

|izvairi?anos no |ir relat?vi |nodok?u |tas nodoklis | |

|nodokla |liels.Sal?dzi|adminestre?anas |un akcizes | |

|maksasanas |not |sistemu. |nodoklis. | |

|visp?r. |elektroener?i|3.Elast?gumsNodo|Tadejadi no | |

|Nodoklu |jas pat?ri?u |klu sistemai ir |razo?anas | |

|apie?anas un |pieauguma |jabut |puses IKP | |

|nemaksa?anas |tempus ar |elastigai,tai |faktiski tiek| |

|galvenie |iek?zemes |atri jarea?e uz |aprekinats ka| |

|virzieni Latvija|kopprodukta |ekonomisko |visu | |

|ir ??di: |pieauguma |apstaklu |ekonomiskas | |

|Dubulta |tempiem,var |izmai?am.Viens |darbibas | |

|gramatved?ba.Uz?|spriest par |no aktualakajiem|veidu vai | |

|emumos tiek |?nu |valstiskas |institucional| |

|vesta viena |ekonomikas |nozimes |o sektoru | |

|gramatvediba,lai|apjomu |uzdevumiem ir |pievienotas | |

|uzskaititu visas|valst?.Analiz|nodrosinat |bruto | |

|faktiskas |?jot |Latvijas |vertibas un | |

|izmaksas un |elektr?bas |integraciju |produktu | |

|ienakumus,otra-i|pat?ri?u |Eiropas |nodoklu | |

|esnieg?anai |laik? no |ekonomiskaj? |summa. | |

|kontrolejo??m |1989.gada |sistem?.Notieko?|IKP no | |

|institucij?m. |l?dz 1994 |a nodok?u |pieprasijuma | |

|Pagrides |.gadam,tika |sistemas reforma|puses veido | |

|razotnes vai |apr??in?ts |paredz mainit |valsts | |

|nelegal?s |,ka Centr?l?s|tas |ierk?ejais | |

|uz?emejdarbibas |un Austrumu |strukturu,paliel|izlietojums | |

|veik?ana.??da |Eiropas |inot nodok?u |un starpiba | |

|uz?emejdarbiba |valst?s ?nu |ienemumus no |starp pre?u | |

|nereti saistas |ekonomikas |pateri?a un tos |un | |

|ar viltotu |?patsvars |samazinot no |pakalpojumu | |

|alkoholisku |iek?zemes |ienakumiem.Nodok|eksportu un | |

|dz?rienu |kopprodukt? |lu sistemas |importu.Paras| |

|ra?o?anu |pieauga no |elastigums |ti gasla | |

|Bezpe??as |12% l?dz |izpau?as |pateri?a | |

|organizacijas.LR|22%,bet NVS |maksajumu |uzdevums | |

|likums “Par |valst?s no |atvieglojums,dif|apkopo p?c | |

|bezpe??as |12% l?dz 37%.|erencetajas |izmaksu | |

|oganizacij?m” | |nodok?u |principa,tas | |

|nesatur stingrus|Skaidr?s |likmes,valsts |ir,parvaldes | |

|kriterijus,ar ko|naudas |atsevi??u |izdevumos | |

|janodarboj?s |daudzumu |regionu |ieklaujot | |

|??d?m |apgroz?b? ar?|ekonomiskas |visus no | |

|organizacij?m.Li|var lietot k?|attistibas |buidzeta | |

|kuma ietvaros |vienu no |sekmesana un |finansetyos | |

|bezpe??as |ekonomisk?s |citos |izdevumus,ies| |

|organizacijas |aktivitt?tes |nosacijumos,kuru|kaitot ar? | |

|statusu var |indikatoriem.|s paredz |tos,kas | |

|iegut ra?o?anas |?nu ekonomik?|likumdevejs,pie?|nodrosina | |

|uz??mumie,kuru |dar?jumus |emot attiec?go |iedzivotajiem| |

|gutie ienakumi |veic |nodoklu |sniegtos | |

|ar nodokli |,galvenokart,|likumu.secinajum|individualos | |

|netiek |skaidr? |s-nodoklu |bezmaksas | |

|aplikti.T?d?j?di|naud?.ja |sistemai jabut |pakalpojumus.| |

|uz??mums,prec?z?|sal?dzina |elastigai in | | |

|k,bezpe??as |re?lo |japielagojas |Personiskaja | |

|organizacijas |skaidr?s |ekonomikas |gala pateri??| |

|likumigi |naudas |attistibas |savukart | |

|atbrivota no |pied?v?jumu |tendencem. |iesklaita | |

|nodok?u |un iek?zemes |4.Objektivit?te.|tikai tos | |

|maksajumiem |kopprodukta |Nodoklu sistemai|paterina | |

|Barters vai |pieauguma |jabut |priek?metus | |

|mai?as |tempus p?c |objektivai,tas |vai | |

|dar?jumi.bartera|ofici?lajiem |ir,korektai |pakalpojumus | |

|darijumi “prece |statistikas |attieciba pret |,ko | |

|pret preci’ vai |datiem,rad?s |dazadiem nodok?u|iedzivotaji | |

|‘pakalpojums |aptuvenais |maksatajiem.Tas |apmaksajusi | |

|pret |priek?stats |jabut godigai un|no saviem | |

|pakalpojumu” |par ?nu |vienlidz |lidzekliem | |

|biezi neparadas |ekonomikas |jaaptver visi |vai ari | |

|gramatviedibas |lielumu. |nodoklu |sarazojusi | |

|atskait?s un |Ir un citi |maksataji.Pastav|pa?i. | |

|netiek aplikts |metodi,tadi |horizontalas un | | |

|ar PVN |ka bilances |vertikalas | | |

|Nor??ini bez |metode un |vienlidzibas | | |

|?ekiem,tas ir |spogu?statist|principi.Ho4rizo| | |

|,pirkuma |ikas anal?zes|ntala sistema | | |

|nere?istre?ana |metode |aptver | | |

|kases aparata |Lai pareizi |vienlidzigus | | |

|Neleg?l? darb?ba|uzskaititu |nodok?u | | |

|ir ciesi |visu valsti |maksatajus ar | | |

|saistita ar |sara?oto |vienlidzigiem | | |

|kontrabandu |kopproduktu |nodok?iem.Turpre| | |

|Kontrobanda ir |gada |ti vertikala | | |

|pre?u un citu |laika,nepieci|sistema aptver | | |

|vertibu |esama pilniga|sava starp? | | |

|nelikumiga |un ticama |dazadus nodok?u | | |

|parvieto?ana |informacuja |maksatajus,un | | |

|pari LR muitas |no |nodokli,kurus | | |

|robe?ai,kas |uznemumiem,ku|tie | | |

|izdarita lielos |ri veic |maks?,irdiferenc| | |

|apmeros ,apejot |uz?emejdarbib|eti. | | |

|muitas kontroli |u.diemzel |5.Politiska | | |

|vai noslepjot no|uznemumi nav |atbildiba.politi| | |

|?adas kontroles |ieientereseti|?u uzdevums ir | | |

|parvietojamas |sniegt godigu|veidot | | |

|prieksmetus. |informaciju |elastigu,godigu,| | |

|Korupcija ir |par |efektivuun | | |

|specifiska |saimniecviska|vienkarsu | | |

|neoficalas |jiem |nodok?u | | |

|ekonomikas |raditajiem-ap|sistemu.Tai | | |

|darbibas |gropzijumu,sa|jabut izveidotai| | |

|sfera.Ta ipa?i |ra?otas |ta,lai nodok?u | | |

|attistijas |produkcijas |maksataji varetu| | |

|socialstatistika|daudzumu,peln|apzinaties,kadi | | |

|s saimniekosanas|u,darba |nodok?i un par | | |

|apst?k?os |samaksas |ko vi?iem | | |

|1995.gada |fondu-lai |jamaksa.Kas | | |

|21.septembri |izvairitos no|maksa | | |

|pienemtaj?”Korup|nodoklu |nodoklus:cilveki| | |

|cijas nov?rsanas|maksasanas |vai | | |

|likum?” |.Iesniegta |uz?emejdarbiba?N| | |

|korupcija |informacija |odoklu politikai| | |

|defineta ka |liecina par |precizi | | |

|valsts |?o raditaju |jaatspogu?o | | |

|amatpersonas |samazina?anu.|nodok?u | | |

|parkapumi,kas | |maksataju velmes| | |

|izpauzas ka: |?nas |un to | | |

|Tas atrasanas |ekonomika |priek?rocibas | | |

|nelikumiga |samazina |uznemejdarbib?.I| | |

|ietekmejam?(koru|ieverojamu |zejot no | | |

|mpet?) st?vokl? |IKP |pie?emuma,ka | | |

|Pilnvaru |apjomu,valsts|uz?emums,firma | | |

|realizesana |budzeta |ir | | |

|interesu |ie?emumu |likumiga(juridis| | |

|konflikta |da?ku,sekm? |ka) | | |

|situacij? |nodoklu |fikcija,visus | | |

|Kuku??emsana vai|nemaksa?anu |nodok?us maksa | | |

|ie?emam? amata |lielos |cilveki. | | |

|izmantop?ana |apmeros. |Nodok?u | | |

|savt?gos |Valsts |politikas | | |

|nol?kos. |bud?ets ir |koncepcija ir | | |

| |ciesi |politisks | | |

| |saist?ts ar |dokuments,kas | | |

| |IKP |ietver | | |

| |apjomu.Katrs |svarigakas | | |

| |valsts |nodoklu | | |

| |centieni |maksataju un | | |

| |ekonomikas |valsts | | |

| |stabileze?ana|pamatnostradnes | | |

| |s un |saja | | |

| |uzlabo?anas |joma.Kponceptual| | |

| |jom? ir |ais uzsvars | | |

| |saistioti ar |liekams uz | | |

| |IKP |valsts | | |

| |palielinasanu|ekonomikas | | |

| |,valsts |potencial? | | |

| |budzeta |galaprodukta | | |

| |ienemumu un |palielinasanu. | | |

| |izdevumu |Nodoklu sistemas| | |

| |dalas |pamatlikums”Par | | |

| |i9zveidosanu,|nodokliem un | | |

| |lidzek?u |nodevam”,nosaka | | |

| |deficita |,ka nodoklu un | | |

| |nover?anu. |nodevu sistemu | | |

| | |musu valsti | | |

| | |veido: | | |

| | |Valsts | | |

| | |nodokli,kurus ar| | |

| | |likumu nosaka LR| | |

| | |Saeima un | | |

| | |izsludina Valsts| | |

| | |prezidents. | | |

| | |Valsts | | |

| | |nodevas,kuras ar| | |

| | |likumu nosaka LR| | |

| | |Saeima un | | |

| | |izsludina Valsts| | |

| | |prezidents. | | |

| | |Valsts | | |

| | |nodevas,kuras | | |

| | |nosaka ministru | | |

| | |kabinets | | |

| | |Pasvaldibas | | |

| | |nodevas,kuras | | |

| | |saska?? ar | | |

| | |likumu ”Par | | |

| | |nodokliem un | | |

| | |nodevam’ un | | |

| | |Ministru | | |

| | |kabineta | | |

| | |noteikumiem | | |

| | |uzliek | | |

| | |pasvaldibu | | |

| | |domes. | | |

| | |Latvijas | | |

| | |Republik? ir | | |

| | |??di valsts | | |

| | |nodok?i un tiem | | |

| | |atbilsto?ie | | |

| | |likumi par | | |

| | |nodok?u | | |

| | |uzlik?anu: | | |

| | |1. iedz?vot?ju | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |iedz?vot?ju | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |2. uz??mumu | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |uz??mumu | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |3.nekustam? | | |

| | |?pa?uma nodoklis| | |

| | |- "Par nekustam?| | |

| | |?pa?uma | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |4. pievienot?s | | |

| | |v?rt?bas | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |pievienot?s | | |

| | |v?rt?bas | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |5. akc?zes | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |akc?zes | | |

| | |nodokli", "Par | | |

| | |akc?zes nodokli | | |

| | |naftas | | |

| | |produktiem", | | |

| | |"Par akc?zes | | |

| | |nodokli tabakas | | |

| | |izstr?d?jumiem",| | |

| | |"Par akc?zes | | |

| | |nodokli | | |

| | |alkoholiskajiem | | |

| | |dz?rieniem", | | |

| | |"Par akc?zes | | |

| | |nodokli alum"; | | |

| | |6. muitas | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |muitas nodokli | | |

| | |(tarifiem)"; | | |

| | |7. dabas resursu| | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |dabas resursu | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |8. izlo?u un | | |

| | |azartsp??u | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |izlo?u un | | |

| | |azartsp??u | | |

| | |nodevu un | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |9. valsts | | |

| | |soci?l?s | | |

| | |apdro?in??anas | | |

| | |oblig?t?s | | |

| | |iemaksas - "Par | | |

| | |valsts soci?lo | | |

| | |apdro?in??anu". | | |

| | | | | |

|,m,mmmmmmmmmmm | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |4.Fisk?l? |ar |8.IKP un |

| |2.Valsts |reforma un |grpzijumiem |bud?ets. |

| |konsolid?tais|nodok?u |nodok?u |IKP ir |

| |kopbudzets,t?|politika. |likumdosanas |noteikt? |

|1.Bud?eta |ie??mumu un |Istenejotfiskala|aktos,k? ari |laika |

|visp?rejs |izdevumu da?a|s sistemas |nodok?u |perioda |

|raksturojums,bud| |reformu |adminestresan|valsts |

|?etu veidi |konsolid?tais|valst?,iizstrada|as |iedzivotaju |

|Bud?ets ir |kopbud?ets ir|ta jauna nodok?u|uzlabosana,no|ra?oto pre?u|

|valsts??mumu un |valsts |likumdosanas |doklu |un |

|izdevumu |pamatbud?eta |sistema,kuras |?patsvars |pakalpojumu |

|saraksts,kas |,valsts |ievie?ana s?k?s |1994.gada IKP|kopej? |

|sast?d?ts |speciala |1995.gad?.Jauna |paaugstinajas|vert?ba |

|noteiktam laika |budzeta,pasva|nodoklu sistema |l?dz |naudas |

|periodam,parasti|ldibu |uzskatama kan |37%.1995.gada|izteiksme. |

|gadam.Bud?ets ir|pamatbud?etu |1993 gad? |nodoklu |IKP ir viens|

|l?dezeklis |un pa?valdibu|latvija uzsaktas|maksajumu |no |

|valsts politikas|specialo |fiskalas |ipatsvars IKP|pam,atradita|

|?steno?anai ar |budzetu |sistemas |palielinajas |jiem |

|finansi?lajam |summa,no |reformas |par viena |Nacionalo |

|metod?m,un tas |kuras tiek |sastavda?a. |procenta |kontu |

|ir vald?bas |atskaititi |Ieprek?eja |punktu un |sistemaIKP |

|darb?bas un |transferi-tie|nodoklu |sasniedza |kopproduktu |

|vad?bas pamat?. |?ie |sistema,kura |38%. |aprekina |

|Budzeta m?rkis |savstarpejie |tika izstradata |Valsts |izmantojot |

|ir noteikt un |naudas |1990.gad? u7n |fiskalas |datus |

|pamatot,kadi |lidzek?u |ievesta ar |politikas |par;pre?u |

|l?dzek?i |p?rskatijumi |1991.gada |stabil;izacij|ra?o?anu un |

|nepieciesami |dazadiem |1.janvari |a turpinajas |pakalpojumu |

|vald?bai,k? ar? |budzetiem.Kon|nopietno izmainu|ari 1996 |sniegsanu |

|cit?m valsts |s.kopbud?ets |rezultat?,kas |gad?,mobileze|Pieprasijumu|

|instit?cij?m un |latvij? pirmo|norisinajas |jot ie?emumus|(izlietojamu|

|pa?valdibam to |reizi tika |pedejo gadu |un |) |

|valsts pienakumu|planots 1998 |laik? valsts |ierobe?ojot |Ie?emumiem |

|veiksanai,kura |.bud?etya |ekonomik?,ka ari|bud?eta |IKP apre?ina|

|finanse?ana |gadam.?aja |grozijumi |izdevumus.Noz|izmantojot,d|

|noteikta ar |budzeta |likum,do?anas |imigu vietu |atus par |

|likumdo?anas |projekta |aktos,?pa?i |?aj? proces? |razosanu,vis|

|aktiem.Bud?eta |turpuinajas |Civillikuma |ie?ema |pirms nosaka|

|uzdevums ir |1997.gada |darbibas |nodok?u |precu |

|nodro?inat ,lai |uzsaktais |atjauno?an?,radi|likumdosanas |ra?oanas un |

|taj? |budzeta |ja |talaka |pakalpojumu |

|laikposm?,kuram |izdevumu |nepiecie?amibu |sakarto?ana,j|snieg?anas |

|?ie l?dzek?i |planojums |mainit ne tikai |o 1995 gada |apjomus un |

|paredzeti,izdevu|programmu un |atsevi??us |stajas speka |starppat?rin|

|mus segtu |apak?programm|nodoklu |vairaki jauni|u. |

|atbilsto?i |u griezuma. |likumus,bet |nodoklu |Pre?u |

|ie??mumi |Budzeta |butiski ghrozity|likumi,piem.,|ra?o?ana un |

|budzeta. |programma |visu nodok?u un |PVN,par |pakalpojumu |

|Veidojot valsts |ietver tadus |nodevu |nodokliem un |sniegsana |

|budzetu,vai |savstarpeji |sistemu.?o |nodevam,uz?em|ietver |

|valdfiba |saistitus |nepiecie?amibu |umu ienakuma |ekonomiskas |

|darbojas |pasakumus vai|pastiprinaja ari|nodoklis,daba|darbibas |

|ar:a)bud?eta |pakalpojumus,|pedejo gadu |s resursu |rezultatus |

|defecitu |kuri |laik? |nodoklis,ka |par visam |

|b)bud?.p?rpaliku|orienteti uz |izveidoju?as |ari butiski |saimnieciska|

|mu c)sabalans?tu|kopeju m?r?i |daudzas nodok?u |grozijumi |jam |

|bud?etu. |vai ari cie?i|atlaides,kuras |citos nodoklu|vienibam:pre|

|Bud?.defec?ts ir|saistitiem |savu sakotnejo |likumos.Veikt|?u ra?o?anas|

|budzeta gada |m?rkiem.Bud?e|ekonomisko |ie pasakumi |un |

|izdevumu |ta programma |nozimi bija |nodoklu |pakalpojumu |

|p?rsniegums p?r |var but |zaudeju?as.Un,vi|likumdosanas |sf?ras |

|gada ie?emumiem.|sadalita |sbeidzot,Latvija|jom? sekmeja |uz?emumiem,o|

| |apak?programm|s iesaisti?anas |musu valsts |rganizacijam|

|Atbilsto?i |as.programmu |starptautiskajas|nodoklu |un |

|likumam “Par |budzets dod |organizacij?s |likumdosanas |iestadem,ied|

|budzetu un |iespeju |atklaja vairakas|tuvinasanu |zivotaju |

|finansu vad?bu” |noteikt,kadi |butiskas |tirgus |personiskaja|

|LR bud?etus |valsts |pastavo?as |ekonomikas |m |

|iedala: |sektora |nodok?u sistemas|princvipiem |paligsaimnie|

|Valsts bud?eta |pakalpojumi |nepilnibas un |un |cibam,indivi|

|Pa?vald?bu |un kada |neatbilstibu |starptautiska|duali |

|budzetos |apjoma bus |visparpie?emtaja|jam normam. |nodarbinataj|

|Valsts bud?ets |pieejami,izma|m |1996 gada |am |

|un pa?vald?bas |ntojot |normam.Integraci|valsts |personam.Pre|

|budzets sast?v |noteiktu |ja Eirop? |kopbudzeta |cu un |

|no |valsts |izvirzija jaunu |finansialais |pakalpojumu |

|Pamatbud?eta |budzeta |uzdevumu-tuvinat|defecits bija|izlaidi |

|Speci?l? bud?eta|lidzek?u |musu valsts |34,5 milj. |statistika |

| |apjomu.svarig|nodoklu likumu |Latu apmera |apkopo bazes|

|Valsts bud?etu |i ir noteikt |atbilstibu ES |jeb 1,3 |cenas,tas |

|veido visi |maksimalo |valst?s |procenti no |ir,nepieskai|

|vald?bas (valsts|rezultatu,kad|lietotajai |IKP,savukart |tot produktu|

|instit?ciju0 |u iesp?jams |nodoklu |fiskalais |nodoklu neto|

|sav?ktie vai |sasniegt ar |likumdosanai. |defecits |vertibu |

|sa?emtie |ierobezotu |Parejas periodu |sasniedza |Starppateri?|

|ie??mumi,kuri ir|lidzeklu |Latvij? pavadija|46,4 |? ietver |

|valsts budzeta |apjomu. |ekonomisk?s |milj.latu jeb|pre?u un |

|l?dzek?i | |situacjas |1,7 procentus|pakalpojumu |

|Pa?vald?bu | |nestabilitate,sm|no IKP.Valsts|vertibu,kas |

|budzeti ir | |agas finansialas|regulejosas |ka razosanas|

|kopbudzeta | |grutibas,nodok?u|darbibas |izmaksas |

|da?a,un tioe | |ienemumu |rezultata |izlietotas |

|ietver katram | |nepietiekamiba. |kopbudzeta |produkcijas |

|saimnieciskajam | |?emot v?ra |fiskalais |razosanai.At|

|gadam visus | |minetos |defecits |skaitot no |

|pa?vald?bu | |apstak?os |atradas |precu un |

|sav?ktos vai | |finansu |Mastrihtas |pakalpojumu |

|sa?emtos | |ministrija |liguma |izlaides |

|ie??mumus,kurus | |1993.gada otraj?|noteiktajas |bazes cenas |

|pa?vald?bas | |pus? izstradaja |pie?aujamas |starppat?ri?|

|apropri? | |fiskalas |robe?as |u,iegustam |

|pa?vald?bu | |sistemas | |pievienoto |

|m?r?iem. | |reformas | |vertibu vai |

|Pamatbud?ets ir | |koncepciju,kur? | |iek?zemes |

|bud?etu | |ieverojama vita | |kopproduktu |

|da?a,kuru veido | |ieradita nodoklu| |bazes |

|visi ie?emumi | |likumdo?anas | |cenas.savuka|

|,iz?emot ?pa?iem| |sakarto?anai.Fis| |rt,pieskaito|

|m?r?iem | |kalas sistemas | |t tai |

|iez?m?tos | |reformai tika | |produktu |

|ie??mumus,ziedoj| |izvirz?ti ?adi | |nodoklu neto|

|umus un | |m?r?i: | |vertibu,iegu|

|d?vinajumus,ka | |Nodrosinat | |stam IKP |

|ar? | |budzeta | |tirgus |

|izdevumi,kurus | |ienemumus | |cen?s. |

|paredz?ts segt | |sakotneji 31-33 | |Produktu |

|no ?iem | |procentu | |nodok?i,ko |

|ioe??mumiem. | |apmera,bet | |pieskaitita |

|Speci?lais | |velakajos | |pievienotaja|

|budzets ir | |periodos 35-38 | |i bruto |

|bud?etu | |procentu apmera | |vertibai,ir |

|da?a,kuru veido | |no iek?zemes | |nodokli,ko |

|?pa?iem m?r?iem | |kopprodukta; | |maksa |

|iez?m?ti | |Stimulet | |produkcijas |

|ie?emumi,k? ar? | |uzkrajumu | |realizacijas|

|ziedojumi un | |veido?anos | |br?d?-pvn,mu|

|d?vinajumi naud?| |latvijas | |itas |

|vai nat?r?9ar | |tautsaimniecib? | |nodoklis un |

|uzskaiti naud?) | |un ieguldijumus | |akcizes |

|un kuras | |uznemejdarbib?; | |nodoklis. |

|l?dzek?i | |Veicin?t | |Tadejadi no |

|izlietojami | |latvijas | |razo?anas |

|saist?ba ar ?iem| |integre?anos ES | |puses IKP |

|ie?emumiem. | |un citas | |faktiski |

| | |starpvalstu | |tiek |

| | |ekonomiskajas | |aprekinats |

| | |struktur?s | |ka visu |

| | |Samazinat | |ekonomiskas |

| | |nodok?u | |darbibas |

| | |likumdo?anas | |veidu vai |

| | |negativo ietekmi| |instituciona|

| | |uz | |lo sektoru |

| | |uz?emejdarbibu | |pievienotas |

| | |Nodro?inat | |bruto |

| | |nodoklu likumu | |vertibas un |

| | |atbilstibu LR | |produktu |

| | |likumdo?anai;ipa| |nodoklu |

| | |?i Civillikumam | |summa. |

| | |un likumiem par | |IKP no |

| | |gramatvedibu un | |pieprasijuma|

| | |gadaparskatiem,k| |puses veido|

| | |a ari tuvinat | |valsts |

| | |tos ES valst?s | |ierk?ejais |

| | |lietotajai | |izlietojums |

| | |nodok?u | |un starpiba |

| | |likumdo?anai | |starp pre?u |

| | |Nov?rst legalas | |un |

| | |iespejas | |pakalpojumu |

| | |izvairities no | |eksportu un |

| | |nodok?u | |importu.Para|

| | |maksa?anas. | |sti gasla |

| | |Sabalanset | |pateri?a |

| | |valsts un | |uzdevums |

| | |pasvaldibu | |apkopo p?c |

| | |ie??mumus ar | |izmaksu |

| | |izdevumiem,lai | |principa,tas|

| | |bud?eta | |ir,parvaldes|

| | |fdefec?ts | |izdevumos |

| | |neparsniegtu 2 | |ieklaujot |

| | |propcentus no | |visus no |

| | |iek?zemes | |buidzeta |

| | |kopprodukta. | |finansetyos |

| | |Veiktie fiskalie| |izdevumus,ie|

| | |pasakumi | |skaitot ar? |

| | |nodro?inaja | |tos,kas |

| | |valsts ienemumu | |nodrosina |

| | |palielina?anos,k| |iedzivotajie|

| | |a ari | |m sniegtos |

| | |finansialas | |individualos|

| | |situacijas | |bezmaksas |

| | |stabileze?anos | |pakalpojumus|

| | |valsti.Tas | |. |

| | |nepalika | |Personiskaja|

| | |nepaman?ts ari | |gala |

| | |rietumvalstu | |pateri?? |

| | |ekonomistiem,kur| |savukart |

| | |i analiz? | |iesklaita |

| | |situaciju | |tikai tos |

| | |Baltijas | |paterina |

| | |valstis. | |priek?metus |

| | |Viens no minetas| |vai |

| | |reformas merkiem| |pakalpojumus|

| | |ir nodro?inat | |,ko |

| | |tuvako 5 gadu | |iedzivotaji |

| | |laika visa | |apmaksajusi |

| | |lime?a budzeta | |no saviem |

| | |nodok?u | |lidzekliem |

| | |maksajumus 35-38| |vai ari |

| | |procentu apmera | |sarazojusi |

| | |no IKP.Pec | |pa?i. |

| | |ekspertu | | |

| | |vertejuma.Latvij| | |

| | |? 1993.gada | | |

| | |nodoklu | | |

| | |ipatsvars IKP | | |

| | |sastadija | | |

| | |36%,kas bija par| | |

| | |6 procenta | | |

| | |punktiem | | |

| | |augstaks neka | | |

| | |iepriek?eja,1992| | |

| | |.gad?.?emot v?r?| | |

| | |veiktos | | |

| | |pasakumus,kas | | |

| | |saistiti | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |maksataju |5.Nelegal? |Tas atrasanas|nodoklu |

| |velmes un to |ekonomika un |nelikumiga |nemaksa?anu |

| |priek?rocibas|IKP. |ietekmejam?(k|lielos |

|6.Nodok?u |uznemejdarbib|??dzas |orumpet?) |apmeros. |

|funkcijas un |?.Izejot no |oficialajai |st?vokl? |Valsts |

|veidi. |pie?emuma,ka |statistikai par |Pilnvaru |bud?ets ir |

|Klasiskaj? |uz?emums,firm|IKP apjomiem un |realizesana |ciesi |

|ekonom.teorijj? |a ir |dinamiku pastav |interesu |saist?ts ar |

|nodok?u sistemai|likumiga(juri|viedoklis,ka ta |konflikta |IKP |

|izvirziti |diska) |pilniba |situacij? |apjomu.Katrs|

|vairaki |fikcija,visus|neatspogulo |Kuku??emsana |valsts |

|nosacijumi,no |nodok?us |faktiski |vai ie?emam? |centieni |

|kuriem butiski |maksa |jaunradito |amata |ekonomikas |

|ir ?adi: |cilveki. |vertibu gada |izmantop?ana |stabileze?an|

|1.Ekonomisk? |Nodok?u |laika.Aprekinata|savt?gos |as un |

|efektivit?te.nod|politikas |is IKP ir |nol?kos. |uzlabo?anas |

|ok?u sistemai |koncepcija ir|nepiln?gs un |Nelikum?ga |jom? ir |

|nedrikst izjaukt|politisks |maksligi |darb?ba ir |saistioti ar|

|efektivu resursu|dokuments,kas|samazinats.Ta ir|Naudas |IKP |

|sadali?anu |ietver |nelegalas |vilto?ana |palielinasan|

|valsts |svarigakas |ekonomikas |Narkotiku |u,valsts |

|ekonomik?.Att?st|nodoklu |da?a,kuras |razo?ana un |budzeta |

|itas sabiedribas|maksataju un |?patsvars |tirdznieciba |ienemumu un |

|apstak?os tirgus|valsts |Latvij? ir visai|Prostitucija |izdevumu |

|aktivitates ir |pamatnostradn|ieverojams.Ari |Izspie?ana |dalas |

|pa?organiz?jo?s |es saja |nelegalo vai enu|Zagsana |i9zveidosanu|

|process.Tomer |joma.Kponcept|ekonomiku |?ant??a un |,lidzek?u |

|iespejams,ka |ualais |saprotam to |krap?ana |deficita |

|nepardomatas |uzsvars |propdukcijas vai|?nu jeb |nover?anu. |

|ricibas |liekams uz |pakalpojamu |neofici?l? | |

|rezultata var |valsts |dalu,kas netiek |ekonomika ir| |

|izveidoties |ekonomikas |uzradita |pla?s | |

|situacija,kad |potencial? |oficialaja |j?dziens un | |

|kapitals atstaj |galaprodukta |statistik?.?nu |t? aptver | |

|valsti.Tas,prota|palielinasanu|ekonomikas |visas | |

|ms,ir negativs |. |sastavda?a ir |darbibas un | |

|raditajs valsts |Nodoklu |kontrobanda,izva|aktivit?tes | |

|tautsaimniecib?.|sistemas |iri?anas no |,kas dod | |

|Valdibas |pamatlikums”P|nodoklu |ien?kumus,bet| |

|uzdevums ir |ar nodokliem |maksa?anas,kuku?|da??du | |

|sekot ?adam |un |?em?ana,zagtu |iemeslu d?? | |

|tendencem un |nodevam”,nosa|mantu |netiek | |

|savlaicigi |ka ,ka |tirdznieciba,pro|deklaras un | |

|izvertet radu?os|nodoklu un |stitucija,rekets|tiek sl?ptas | |

|situaciju.Nodok?|nodevu |,narkotiku |no aplik?anas| |

|u sistema var so|sistemu musu |ra?o?ana un |ar | |

|procesu ietekmet|valsti veido:|tirdznieciba,nel|nodok?iem,k? | |

|gan pozitivi,gan| |egala strada?ana|ar? netiek | |

|ari |Valsts |un citi.?nu |atspogu?otas | |

|negativi.Kapital|nodokli,kurus|ekonomika |statistiskajo| |

|a aizplu?ana no |ar likumu |strauji uzplauka|s p?rskatos. | |

|valsts rada |nosaka LR |Centralaj? |?nu ekonomika| |

|ladzek?u |Saeima un |Eiropa un |negativi | |

|trukumu,kas |izsludina |Austrumeirop?,pa|ietekm? | |

|savukart bremz? |Valsts |rejot no |valsts | |

|ekonomikas |prezidents. |socialistiskas |finanses,darb| |

|izplaukumu.Sad? |Valsts |pl?nvedig?s |assp?ka tirgu| |

|situacija |nodevas,kuras|saimneko?anas uz|un nodoklu | |

|nepieciesams |ar likumu |br?vu tirgus |ie??mumus | |

|izvertet nodok?u|nosaka LR |ekonomiku.Ar? |,l?dz ar to | |

|sistemas |Saeima un |Latvijas |tiek bremz?ta| |

|deformejoso |izsludina |tautsaimniecib? |valsts | |

|efektu uz |Valsts |nelegal?s |ekonomisk? | |

|kapitala |prezidents. |ekonomikas |att?st?ba. | |

|tirgu,ka ari |Valsts |sast?vda?as ir |Neoficial?s | |

|noteikt |nodevas,kuras|pla?i |ekonomikas | |

|ekonomisk? |nosaka |p?rstav?t?s. |ietekmes | |

|kaitejuma |ministru |T?s nosaciti var|rezult?t? | |

|pakapi,kas |kabinets |iedalit ?etras |statistik? | |

|radusies nodok?u|Pasvaldibas |ietekmes sf?r?s:|uzr?d?tais | |

|politikas |nodevas,kuras| |nacion?lais | |

|realize?anas |saska?? ar |Nenoverota |kopprodukts | |

|rezultata. |likumu ”Par |darbiba |un | |

|2.Vienk?r?? |nodokliem un |?nu ekonomikas |iedz?voot?ju | |

|administr??ana.N|nodevam’ un |darbiba |ien?kumi ir | |

|odoklu sistemai |Ministru |Neleg?l? darb?ba|zemaki,sal?dz| |

|ir jabut viegli |kabineta | |inot ar | |

|un |noteikumiem |Paral?l? darb?ba|faktisko | |

|letiparvaldamai.|uzliek | |l?meni.Ar? | |

|Veidojot nodok?u|pasvaldibu |Nenoverota |citi nozim?gi| |

|sistemu,nepiecie|domes. |darbiba ir |ekonomiskie | |

|?ams izvertet to|Latvijas |darb?ba,kura |r?d?t?ji | |

|adminestre?anas |Republik? ir |izveidojas |(tirdzniec?ba| |

|kartibu un |??di valsts |statistiski |s | |

|mehanismu,kura |nodok?i un |tehnisku iemeslu|apgrozijums,p| |

|pamatprincipam |tiem |d??.T?s |at?ri?a,ra?o?| |

|jabut-mazak |atbilsto?ie |rezult?t? |anas | |

|izmaksu nodok?u |likumi par |neofici?l? |apjoms,nodarb| |

|iekase?anai.Nodo|nodok?u |ekonomika netiek|in?t?ba u.c.)| |

|klu |uzlik?anu: |uzskait?ta |?nu | |

|adminestresana |1. |statistik? |ekonomikas | |

|ciesi saistita |iedz?vot?ju |Darb?ba ?nu |ietekmes | |

|ar nodok?u |ien?kuma |ekonomikas jom? |rezult?t? | |

|sistemas |nodoklis - |ir ta,kura rodas|tiek | |

|pamatnostadnem,t|"Par |nodoklu |nov?rt?ti | |

|as ir,kadus |iedz?vot?ju |maksajumu |neprec?zi | |

|nodok?u veidus |ien?kuma |apiesanas un |(kaut gan no | |

|noteicis |nodokli"; |nemaksa?anas |metodolo?isk?| |

|likumdevejs.Pars|2. uz??mumu |rezultata.Faktis|viedok?a | |

|tradajot eso?o |ien?kuma |ki ?nu |apr??ini ir | |

|nodok?u |nodoklis - |ekonomikai |piln?gi | |

|likumdo?anu,prio|"Par uz??mumu|neoficalaj? |korekti). | |

|rit?te dota |ien?kuma |ekonomika ir | | |

|netiesajiem |nodokli"; |vislielakais |?nu | |

|nodok?iem,samazi|3.nekustam? |ipatsvars,t?p?c |ekonomikas | |

|not tieso |?pa?uma |biezi vien |apjomu nevar | |

|nodok?u |nodoklis - |neoficialo |apr??in?t | |

|?patsvaru,it |"Par |ekonomiku sauc |prec?zi.Iesp?| |

|sevi??i uz??mumu|nekustam? |ar? par ?nu |jams tikai | |

|ien?kuma(pe??as)|?pa?uma |ekonomiku.Izstra|nov?rt?t ?nu | |

|nodok?a no |nodokli"; |dajot pirmo |ekonomikas | |

|uz??mejdarbibas.|4. |nodok?u sistiemu|lielumu,lieto| |

| |pievienot?s |p?ckara |jot da?adas | |

|Nodok?u |v?rt?bas |period?,1990-199|makroekonomik| |

|adminestresanas |nodoklis - |1.gad? |as metodes. | |

|uzdevums ir |"Par |[pie?emtajos |Lai nov?rt?tu| |

|nov?rst |pievienot?s |nodok?u likumos |?nu | |

|apstak?us,kas |v?rt?bas |atrodami daudzi |ekonomikas | |

|veicina |nodokli"; |atvieglojumi |apjomu | |

|izvairi?anos no |5. akc?zes |nodoklu |p?rejas | |

|nodok?u |nodoklis - |maksatajiem,kas |ekonomikas | |

|maksa?anas,nepie|"Par akc?zes |sekmeja |valst?s,pla?i| |

|cie?amibas |nodokli", |izvairi?anos no |lietota | |

|gadijum? |"Par akc?zes |nodokla |elektroener?i| |

|reformejot |nodokli |maksasanas |jas pat?ri?a | |

|nodok?u |naftas |visp?r. |anal?ze.tiek | |

|adminestre?anas |produktiem", |Nodoklu |pie?emts ,ka | |

|sistemu. |"Par akc?zes |apie?anas un |elektroener?i| |

|3.Elast?gumsNodo|nodokli |nemaksa?anas |jas pat?ri?? | |

|klu sistemai ir |tabakas |galvenie |r?pniec?ba ir| |

|jabut |izstr?d?jumie|virzieni Latvija|cie?i | |

|elastigai,tai |m", "Par |ir ??di: |saist?ts ar | |

|atri jarea?e uz |akc?zes |Dubulta |iek?zemes | |

|ekonomisko |nodokli |gramatved?ba.Uz?|kopprodukta | |

|apstaklu |alkoholiskaji|emumos tiek |dinamiku,jo | |

|izmai?am.Viens |em |vesta viena |r?pniec?bas | |

|no aktualakajiem|dz?rieniem", |gramatvediba,lai|?patsvars | |

|valstiskas |"Par akc?zes |uzskaititu visas|kopprodukt? | |

|nozimes |nodokli |faktiskas |ir relat?vi | |

|uzdevumiem ir |alum"; |izmaksas un |liels.Sal?dzi| |

|nodrosinat |6. muitas |ienakumus,otra-i|not | |

|Latvijas |nodoklis - |esnieg?anai |elektroener?i| |

|integraciju |"Par muitas |kontrolejo??m |jas pat?ri?u | |

|Eiropas |nodokli |institucij?m. |pieauguma | |

|ekonomiskaj? |(tarifiem)"; |Pagrides |tempus ar | |

|sistem?.Notieko?|7. dabas |razotnes vai |iek?zemes | |

|a nodok?u |resursu |nelegal?s |kopprodukta | |

|sistemas reforma|nodoklis - |uz?emejdarbibas |pieauguma | |

|paredz mainit |"Par dabas |veik?ana.??da |tempiem,var | |

|tas |resursu |uz?emejdarbiba |spriest par | |

|strukturu,paliel|nodokli"; |nereti saistas |?nu | |

|inot nodok?u |8. izlo?u un |ar viltotu |ekonomikas | |

|ienemumus no |azartsp??u |alkoholisku |apjomu | |

|pateri?a un tos |nodoklis - |dz?rienu |valst?.Analiz| |

|samazinot no |"Par izlo?u |ra?o?anu |?jot | |

|ienakumiem.Nodok|un azartsp??u|Bezpe??as |elektr?bas | |

|lu sistemas |nodevu un |organizacijas.LR|pat?ri?u | |

|elastigums |nodokli"; |likums “Par |laik? no | |

|izpau?as |9. valsts |bezpe??as |1989.gada | |

|maksajumu |soci?l?s |oganizacij?m” |l?dz 1994 | |

|atvieglojums,dif|apdro?in??ana|nesatur stingrus|.gadam,tika | |

|erencetajas |s oblig?t?s |kriterijus,ar ko|apr??in?ts | |

|nodok?u |iemaksas - |janodarboj?s |,ka Centr?l?s| |

|likmes,valsts |"Par valsts |??d?m |un Austrumu | |

|atsevi??u |soci?lo |organizacij?m.Li|Eiropas | |

|regionu |apdro?in??anu|kuma ietvaros |valst?s ?nu | |

|ekonomiskas |". |bezpe??as |ekonomikas | |

|attistibas | |organizacijas |?patsvars | |

|sekmesana un | |statusu var |iek?zemes | |

|citos | |iegut ra?o?anas |kopprodukt? | |

|nosacijumos,kuru| |uz??mumie,kuru |pieauga no | |

|s paredz | |gutie ienakumi |12% l?dz | |

|likumdevejs,pie?| |ar nodokli |22%,bet NVS | |

|emot attiec?go | |netiek |valst?s no | |

|nodoklu | |aplikti.T?d?j?di|12% l?dz 37%.| |

|likumu.secinajum| |uz??mums,prec?z?| | |

|s-nodoklu | |k,bezpe??as |Skaidr?s | |

|sistemai jabut | |organizacijas |naudas | |

|elastigai in | |likumigi |daudzumu | |

|japielagojas | |atbrivota no |apgroz?b? ar?| |

|ekonomikas | |nodok?u |var lietot k?| |

|attistibas | |maksajumiem |vienu no | |

|tendencem. | |Barters vai |ekonomisk?s | |

|4.Objektivit?te.| |mai?as |aktivitt?tes | |

|Nodoklu sistemai| |dar?jumi.bartera|indikatoriem.| |

|jabut | |darijumi “prece |?nu ekonomik?| |

|objektivai,tas | |pret preci’ vai |dar?jumus | |

|ir,korektai | |‘pakalpojums |veic | |

|attieciba pret | |pret |,galvenokart,| |

|dazadiem nodok?u| |pakalpojumu” |skaidr? | |

|maksatajiem.Tas | |biezi neparadas |naud?.ja | |

|jabut godigai un| |gramatviedibas |sal?dzina | |

|vienlidz | |atskait?s un |re?lo | |

|jaaptver visi | |netiek aplikts |skaidr?s | |

|nodoklu | |ar PVN |naudas | |

|maksataji.Pastav| |Nor??ini bez |pied?v?jumu | |

|horizontalas un | |?ekiem,tas ir |un iek?zemes | |

|vertikalas | |,pirkuma |kopprodukta | |

|vienlidzibas | |nere?istre?ana |pieauguma | |

|principi.Ho4rizo| |kases aparata |tempus p?c | |

|ntala sistema | |Neleg?l? darb?ba|ofici?lajiem | |

|aptver | |ir ciesi |statistikas | |

|vienlidzigus | |saistita ar |datiem,rad?s | |

|nodok?u | |kontrabandu |aptuvenais | |

|maksatajus ar | |Kontrobanda ir |priek?stats | |

|vienlidzigiem | |pre?u un citu |par ?nu | |

|nodok?iem.Turpre| |vertibu |ekonomikas | |

|ti vertikala | |nelikumiga |lielumu. | |

|sistema aptver | |parvieto?ana |Ir un citi | |

|sava starp? | |pari LR muitas |metodi,tadi | |

|dazadus nodok?u | |robe?ai,kas |ka bilances | |

|maksatajus,un | |izdarita lielos |metode un | |

|nodokli,kurus | |apmeros ,apejot |spogu?statist| |

|tie | |muitas kontroli |ikas anal?zes| |

|maks?,irdiferenc| |vai noslepjot no|metode | |

|eti. | |?adas kontroles |Lai pareizi | |

|5.Politiska | |parvietojamas |uzskaititu | |

|atbildiba.politi| |prieksmetus. |visu valsti | |

|?u uzdevums ir | |Korupcija ir |sara?oto | |

|veidot | |specifiska |kopproduktu | |

|elastigu,godigu,| |neoficalas |gada | |

|efektivuun | |ekonomikas |laika,nepieci| |

|vienkarsu | |darbibas |esama pilniga| |

|nodok?u | |sfera.Ta ipa?i |un ticama | |

|sistemu.Tai | |attistijas |informacuja | |

|jabut izveidotai| |socialstatistika|no | |

|ta,lai nodok?u | |s saimniekosanas|uznemumiem,ku| |

|maksataji varetu| |apst?k?os |ri veic | |

|apzinaties,kadi | |1995.gada |uz?emejdarbib| |

|nodok?i un par | |21.septembri |u.diemzel | |

|ko vi?iem | |pienemtaj?”Korup|uznemumi nav | |

|jamaksa.Kas | |cijas nov?rsanas|ieientereseti| |

|maksa | |likum?” |sniegt godigu| |

|nodoklus:cilveki| |korupcija |informaciju | |

|vai | |defineta ka |par | |

|uz?emejdarbiba?N| |valsts |saimniecviska| |

|odoklu politikai| |amatpersonas |jiem | |

|precizi | |parkapumi,kas |raditajiem-ap| |

|jaatspogu?o | |izpauzas ka: |gropzijumu,sa| |

|nodok?u | | |ra?otas | |

| | | |produkcijas | |

| | | |daudzumu,peln| |

| | | |u,darba | |

| | | |samaksas | |

| | | |fondu-lai | |

| | | |izvairitos no| |

| | | |nodoklu | |

| | | |maksasanas | |

| | | |.Iesniegta | |

| | | |informacija | |

| | | |liecina par | |

| | | |?o raditaju | |

| | | |samazina?anu.| |

| | | | | |

| | | |?nas | |

| | | |ekonomika | |

| | | |samazina | |

| | | |ieverojamu | |

| | | |IKP | |

| | | |apjomu,valsts| |

| | | |budzeta | |

| | | |ie?emumu | |

| | | |da?ku,sekm? | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |31. Attaisnotie |35. Ar |36. K?rt?ba,|

| |43. Dabas |izdevumi |pievienot?s |k?d? |

|30. Nekustam? |resursu |iedz?vot?ju |v?rt?bas |zemnieku |

|?pa?uma |nodoklis, |ien?kuma |nodokli |saimniec?b?m|

|kadastr?l?s |m?r?is, |nodokl?. |apliekam?s |ir ties?bas |

|v?rt?bas |apliekamie |1. Pirms |personas un |nere?istr?ti|

|noteik?anas |objekti. |ien?kuma |to |es k? ar PVN|

|pamatprincipi . |Likums Saeim?|aplik?anas ar |re?istr?cijas|k? |

|(1) Nekustam? |pie?emts |nodokli no gada |k?rt?ba. |apliekam?m |

|?pa?uma |1995. gada |apliekamo |Ar |person?m. |

|kadastr?l? |14. |ien?kumu apjoma |pievienot?s |Zemnieku |

|v?rt?ba ir p?c |septembr?, |tiek atskait?ti |v?rt?bas |saimniec?b?m|

|vienotiem |valsts |??di maks?t?ja |nodokli |ir ties?bas |

|principiem uz |prezidents to|izdevumi: |apliekam? |nere?istr?ti|

|valsts kadastra |uzsludin?jis |1) nomaks?t? |persona - |es ?aj? |

|datu pamata |1995. gada 4.|soci?l? nodok?a |fizisk? vai |pant? |

|noteikta zemes |oktobr?. |summa un valsts |juridisk? |noteiktaj? |

|un ?ku v?rt?ba. |Likums st?jas|soci?l?s |persona un ar|k?rt?b? k? |

| |sp?k? 1996. |apdro?in??anas |l?gumu vai |apliekam?m |

|(2) Nekustam? |gada 1. |maks?jumi; |norunu |person?m, ja|

|?pa?uma |janv?r?. |2) izdevumi par |saist?tas |ir izpild?ti|

|kadastr?lo |Dabas resursu|maks?t?ja un |min?to |??di |

|v?rt?bu nosaka |nodok?a (DRN)|vi?a ?imenes |personu |nosac?jumi: |

|Valsts zemes |m?r?is ir |locek?u |grupas vai to| |

|dienests |ierobe?ot |kvalifik?cijas |p?rst?vji, |1) pa?u |

|Ministru |dabas resursu|paaugstin??anu, |kas veic |ra?ot?s |

|kabineta |nesaimniecisk|specialit?tes |pre?u |lauksaimniec|

|noteiktaj? |u izmanto?anu|ieg??anu, |pieg?des, |?bas |

|k?rt?b?, |un vides |izgl?t?bas |pakalpojumu |produkcijas |

|vadoties p?c |pies?r?o?anu,|ieg??anu, par |snieg?anu, |pieg??u un |

|nekustam? |samazin?t |medic?nas un |pre?u importu|pa?pat?ri?a |

|?pa?uma tirgus |vidi |?rstniecisko |un |v?rt?ba |

|cenu l?me?a |pies?r?ojo?as|pakalpojumu |pa?pat?ri?u |iepriek??jo |

|vismaz divus |produkcijas |izmanto?anu un |un kas likum?|12 m?ne?u |

|gadus pirms |ra?o?anu un |vesel?bas |noteiktaj? |laik? ir |

|taks?cijas |realiz?ciju, |apdro?in??anas |k?rt?b? ir |vismaz 90 |

|perioda (tas ir,|veicin?t |pr?miju |re?istr?ti |procentu no |

|p?c nekustamo |jaunas un |maks?jumiem |Valsts |zemnieku |

|?pa?umu vid?j?s |pilnveidotas |apdro?in??anas |ie??mumu |saimniec?bu |

|tirgus v?rt?bas |tehnolo?ijas |sabiedr?b?m, kas|dienesta ar |kop?jo pre?u|

|noteiktam |ievie?anu, |izveidotas un |pievienot?s |pieg??u un |

|lieto?anas |kas samazina |darbojas saska??|v?rt?bas |sniegto |

|m?r?im konkr?t? |vides |ar |nodokli |pakalpojumu |

|teritorij?) un |pies?r?ojumu,|Apdro?in??anas |apliekamo |v?rt?bas; |

|?emot v?r? |atbalst?t |sabiedr?bu un to|personu |2) kop?j? ar|

|nekustam? |ilgtsp?j?gas |uzraudz?bas |re?istr?. |nodokli |

|?pa?uma valsts |att?st?bas |likumu. Min?to |(1) Personu |apliekamo |

|kadastr? |strat??iju |izdevumu sast?vu|re?istr?ciju |pre?u |

|re?istr?tajam |tautsaimniec?|un normas nosaka|Valsts |pieg??u un |

|attiec?gajam |b?, k? ar? |Ministru |ie??mumu |sniegto |

|nekustamajam |veidot vides |kabinets; |dienesta ar |pakalpojumu |

|?pa?umam ar |aizsardz?bas |3) summas, kas |pievienot?s |v?rt?ba |

|likumu noteiktos|pas?kumu |ziedojuma vai |v?rt?bas |iepriek??jo |

|izmanto?anas |finansi?lo |d?vin?juma veid?|nodokli |12 m?ne?u |

|ierobe?ojumus. |nodro?in?jumu|nodotas Latvijas|apliekamo |laik? ir |

|(3) Nekustam? |. |Republik? |personu |maz?ka par |

|?pa?uma |Apliekamie |re?istr?t?m |re?istr? |30 000 latu;|

|kadastr?laj? |objekti: |sabiedriskaj?m |veic, | |

|v?rt?b? neietver|ieg?stamos |kult?ras, |iev?rojot |3) t?s |

|me?audzes |dabas |izgl?t?bas, |??dus |Ministru |

|v?rt?bu. |resursus |zin?tnes, |nosac?jumus: |kabineta |

|(4) Inform?ciju |vides |sporta, | |noteiktaj? |

|par tirgus cenu |pies?r?ojumu-|labdar?bas, |1) fizisk?s |k?rt?b? |

|dar?jumos ar |atkritumus, |vesel?bas un |personas |Valsts |

|nekustamo |izme?us un |vides |re?istr? p?c |ie??mumu |

|?pa?umu un nomas|pies?r?ojo??s|aizsardz?bas |to past?v?g?s|dienest? |

|maksu nekustam? |vielas |organiz?cij?m un|dz?vesvietas;|iesniedz |

|?pa?uma |videi |fondiem, | |l?gumu |

|kadastr?l?s |kait?gas |reli?iskaj?m |2) juridisk?s|nere?istr?ti|

|v?rt?bas |preces un |organiz?cij?m un|personas |es k? |

|noteik?anai un |produktus |bud?eta |re?istr? p?c |apliekam?s |

|aktualiz?cijai |import?to un |iest?d?m, kam |to juridisk?s|personas. |

|Valsts zemes |iek?zem? |atbilsto?i |adreses; | |

|dienests sa?em |ra?oto pre?u |likuma "Par |3) | |

|no nekustam? |vai produktu |uz??mumu |l?gumsabiedr?| |

|?pa?uma |iepakojumu. |ien?kuma |bas re?istr? | |

|?pa?niekiem, | |nodokli" |p?c Uz??mumu | |

|zv?rin?tiem | |20.pantam |re?istr? | |

|not?riem, | |Ministru |fiks?t?s | |

|pa?vald?b?m un | |kabineta |adreses; | |

|zemesgr?matu | |noteiktaj? |4) ja personu| |

|noda??m Ministru| |k?rt?b? |grupa kop?gas| |

|kabineta | |pie??irta |saimniecisk?s| |

|noteiktaj? | |at?auja sa?emt |darb?bas | |

|k?rt?b?. | |ziedojumus, bet |veik?anai | |

|(6) Ministru | |??s summas |darbojas uz | |

|kabinets | |nedr?kst |l?guma | |

|reglament? | |p?rsniegt 20 |pamata, | |

|nekustam? | |procentus no |re?istr? ??s | |

|?pa?uma | |apliekam? |personu | |

|lieto?anas m?r?u| |ien?kuma |grupas | |

|noteik?anas un | |lieluma; |pilnvaroto | |

|sistematiz?cijas| |4) zin?tnes, |fizisko | |

|k?rt?bu. | |literat?ras un |personu p?c | |

|Nekustam? | |m?kslas darbu, |t?s | |

|?pa?uma | |atkl?jumu, |past?v?g?s | |

|lieto?anas | |izgudrojumu un |dz?vesvietas;| |

|m?r?us | |r?pniecisko | | |

|atbilsto?i | |paraugu autoru |5) ja | |

|Ministru | |izdevumi, kuri |?rvalstu | |

|kabineta | |saist?ti ar ?o |persona | |

|reglament?tajai | |darbu rad??anu, |Latvijas | |

|k?rt?bai un | |izdo?anu, |Republik? nav| |

|teritori?lpl?noj| |izpild??anu vai |izveidojusi | |

|umos nor?d?tajai| |cit?du |re?istr?tu | |

|izmanto?anai vai| |izmanto?anu un |past?v?go | |

|likum?gi | |par kuriem |p?rst?vniec?b| |

|uzs?ktajai | |autori sa?em |u, bet | |

|izmanto?anai | |autoratl?dz?bu |iek?zem? veic| |

|nosaka valsts | |(honor?ru). |vienu vai | |

|instit?cija vai | |Min?to izdevumu |vair?kus ar | |

|attiec?g? | |sast?vu un |nodokli | |

|pa?vald?ba, | |normas nosaka |apliekamus | |

|kuras | |Ministru |dar?jumus, | |

|administrat?vaj?| |kabinets; |tiek | |

|teritorij? | |5) saska?? ar |re?istr?ta | |

|atrodas | |likumu "Par |viena no | |

|konkr?tais | |priv?tajiem |??d?m | |

|nekustamais | |pensiju fondiem"|person?m: | |

|?pa?ums. | |izveidotajos |a) t?s | |

|(7) Valsts zemes| |priv?tajos |pilnvarot? | |

|dienests | |pensiju fondos |persona | |

|izstr?d? katras | |izdar?t?s |Latvijas | |

|pa?vald?bas | |iemaksas, kas |Republik? p?c| |

|administrat?v?s | |kop? ar ??s |??s personas | |

|teritorijas | |da?as 6.punkt? |juridisk?s | |

|zemes v?rt?bu | |min?tajiem |adreses vai | |

|zon?jumu | |apdro?in??anas |past?v?g?s | |

|atbilsto?i | |pr?miju |dz?vesvietas,| |

|lieto?anas | |maks?jumiem, | | |

|m?r?im un nosaka| |kuri izdar?ti |b) ?rvalstu | |

|katras zonas | |atbilsto?i |persona - | |

|vienas plat?bas | |dz?v?bas |vien? no | |

|vien?bas | |apdro?in??anas |dar?juma | |

|v?rt?bu. Zemes | |l?gumam (ar |izpildes | |

|v?rt?bu | |l?dzek?u |viet?m | |

|zon?jumus | |uzkr??anu) |Latvijas | |

|apstiprina | |nep?rsniedz 10 |Republik?. | |

|Ministru (8) | |procentus no |(2) Apliekam?| |

|Valsts zemes | |personas gada |persona ir | |

|dienests | |apliekam? |ar? bud?eta | |

|nekustam? | |ien?kuma (?? |instit?cija, | |

|?pa?uma | |panta otraj? |ja t? veic | |

|kadastr?l?s | |da?? - no m?ne?a|pre?u | |

|v?rt??anas | |bruto darba |pieg?des un | |

|vajadz?b?m | |samaksas, kas ir|sniedz | |

|izstr?d? ?ku | |kalend?r? m?ne?a|pakalpojumus | |

|tipu b?zes | |darba samaksa |cit?m | |

|v?rt?bas, ko | |pirms to summu |person?m. | |

|apstiprina | |atskait??anas, |Valsts | |

|Ministru | |par kur?m |prezidenta | |

|kabineta | |saska?? ar ?o |kanceleja, | |

|noteiktaj? | |likumu at?auts |Saeima un | |

|k?rt?b?. | |samazin?t |Ministru | |

|(9) Visu | |darbinieka |kabinets | |

|nekustamo | |apliekamo |dr?kst | |

|?pa?umu | |ien?kumu, k? ar?|nere?istr?tie| |

|kadastr?l? | |pirms jebkuru |s Valsts | |

|v?rt?ba tiek | |ietur?jumu |ie??mumu | |

|fiks?ta ar vienu| |izdar??anas) |dienest? k? | |

|noteiktu datumu | |6) |apliekam?s | |

|(1.janv?ri). | |apdro?in??anas |personas un | |

|(10) Nekustamo | |pr?miju |neaplikt | |

|?pa?umu | |maks?jumi, kas |veiktos | |

|masveid?gu | |izdar?ti |dar?jumus ar | |

|p?rv?rt??anu p?c| |atbilsto?i |pievienot?s | |

|Ministru | |dz?v?bas |v?rt?bas | |

|kabineta l?muma | |apdro?in??anas |nodokli. | |

|izdara ne ret?k | |l?gumam (ar |(3) Ja | |

|k? reizi piecos | |l?dzek?u |fizisko vai | |

|gados. Nekustamo| |uzkr??anu), |juridisko | |

|?pa?umu | |iev?rojot ?? |personu un | |

|masveid?ga | |likuma 8.panta |??du personu | |

|p?rv?rt??ana ir | |piekt?s da?as |ar l?gumu vai| |

|visu nekustamo | |1., 2. un |norunu | |

|?pa?umu | |3.punkta |saist?to | |

|kadastr?lo | |nosac?jumus, un |grupu vai to | |

|v?rt?bu | |kas kop? ar ??s |p?rst?vju ar | |

|noteik?ana uz | |da?as 5.punkt? |nodokli | |

|noteiktu datumu,| |min?taj?m |apliekamo | |

|preciz?jot | |iemaks?m |pre?u pieg??u| |

|nekustamo | |priv?tajos |un sniegto | |

|?pa?umu sast?vu,| |pensiju fondos |pakalpojumu | |

|fizisko st?vokli| |nep?rsniedz 10 |kop?j? | |

|un v?rt?bu | |procentus no |v?rt?ba | |

|r?d?t?jus. | |personas gada |iepriek??jo | |

|Nekustam? | |apliekam? |12 m?ne?u | |

|?pa?uma | |ien?kuma. |laik? | |

|?pa?niekam ir | |2. Pirms |sasniegusi | |

|ties?bas | |darbinieka |vai | |

|piepras?t | |ien?kuma |p?rsniegusi | |

|?pa?uma | |aplik?anas ar |10 000 latu, | |

|p?rv?rt??anu | |algas nodokli no|t?m ne v?l?k | |

|jebkur? vi?am | |m?ne?a ien?kuma |k? m?ne?a | |

|v?lam? laik?, ja| |apjoma tiek |laik? p?c ??s| |

|vi?? sedz ar to | |atskait?ti ?? |summas | |

|saist?tos | |panta pirm?s |sasnieg?anas | |

|izdevumus. | |da?as 1., 5. un |vai | |

|(11) Nekustam? | |6.punkt? min?tie|p?rsnieg?anas| |

|?pa?uma | |maks?jumi. |ir | |

|masveid?gas | |3. No |j?re?istr?jas| |

|p?rv?rt??anas | |nerezidentu |Valsts | |

|starplaik? | |apliekam? |ie??mumu | |

|Valsts zemes | |ien?kuma ir |dienest? k? | |

|dienests veic | |ties?bas |apliekam?m | |

|nekustam? | |atskait?t tikai |person?m. | |

|?pa?uma tirgus | |?? panta pirm?s | | |

|cenu un nomas | |da?as 1., 3., 4.| | |

|maksu | |un 5.punkt? | | |

|apzin??anu, | |min?tos | | |

|uzskaiti un | |attaisnotos | | |

|anal?zi un | |izdevumus. | | |

|Ministru | | | | |

|kabineta | | | | |

|noteiktaj? | | | | |

|k?rt?b? - | | | | |

|nekustam? | | | | |

|?pa?uma | | | | |

|kadastr?l?s | | | | |

|v?rt?bas | | | | |

|aktualiz?ciju. | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|39. Iz??mumi |16) |25) skol?nu |38. PVN 0% |10. Latvijas |

|PVN nodok?a |finansi?los |p?rvad?jumus, |likme. |nodok?u un |

|maks?t?jiem. |dar?jumus, |ko veic |PVN 0% likmi |nodevu |

|(1) Ar nodokli|taj? skait?: |speci?li ?im |piem?ro ??dam |sist?ma.. |

|neapliek ??du |a) kredit??anu|m?r?im |darb?b?m: |(1) Nodok?u un|

|pre?u pieg?des|(ar? l?zinga |licenc?ti |Pre?u |nodevu sist?mu|

|un |kredit??anu) |p?rvad?t?ji, |pieg?d?m, kuru|veido: |

|pakalpojumus: |un naudas |ja ?ie |pieg?des vieta|1) valsts |

| |aizdevumu |pakalpojumi |nav iek?zeme |nodok?i, ar |

|1) |pie??ir?anu un|tiek finans?ti|pakalpojumiem,|kuriem |

|pakalpojumus |kontroli, k? |no pa?vald?bu |kuru |apliekamos |

|(tai skait? |ar? |bud?etiem. |snieg?anas |objektus un |

|?din??anas), |pakalpojumus, |(2) Ar nodokli|vieta nav |kuru likmi |

|ko sniedz veco|kas saist?ti |neapliek ??du |iek?zeme |nosaka Saeima;|

|?au?u |ar |pre?u importu:|Pakalpojumiem,| |

|pansion?ti vai|galvojumiem, | |kas saist?ti |2) valsts |

|m?tnes, |garantij?m un |1) ?? panta |ar pre?u |nodevas, kuras|

|soci?l?s |to uzraudz?bu,|pirmaj? da?? |eksportu un |tiek uzliktas |

|apr?pes un |ko veic |min?to pre?u |tranz?ta |saska?? ar ?o |

|rehabilit?cija|kred?ta |importu; |p?rvad?jumiem |likumu, citiem|

|s centri, |pie???r?js (Ar|2) ?rvalstu |(ieskaitot |likumiem un |

|specializ?tie |groz?jumiem, |finansu |eksped?cijas, |Ministru |

|apr?pes centri|kas pie?emti |pal?dz?bas |pre?u |kabineta |

|vai nami, |ar |s?t?jumus |uzglab??anas, |noteikumiem; |

|kurus piln?gi |22.11.2001.lik|Ministru |iekrau?anas, |3) pa?vald?bu |

|vai da??ji |umu, kas |kabineta |izkrau?anas, |nodevas, kuras|

|finans? no |st?jas sp?k? |noteiktaj? |ekspert?zes un|tiek uzliktas |

|valsts bud?eta|ar |k?rt?b? (Ar |??iro?anas |saska?? ar ?o |

|vai pa?vald?bu|01.01.2002.), |groz?jumiem, |pakalpojumus);|likumu un |

|bud?etiem; | |kas pie?emti | |pa?vald?bas |

|2) maksu par |b) |ar |Starptautiskaj|domes |

|b?rnu |pakalpojumus, |22.11.2001.lik|iem transporta|(padomes) |

|uztur??anos |kas saist?ti |umu, kas |pakalpojumiem;|izdotiem |

|pirmsskolas |ar noguld?jumu|st?jas sp?k? | |saisto?iem |

|iest?d?s; |un citu |ar |Pakalpojumiem,|noteikumiem. |

|3) no valsts |atmaks?jamo |01.01.2002.); |kas tiek |(2) Konkr?t? |

|bud?eta |l?dzek?u | |sniegti ar |nodok?a likum?|

|finans?tos |piesaist??anu,|3) m?kslas |starptautisko |pa?vald?b?m |

|?din??anas |skaidras un |priek?metus, |transportu, k?|var dot |

|pakalpojumus |bezskaidras |kas tiek |ar? pre?u |ties?bas |

|labo?anas |naudas |ievesti muzeju|pieg?d?m un |piem?rot |

|darbu iest?d?s|maks?jumu |fondu |pakalpojumiem,|atvieglojumus |

|un |veik?anu, |papildin??anai|kas ir |tiem |

|ieslodz?juma |uztic?bas |; |saist?ti ar |maks?jumiem, |

|viet?s; |(trasta) |4) to pre?u |starptautisk? |kuri |

|4) izgl?t?bas,|oper?cij?m, |importu, kas |transporta |ieskait?mi |

|sagatavo?anas |c) |netiek |pieg?d?m un |pa?vald?bu |

|kursu un |pakalpojumus, |apliktas ar |apkopi, |bud?etos. |

|iest??an?s |kas saist?ti |muitas nodokli|transporta |Nodevu |

|dokumentu |ar maks??anas |saska?? ar |l?dzek?u |sist?ma: |

|re?istr??anas |l?dzek?u |likuma "Par |pieg?d?m, |(1) Valsts |

|pakalpojumus, |izlai?anu un |muitas nodokli|p?rb?vei, |nodevas tiek |

|ko sniedz |apkalpo?anu, |(tarifiem)" 6.|remontam, |uzliktas |

|valsts un |k? ar? |un 9.noda?u, |apkopei, |saska?? ar |

|pa?vald?bu |tirdzniec?bu |iz?emot to |nol?g?anai un |likumiem un |

|izgl?t?bas |ar maks??anas |pre?u |iz?r??anai, un|Ministru |

|iest?des un |l?dzek?iem un |pieg?des, |ar ??m |kabineta |

|valsts |citiem naudas |kuras tiek |darb?b?m |noteikumiem, |

|akredit?t?s |tirgus |apliktas ar |saist?t?m |pa?vald?bu |

|priv?t?s |instrumentiem,|muitas nodok?a|pieg?d?m un |nodevas - ar |

|izgl?t?bas |iz?emot |0 procentu |pakalpojumiem;|pa?vald?bas |

|iest?des, k? |maks??anas |likmi. | |domes |

|ar? ?din??anas|l?dzek?us, kas|(3) Uz valsts |Transporta |(padomes) |

|pakalpojumus, |tiek pieg?d?ti|robe?as pre?u |l?dzek?u |izdotiem |

|ko sniedz ??s |kolekcion??ana|ieve?anu ar |a?ent??anai un|saisto?iem |

|izgl?t?bas |i vai satur |nodokli |ar kravu |noteikumiem. |

|iest?des; |d?rgmet?lu, |neapliek, ja |apkalpo?anu |(2) Ministru |

|5) maksu par |d) |tiek veikta |saist?tiem |kabineta |

|bezdarbnieku |ieguld?jumus |viena no ??d?m|pakalpojumiem |noteikumos par|

|profesion?lo |kapit?l?, kas |Muitas likum? |starptautiskaj|valsts nodev?m|

|apm?c?bu vai |veikti naud?, |min?taj?m |? transport?; |j?paredz to |

|p?rkvalific??a|k? ar? |muitas |un |maks??anas |

|nu, ko |v?rtspap?rus |proced?r?m: |Prec?m un |k?rt?ba, |

|organiz? |un |1) ieve?ana uz|pakalpojumiem,|likmes un |

|Nodarbin?t?bas|pakalpojumus, |laiku; |ko pieg?d? |atvieglojumi, |

|valsts |kas saist?ti |2) ieve?ana |diplom?tiskaji|ja ?aj? likum?|

|dienests; |ar v?rtspap?ru|p?rstr?dei; |em a?entiem. |vai citos |

|6) bibliot?ku |izlai?anu, |3) ieve?ana |??diem |likumos nav |

|pakalpojumus; |glab??anu, |p?rstr?dei |pakalpojumiem |noteikts |

| |atsavin??anu |muitas |piem?ro 0% PVN|cit?di. Valsts|

|7) te?tru, |un |kontrol?; |likmi, ja ?o |nodeva par |

|kino, cirka |p?rvald??anu |4) ieve?ana |pakalpojumu |likumos vai |

|izr?des, |(Ar |beznodok?u |sa??m?js |Ministru |

|koncertdarb?bu|groz?jumiem, |tirdzniec?bas |atrodas ?rpus |kabineta |

|, sar?kojumus |kas pie?emti |veikal?; |Latvijas |noteikumos |

|kult?ras |ar |5) ieve?ana |iek?zemes |paredz?t?s |

|iest?d?s, |22.11.2001.lik|muitas |teritorijas. |speci?l?s |

|muzeju, |umu, kas |noliktav?; | |at?aujas |

|izst??u, |st?jas sp?k? |6) tranz?ts. | |(licences) |

|zoolo?isko |ar | | |izsnieg?anu |

|d?rzu un |01.01.2002.). | | |pre?u un |

|bot?nisko |17) masu | | |pakalpojumu |

|d?rzu |inform?cijas | | |importam un |

|apmekl?jumus, |l?dzek?us | | |eksportam |

|b?rniem |Ministru | | |nedr?kst |

|dom?tus un |kabineta | | |p?rsniegt ar |

|labdar?bas |noteiktaj? | | |t?s |

|m?r?iem |k?rt?b?; | | |izsnieg?anu |

|velt?tus |18) konsul?ros| | |saist?t?s |

|sar?kojumus, |pakalpojumus; | | |vid?j?s |

|pa?darb?bas | | | |izmaksas. |

|m?kslas |19) m?c?bu un | | |(3) |

|kolekt?vu un |zin?tnisko | | |Pa?vald?bas |

|sporta |literat?ru, | | |domes |

|sar?kojumus; |Latvij? izdoto| | |(padomes) |

|8) medic?nas |b?rnu | | |izdotajos |

|pakalpojumus, |literat?ru un | | |saisto?ajos |

|medikamentu un|ori?in?llitera| | |noteikumos par|

|medic?nas |t?ras darbu | | |pa?vald?bas |

|pre?u pieg?des|pirmizdevumus | | |nodevu |

|iek?zem? p?c |latvie?u | | |uzlik?anu |

|Labkl?j?bas |valod? saska??| | |j?paredz to |

|ministrijas |ar Izgl?t?bas | | |maks??anas |

|apstiprin?ta |un zin?tnes | | |k?rt?ba, ar |

|un ar Finansu |ministrijas | | |nodev?m |

|ministriju |apstiprin?tiem| | |apliekamie |

|saska?ota |sarakstiem, k?| | |objekti, |

|saraksta, k? |ar? | | |likmes un |

|ar? |tipogr?fiju | | |atvieglojumi, |

|veterin?rmedic|pakalpojumus | | |k? ar? citas |

|?nas |??s | | |pras?bas, |

|pakalpojumus, |literat?ras | | |kuras paredz |

|veterin?ro |ra?o?anai | | |citi likumi un|

|medikamentu un|(veido?anai); | | |Ministru |

|veterin?rmedic| | | |kabineta |

|?nas pre?u |20) m?kslas, | | |noteikumi. |

|pieg?des |dokument?l?s | | |(4) Valsts |

|iek?zem? p?c |un anim?cijas | | |nodevas, kuras|

|Zemkop?bas |filmas | | |saska?? ar |

|ministrijas |(iz?emot | | |sp?k? |

|apstiprin?ta |videofilmas | | |eso?ajiem |

|un ar Finansu |VHS form?t?), | | |likumiem |

|ministriju |ja t?s pieg?d?| | |piln?b? netiek|

|saska?ota |vai izplata | | |ieskait?tas |

|saraksta; |Latvijas | | |valsts bud?et?|

|8.1) medic?nas|Republik? | | |vai pa?vald?bu|

|pakalpojumus |ofici?li | | |bud?etos, |

|p?c |re?istr?ts | | |apliek ar |

|Labkl?j?bas |izplat?t?js | | |pievienot?s |

|ministrijas |vai filmu | | |v?rt?bas |

|apstiprin?ta |veidot?js; | | |nodokli likum?|

|un ar Finansu |21) | | |"Par |

|ministriju |kooperat?vo | | |pievienot?s |

|saska?ota |sabiedr?bu | | |v?rt?bas |

|saraksta (Ar |sniegtos | | |nodokli" |

|groz?jumiem, |pakalpojumus | | |noteiktaj? |

|kas pie?emti |(iz?emot pre?u| | |k?rt?b?. |

|ar |pieg?des) ?o | | | |

|22.11.2001.lik|kooperat?vo | | | |

|umu, kas |sabiedr?bu | | | |

|st?jas sp?k? |biedriem: | | | |

|ar |a) dz?vojamo | | | |

|01.01.2002.); |m?ju | | | |

| |uztur??anai un| | | |

|8.2) cilv?ka |apsaimnieko?an| | | |

|org?nu, m?tes |ai, | | | |

|piena un |b) | | | |

|cilv?ka asi?u |lauksaimniec?b| | | |

|pieg?des |as un | | | |

|9) zelta, |zvejniec?bas | | | |

|mon?tu un |ra?ojumu | | | |

|bankno?u |p?rstr?dei un | | | |

|pieg?des |realiz?cijai, | | | |

|Latvijas |k? ar? | | | |

|Bankai; |lauksaimniec?b| | | |

|10) der?bas, |as tehnikas, | | | |

|izlozes |ma??nu un citu| | | |

|(loterijas) un|darbar?ku | | | |

|cita veida |kop?gai | | | |

|azartsp?les; |lieto?anai un | | | |

|11) |apkopei; | | | |

|apbed??anas |22) nekustam? | | | |

|pakalpojumus |?pa?uma, ar? | | | |

|un Latvijas |zemes, | | | |

|Republik? |p?rdo?anu, | | | |

|re?istr?to |iz?emot | | | |

|reli?isko |nelietota | | | |

|organiz?ciju |nekustam? | | | |

|sniegtos |?pa?uma pirmo | | | |

|reli?iskos un |p?rdo?anu; | | | |

|ritu?los |23) | | | |

|pakalpojumus; |ugunsdro??bas | | | |

| |pakalpojumus, | | | |

|12) |ko sniedz | | | |

|apdro?in?t?ju |iek?lietu | | | |

|un |ministrijas | | | |

|apdro?in??anas|Ugunsdz?s?bas | | | |

|starpnieku |un gl?b?anas | | | |

|sniegtos |dienesta | | | |

|apdro?in??anas|departaments, | | | |

|pakalpojumus |iest??u, | | | |

|atbilsto?i |uz??mumu | | | |

|Apdro?in??anas|(uz??m?jsabied| | | |

|sabiedr?bu un |r?bu) un | | | |

|to uzraudz?bas|organiz?ciju | | | |

|likumam; |ugunsdro??bas | | | |

|13) |dienesti, | | | |

|iedz?vot?ju |br?vpr?t?go | | | |

|maks?jumus par|ugunsdz?s?ju | | | |

|(Ar |biedr?bas un | | | |

|groz?jumiem, |br?vpr?t?gie | | | |

|kas pie?emti |ugunsdro??bas | | | |

|ar |form?jumi; | | | |

|22.11.2001.lik|24) pasta | | | |

|umu, kas |pakalpojumus, | | | |

|st?jas sp?k? |kurus sniedz | | | |

|ar |bezpe??as | | | |

|01.01.2002.): |organiz?cija | | | |

| |valsts akciju | | | |

|a) dz?vojamo |sabiedr?ba | | | |

|telpu ?ri |"Latvijas | | | |

|saska?? ar |pasts" un uz | | | |

|nosl?gtajiem |kuriem saska??| | | |

|l?gumiem |ar Pasta | | | |

|(iz?emot viesu|likumu tai ir | | | |

|izmitin??anas |monopolties?ba| | | |

|pakalpojumus |s, k? ar? | | | |

|viesu |pastmarkas, | | | |

|izmitin??anas |aploksnes ar | | | |

|m?tn?s — |iespiestu | | | |

|viesn?c?s, |pastmarkas | | | |

|mote?os, viesu|att?lu un | | | |

|m?j?s, lauku |starptautiskos| | | |

|t?rismam |atbildes | | | |

|izmantojam?s |kuponus, ko | | | |

|m?j?s, |saska?? ar | | | |

|kempingos, |Pasta likumu | | | |

|t?risma |izdod un | | | |

|m?tn?s), |realiz? | | | |

|b) dz?vojam?s |bezpe??as | | | |

|m?jas |organiz?cija | | | |

|uztur??anas un|valsts akciju | | | |

|apsaimnieko?an|sabiedr?ba | | | |

|as |"Latvijas | | | |

|pakalpojumiem,|pasts" vai | | | |

|ko sniedz |realiz? citas | | | |

|dz?vojam?s |personas | | | |

|m?jas |saska?? ar | | | |

|apsaimniekot?j|l?gumiem, kas | | | |

|s saska?? ar |nosl?gti ar | | | |

|dz?vojam?s |bezpe??as | | | |

|m?jas |organiz?ciju | | | |

|(dz?vok?a) |valsts akciju | | | |

|apsaimnieko?an|sabiedr?bu | | | |

|as l?gumu, |"Latvijas | | | |

|c) silt? un |pasts"; | | | |

|aukst? ?dens | | | | |

|pieg?di, | | | | |

|kanaliz?ciju, | | | | |

|apkuri, | | | | |

|atkritumu | | | | |

|izve?anu;”; | | | | |

|14) | | | | |

|specializ?tos | | | | |

|produktus | | | | |

|z?dai?iem p?c | | | | |

|Labkl?j?bas | | | | |

|ministrijas | | | | |

|apstiprin?ta | | | | |

|un ar Finansu | | | | |

|ministriju | | | | |

|saska?ota | | | | |

|saraksta; | | | | |

|15) | | | | |

|zin?tniskos | | | | |

|p?t?jumus, | | | | |

|kuri tiek | | | | |

|veikti par | | | | |

|sabiedrisko | | | | |

|fondu, valsts | | | | |

|bud?eta un | | | | |

|pa?vald?bu | | | | |

|bud?etu | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |13. Nodevu |40. Akc?zes | | |

| |sist?ma, |nodokli naftas|34. PVN , |15. Ja |

|6. Nodok?u |nodevu veidi. |produktiem, |likmes, |apliekam? |

|funkcijas un |(1) Valsts |apliekamais |apliekamie |persona, |

|veidi. |nodevas tiek |objekts, |dar?jumi . |p?rst?vot |

|Latvijas |uzliktas |nodok?a |Apliekamie |Latvijas |

|Republik? ir |saska?? ar |maks?t?ji. |dar?jumi : |Republikas |

|??di valsts |likumiem un |?is likums |1.pre?u |Uz??mumu |

|nodok?i un |Ministru |attiecas uz |pieg?de, ar? |re?istr? |

|tiem |kabineta |jebkur?m |pa?pat?ri??; |nere?istr?tu |

|atbilsto?ie |noteikumiem, |darb?b?m, kas |2.pakalpojumu |?rvalsts |

|likumi par |pa?vald?bu |Latvijas |snieg?ana, ar?|fizisko vai |

|nodok?u |nodevas - ar |Republikas |pa?pat?ri??; |juridisko |

|uzlik?anu: |pa?vald?bas |muitas |3.pre?u |personu, |

|1) iedz?vot?ju|domes |teritorij? |imports. |piedal?s pre?u|

|ien?kuma |(padomes) |tiek veiktas |4.Pa?pat?ri?am|pieg?des vai |

|nodoklis - |izdotiem |ar naftas |k? apliekamam |pakalpojumu |

|2) uz??mumu |saisto?iem |produktiem, |dar?jumam tiek|nodro?in??an?,|

|ien?kuma |noteikumiem. |ar? uz naftas |piem?rotas ?? |tiek |

|nodoklis |(2) Ministru |produktu |likuma normas,|uzskat?ts, ka |

|3) nekustam? |kabineta |p?rvieto?anu, |kuras regul? |?? persona |

|?pa?uma |noteikumos par|izmantojot |nodok?a |pati ir |

|nodoklis - " |valsts nodev?m|cauru?vadu |piem?ro?anu |pieg?d?jusi |

|4) pievienot?s|j?paredz to |transportu. |pre?u pieg?d?m|preces vai |

|v?rt?bas |maks??anas |Naftas |vai |sniegusi |

|nodoklis - " |k?rt?ba, |produktu |pakalpojumu |pakalpojumus, |

|5) akc?zes |likmes un |(degvielas) |5.snieg?anai, |un ar nodokli |

|nodoklis - |atvieglojumi, |aprites |ja ?aj? likum?|ir apliekama |

|6) muitas |ja ?aj? likum?|k?rt?bu nosaka|nav noteikts |visa iek?zem? |

|nodoklis - " |vai citos |Ministru |cit?di. |sniegto |

|7) dabas |likumos nav |kabinets. |6. Pre?u |pakalpojumu |

|resursu |noteikts |(1) Ar akc?zes|pieg?des un |vai pieg?d?to |

|nodoklis - " |cit?di. Valsts|nodokli naftas|pakalpojumu |pre?u v?rt?ba.|

|8) izlo?u un |nodeva par |produktiem |snieg?anas | |

|azartsp??u |likumos vai |(turpm?k - |dar?jumos ar |16. Komisijas |

|nodoklis - |Ministru |nodoklis) |nodokli |tirdzniec?b?, |

|9) valsts |kabineta |apliekamais |apliekam? |kas veikta |

|soci?l?s |noteikumos |objekts ir |v?rt?ba ir |komisijas |

|apdro?in??anas|paredz?t?s |naftas |pieg?d?to |tirdzniec?bai |

|oblig?t?s |speci?l?s |produkti, to |pre?u vai |paredz?t? |

|iemaksas. |at?aujas |aizst?j?j |sniegto |atsevi??i |

| |(licences) |produkti un |pakalpojumu |iek?rtot? |

| |izsnieg?anu |komponenti, k?|tirgus v?rt?ba|mazumtirdzniec|

| |pre?u un |ar? citi |naudas |?bas veikal? |

| |pakalpojumu |produkti, kuri|izteiksm? bez |ar fizisko |

| |importam un |piln?gi vai |pievienot?s |personu |

| |eksportam |da??ji sast?v |v?rt?bas |?pa?um? eso??m|

| |nedr?kst |no |nodok?a. |lietot?m |

| |p?rsniegt ar |og??de?ra?iem |7.Pre?u |prec?m vai |

| |t?s |(turpm?k - |pieg?des |fizisko |

| |izsnieg?anu |naftas |v?rt?b? |personu pa?u |

| |saist?t?s |produkti). |ietilpst ar? |ra?ot?m |

| |vid?j?s |(2) Ar nodokli|visi papildus |nep?rtikas |

| |izmaksas. |apliekamie |maks?jumi (tai|prec?m, |

| |(3) |naftas |sakait? par |iz?emot |

| |Pa?vald?bas |produkti |starpniec?bu, |tirdzniec?bu |

| |domes |atbilsto?i |apdro?in??anu,|ar lietot?m |

| |(padomes) |Latvijas |iepako?anu, |prec?m, kas |

| |izdotajos |kombin?tajai |transport??anu|ievestas no |

| |saisto?ajos |nomenklat?rai |), k? ar? |?rvalst?m |

| |noteikumos par|ir noteikti ??|muitas |p?rdo?anai, ar|

| |pa?vald?bas |likuma |nodoklis, |nodokli ir |

| |nodevu |pielikum?, k? |dabas resursu |apliekama |

| |uzlik?anu |ar? ir t?s |nodoklis, |starpniec?bas |

| |j?paredz to |Latvijas |akc?zes |(komisijas) |

| |maks??anas |kombin?t?s |nodoklis un |atl?dz?ba |

| |k?rt?ba, ar |nomenklat?ras |citi nodok?i |Ministru |

| |nodev?m |27., 29. un |un nodevas, ja|kabineta |

| |apliekamie |38.grup? |to paredz |noteiktaj? |

| |objekti, |min?t?s |konkr?tie |k?rt?b?. |

| |likmes un |preces, kuras |normat?vie |17. Sniedzot |

| |atvieglojumi, |izmanto par |akti, iz?emot |kravas |

| |k? ar? citas |degvielu, par |pievienot?s |eksped?cijas |

| |pras?bas, |kurin?mo vai |v?rt?bas |pakalpojumus, |

| |kuras paredz |par to |nodokli. |ar nodokli ir |

| |citi likumi un|aizst?j?j |8. Ja par |apliekama |

| |Ministru |produktu vai |taras pieg?di |atl?dz?ba par |

| |kabineta |komponentu vai|netiek |eksped?cijas |

| |noteikumi. |kuras izmanto |apr??in?ta vai|pakalpojumiem.|

| |(4) Valsts |naftas |?emta samaksa,| |

| |nodevas, kuras|produktu |t?s v?rt?ba |18Ja ?kas vai |

| |saska?? ar |ra?o?an?, bet |neietilpst |b?ves tiek |

| |sp?k? |kuras nav |pre?u pieg?des|p?rdotas viena|

| |eso?ajiem |min?tas ?? |v?rt?b?. |gada laik? p?c|

| |likumiem |likuma |9. Pakalpojuma|renov?cijas, |

| |piln?b? netiek|pielikum?. |v?rt?b? |rekonstrukcija|

| |ieskait?tas |Nodok?a |iek?aujamas |s vai |

| |valsts bud?et?|maks?t?js ir: |visas |restaur?cijas |

| |vai pa?vald?bu| |izmaksas, k? |darbu |

| |bud?etos, |1) fizisk? un |ar? visi |pie?em?anas, |

| |apliek ar |juridisk? |nodok?i un |ar nodokli ir |

| |pievienot?s |persona, kas |citi oblig?tie|apliekama |

| |v?rt?bas |naftas |maks?jumi, kas|starp?ba starp|

| |nodokli likum?|produktus |saist?ti ar ??|?kas vai b?ves|

| |"Par |ieved Latvijas|pakalpojuma |p?rdo?anas |

| |pievienot?s |Republikas |snieg?anu, |v?rt?bu un ??s|

| |v?rt?bas |muitas |iz?emot |?kas vai b?ves|

| |nodokli" |teritorij? |pievienot?s |v?rt?bu pirms |

| |noteiktaj? |izlai?anai |v?rt?bas |renov?cijas, |

| |k?rt?b?. |br?vam |nodokli. |rekonstrukcija|

| | |apgroz?jumam; |10. Pre?u |s vai |

| | | |importa |restaur?cijas |

| | |2) akc?zes |dar?jumos ar |darbu |

| | |pre?u |nodokli |uzs?k?anas. |

| | |noliktavas |apliekam? |Ja gada laik? |

| | |tur?t?js |v?rt?ba ir |p?c ieg?des |

| | |saska?? ar ?? |import?jamo |tiek p?rdoti |

| | |likuma |pre?u muitas |nepabeigt?s |

| | |nosac?jumiem. |v?rt?ba, k? |celtniec?bas |

| | | |ar? muitas |objekti, ar |

| | | |nodoklis, |nodokli |

| | | |dabas resursu |apliekam? |

| | | |nodoklis, |v?rt?ba ir |

| | | |akc?zes |starp?ba starp|

| | | |nodoklis, citi|objekta |

| | | |nodok?i un |p?rdo?anas |

| | | |nodevas, ja to|v?rt?bu un t? |

| | | |paredz |ieg?des |

| | | |konkr?tie |v?rt?bu |

| | | |normat?vie |18) Nomas |

| | | |akti, iz?emot |pirkuma |

| | | |pievienot?s |(l?zinga) |

| | | |v?rt?bas |dar?jum? ar |

| | | |nodokli. 11. |nodokli |

| | | |Pa?pat?ri?a |apliekam? |

| | | |dar?jumos ar |v?rt?ba ir |

| | | |nodokli |l?zinga |

| | | |apliekam? |objekta tirgus|

| | | |v?rt?ba ir |v?rt?ba l?guma|

| | | |pieg?d?to |sl?g?anas |

| | | |pre?u vai |br?d?, k? ar? |

| | | |sniegto |visi l?gum? |

| | | |pakalpojumu |noteiktie |

| | | |pa?izmaksa. |papildu |

| | | |12. Mai?as un |maks?jumi. Ja |

| | | |ieskaita |l?zinga |

| | | |dar?jumos ar |objekts nav |

| | | |nodokli |apliekams ar |

| | | |apliekam? |nodokli |

| | | |v?rt?ba ir |saska?? ar ?? |

| | | |pre?u vai |likuma 6.panta|

| | | |pakalpojumu |pirmo da?u, ar|

| | | |tirgus v?rt?ba|nodokli |

| | | |pre?u pieg?des|neapliek ar? |

| | | |vai |l?gum? |

| | | |pakalpojumu |noteiktos |

| | | |snieg?anas |papildu |

| | | |br?d?. |maks?jumus. |

| | | |13. Par |19) Nomas |

| | | |starpniec?bas |dar?jumos ar |

| | | |a?enta sniegto|nodokli |

| | | |starpniec?bas |apliekam? |

| | | |pakalpojumu |v?rt?ba ir |

| | | |v?rt?bu, kas |visi nomas |

| | | |apliekama ar |l?gum? |

| | | |nodokli, |noteiktie |

| | | |uzskat?ma |maks?jumi. |

| | | |starpniec?bas |20) Ja persona|

| | | |atl?dz?ba. |Muitas likum? |

| | | |14. Ja |noteiktaj? |

| | | |persona, |k?rt?b? no |

| | | |sniedzot |iek?zemes |

| | | |starpniec?bas |izved preces, |

| | | |pakalpojumus, |lai t?s |

| | | |sa?em pilnu |p?rstr?d?tu |

| | | |samaksu par |vai apstr?d?tu|

| | | |pre?u pieg?di |cit? valst?, |

| | | |vai |un p?c tam |

| | | |pakalpojumu |atkal ieved, |

| | | |snieg?anu un |ar nodokli |

| | | |sav? v?rd? |apliekam? |

| | | |izraksta |pre?u v?rt?ba |

| | | |nodok?a |tiek noteikta |

| | | |r??inu, ?? |saska?? ar |

| | | |persona tiek |Muitas likumu.|

| | | |uzskat?ta par | |

| | | |pre?u |Nodok?a likmes|

| | | |pieg?d?t?ju |: |

| | | |vai |(1) Nodok?a |

| | | |pakalpojumu |likmi 18 |

| | | |sniedz?ju un |procentu |

| | | |pieg?d?to |apm?r? nosaka |

| | | |pre?u vai |no dar?juma |

| | | |sniegto |apliekam?s |

| | | |pakalpojumu |v?rt?bas, ja |

| | | |v?rt?ba ir |likum? nav |

| | | |apliekama ar |noteikts |

| | | |nodokli, ja |cit?di. |

| | | |?aj? pant? nav|(2) Nodok?a |

| | | |noteikts |likmi 0 |

| | | |cit?di. |procentu |

| | | | |apm?r? nosaka |

| | | | |pre?u pieg?d?m|

| | | | |un |

| | | | |pakalpojumiem |

| | | | | |

| | | | |(3) Nodok?a |

| | | | |likmi 9 |

| | | | |procentu |

| | | | |apm?r? nosaka |

| | | | |pre?u pieg?d?m|

| | | | |un |

| | | | |pakalpojumiem.|

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |11. Nodok?u |Republikas |gad?jumos |15. Nodok?u |

|13.Nodevu |maks?t?ji, to |likumiem par |desmit dienu |administr??ana|

|sist?ma, |raksturojums, |Latvijas |laik? pazi?ot |, |

|nodevu veidi. |ties?bas un |Republik?, t?s|viet?jai (p?c |administr??ana|

|Valsts nodevas|pien?kumi. |teritori?lajos|juridisk?s |s |

|tiek uzliktas |(1) Latvijas |?de?os un |adreses) |instit?cijas, |

|saska?? ar |Republikas |gaisa telp? |nodok?u |to ties?bas, |

|likumiem un |likumos |g?to ien?kumu,|administr?cija|pien?kumi, |

|Ministru |noteiktos |par ?rvalst?s |s instit?cijai|atbilst?ba. |

|kabineta |nodok?us |g?to ien?kumu,|par izmai??m |Nodok?us |

|noteikumiem, |(nodevas) |kas |to |administr? |

|pa?vald?bu |maks?: |attiecin?ms uz|re?istr?cijas |??das |

|nodevas - ar |1) iek?zemes |?o |datos; |instit?cijas: |

|pa?vald?bas |nodok?u |p?rst?vniec?bu|5) ?aj? likm? | |

|domes |maks?t?ji |, k? ar? citus|un Ministru |1) iedz?vot?ju|

|(padomes) |(rezidenti); |nodok?us |kabineta |ien?kuma |

|izdotiem |2) ?rvalstu |atbilsto?i |noteikumos |nodokli - |

|saisto?iem |nodok?u |konkr?to |noteiktaj? |Valsts |

|noteikumiem. |maks?t?ji |nodok?u |k?rt?b? |ie??mumu |

|(2) Ministru |(nerezidenti).|likumiem. |iesniegt |dienests un |

|kabineta | |Pien?kumi: |nodok?u |pa?vald?bas |

|noteikumos par|(2) Nodok?u |(1) Nodok?u |administr?cija|atbilsto?i |

|valsts nodev?m|likumos |maks?t?ju |i deklar?ciju |likumam "Par |

|j?paredz to |fizisk? |visp?r?gie |par visiem |iedz?vot?ju |

|maks??anas |persona tiks |pien?kumi ir |iepriek??j? |ien?kuma |

|k?rt?ba, |uzskat?ta par |??di: |m?nes? |nodokli"; |

|likmes un |rezidentu, ja:|1) apr??in?t |atsevi??i |2) uz??mumu |

|atvieglojumi, | |maks?jamo |veiktajiem |ien?kuma |

|ja ?aj? likum?|1) ??s |nodok?u |dar?jumiem |nodokli - |

|vai citos |personas |summas; |skaidr? naud? |Valsts |

|likumos nav |past?v?g? |2) noteiktaj? |(ar? par |ie??mumu |

|noteikts |dz?vesvieta ir|termi?? un |pirkumiem), |dienests; |

|cit?di. Valsts|Latvijas |piln? apm?r? |kuri p?rsniedz|3) nekustam? |

|nodeva par |Republik? vai |nomaks?t |vienu t?kstoti|?pa?uma |

|likumos vai | |nodok?us un |latu; |nodokli - |

|Ministru |2) ?? persona |nodevas; |6) nomaks?t |Valsts |

|kabineta |uzturas |3) iesniegt |nodok?us un |ie??mumu |

|noteikumos |Latvijas |nodok?u |citus |dienests un |

|paredz?t?s |Republik? 183 |administr?cija|maks?jumus, |pa?vald?bas |

|speci?l?s |dienas vai |i konkr?to |ar? nodok?u |atbilsto?i |

|at?aujas |ilg?k jebkur? |nodok?u |par?dus, |likumam "Par |

|(licences) |12 m?ne?u |likumos |valsts bud?et?|nekustam? |

|izsnieg?anu |period?, kas |paredz?t?s |un pa?vald?bu |?pa?uma |

|pre?u un |s?kas vai |deklar?cijas, |bud?etos p?c |nodokli"; |

|pakalpojumu |beidzas |p?rskatus vai |tam, kad |4) akc?zes |

|importam un |taks?cijas |nodok?u |apmierin?ti |nodokli - |

|eksportam |gad?, vai |apr??inus |darbinieku |Valsts |

|nedr?kst |3) ?? persona |(turpm?k — |pras?jumi |ie??mumu |

|p?rsniegt ar |ir Latvijas |deklar?cijas) |atbilsto?i |dienests; |

|t?s |pilsonis, ko |rakstveid? vai|darba |5) pievienot?s|

|izsnieg?anu |?rzem?s |elektronisk? |tiesiskaj?m |v?rt?bas |

|saist?t?s |nodarbina |veid?; |attiec?b?m un |nodokli - |

|vid?j?s |Latvijas |4) nodok?u |pras?jumi |Valsts |

|izmaksas. |Republikas |apr??inu |atl?dzin?t |ie??mumu |

|(3) |vald?ba. |pareiz?bas |kait?jumu, kas|dienests; |

|Pa?vald?bas |(3) ?? panta |pier?d??anai |nodar?ts |6) dabas |

|domes |otr?s da?as 2.|uzglab?t |sakrop?ojuma |resursu |

|(padomes) |punkta |finansi?l?s un|vai cita |nodokli - |

|izdotajos |piem?ro?anai: |saimniecisk?s |vesel?bas |Valsts |

|saisto?ajos | |darb?bas |boj?juma |ie??mumu |

|noteikumos par|1) fizisk? |ie??mumus un |rezult?t?, k? |dienests, |

|pa?vald?bas |persona, kas |izdevumus |ar? sakar? ar |Vides |

|nodevu |nav atz?ta par|apliecino?us |apg?dnieka |aizsardz?bas |

|uzlik?anu |rezidentu |dokumentus |zaud?jumu; |un re?ion?l?s |

|j?paredz to |pirmstaks?cija|vismaz piecus |7) p?c l?muma |att?st?bas |

|maks??anas |s gad?, tiks |gadus, bet |pie?em?anas |ministrija un |

|k?rt?ba, ar |uzskat?ta par |gad?jumos, kad|par uz??muma |pa?vald?bas |

|nodev?m |rezidentu |nodok?u |(uz??m?jsabied|atbilsto?i |

|apliekamie |taks?cijas |maks?t?jam |r?bas) |likumam "Par |

|objekti, |gad? ar |saska?? ar |likvid?ciju, |dabas resursu |

|likmes un |datumu, kad t?|likumu tiek |reorganiz?ciju|nodokli". |

|atvieglojumi, |pirmoreiz |piem?rots |vai darb?bas |7) izlo?u un |

|k? ar? citas |ierad?s |?pa?s nodok?u |p?rtrauk?anu |azartsp??u |

|pras?bas, |Latvij?; |re??ms uz |normat?vajos |nodokli - |

|kuras paredz |2) fizisk? |laiku, kas |aktos |Valsts |

|citi likumi un|persona, kas |p?rsniedz |noteiktaj? |ie??mumu |

|Ministru |netiks atz?ta |piecus gadus, |k?rt?b? 10 |dienests; |

|kabineta |par rezidentu |- visu ?pa?? |dienu laik? |8) muitas |

|noteikumi. |p?ctaks?cijas |nodok?u re??ma|rakstveid? |nodokli - |

|(4) Valsts |gad?, netiks |piem?ro?anas |inform?t par |Valsts |

|nodevas, kuras|atz?ta par |laiku. |to attiec?go |ie??mumu |

|saska?? ar |rezidentu ar? |5) |nodok?u |dienests; |

|sp?k? |taks?cijas |normat?vajos |administr?cija|9) valsts |

|eso?ajiem |gad? p?c |aktos |s instit?ciju;|soci?l?s |

|likumiem |datuma, kad t?|noteiktaj? | |apdro?in??anas|

|piln?b? netiek|atst?ja |k?rt?b? un |8) iesniegt |oblig?t?s |

|ieskait?tas |Latviju, ja |noteiktajos |Latvijas |iemaksas - |

|valsts bud?et?|laika posm? |gad?jumos |Republikas |Valsts |

|vai pa?vald?bu|p?c ?? datuma |re?istr?t |Uz??mumu |ie??mumu |

|bud?etos, |?ai personai |pa?vald?b? |re?istram |dienests. |

|apliek ar |ir cie??kas |savu |attiec?g?s |Nodok?u |

|pievienot?s |attiec?bas ar |individu?l? |nodok?u |administr?cija|

|v?rt?bas |?rvalsti nek? |darba veidu, |administr?cija|s ties?bas |

|nodokli likum?|ar Latviju |k? ar? |s instit?cijas|nosaka likums|

|"Par |(?ai personai |re?istr?ties |izsniegtu |par valsts |

|pievienot?s |?rvalst?s |k? nodok?u |izzi?u par |nodev?m un |

|v?rt?bas |pieder ?pa?ums|maks?t?jam |nodok?u |nodok?iem, |

|nodokli" |vai dz?vo |Valsts |maks?jumu |likums "Par |

|noteiktaj? |?imene, vai t?|ie??mumu |samaksu, ja |Valsts |

|k?rt?b?. |veic ?rvalst?s|dienest? un |likvid?jamam |ie??mumu |

|Atbilsto?i |soci?l?s |pazi?ot ?ai |uz??mumam |dienestu" un |

|likumam |apdro?in??anas|instit?cijai |(uz??m?jsabied|citi likumi. |

|iz??ir: |maks?jumus). |par to, kad |r?bai) ir |Nodok?u |

|Valsts |(4) Nodok?u |s?k g?t |veikti visi |administr?cija|

|nodevas, kuras|likumos |ien?kumus no |normat?vajos |s pien?kumi ir|

|tiek uzliktas |nodok?u |saimniecisk?s |aktos |??di: |

|saska?? ar |maks?t?js, |darb?bas; |noteiktie |1) nodro?in?t,|

|likumiem un MK|kur? nav |6) |pas?kumi |lai ?o likumu |

|noteikumiem. |fizisk? |normat?vajos |kreditoru |un citu |

|valsts nodeva |persona, tiks |aktos |pras?bu |nodok?u |

|- oblig?ts |uzskat?ts par |noteiktaj? |apmierin??anai|(nodevu) |

|maks?jums |rezidentu, ja |k?rt?b? |, ??s pras?bas|likumus iev?ro|

|valsts bud?et?|tas ir |uzskait?t |ir |gan nodok?u |

|(pamatbud?et? |izveidots un |ie??mumus no |apmierin?tas |maks?t?ji, gan|

|vai |re?istr?ts vai|saimniecisk?s |un |nodok?u |

|speci?lajos |tas bija |darb?bas un |apstiprin?ta |administr?cija|

|bud?etos) vai |j?izveido un |saimniecisk?s |sl?guma |; |

|?aj? likum? |j?re?istr? |darb?bas |(likvid?cijas)|2) kontrol?t |

|noteiktajos |saska?? ar |izdevumus un |bilance. |nodok?u |

|gad?jumos |Latvijas |apr??in?t |Izzi?a par |(nodevu) |

|pa?vald?bas |Republikas |nodok?us; |nodok?u |apr??in??anas |

|bud?et? k? |likumiem. |7) ietur?t |maks?jumu |un maks??anas |

|atl?dz?ba par |(5) Nodok?u |konkr?to |samaksu |pareiz?bu; |

|nodro?in?jumu,|maks?t?ji, |nodok?u |iesniedzama ne|3) kontrol?t |

|ko valsts |kuri neatbilst|likumos |v?l?k k? 10 |nodok?u |

|instit?cijas |?? panta |paredz?t?s |dienu laik? no|(nodevu) |

|devu?as |otr?s, tre??s |maks?jamo |??s izzi?as |maks?jumu |

|uz??m?jdarb?ba|un ceturt?s |nodok?u |izsnieg?anas |par?dus; |

|i, vai par |da?as |summas. |dienas. |4) piem?rot |

|sniegtajiem |nosac?jumiem, |(2) Fiziskaj?m|Izzi?a, kura |sankcijas |

|pakalpojumiem,|uzskat?mi par |person?m k? |Latvijas |nodok?u |

|k? ar? likumos|nerezidentiem.|nodok?u |Republikas |(nodevu) |

|paredz?tiem |Nerezidenti |maks?t?jiem ir|Uz??mumu |likumu |

|speci?liem |maks? nodok?us|??di papildu |re?istram |p?rk?p?jiem, |

|m?r?iem (ce?u,|saska?? ar |pien?kumi: |iesniegta |pamatojoties |

|ostu un sakaru|Latvijas |1) iz?emt |v?l?k, nav |uz likumiem un|

|sist?mu |Republikas |algas nodok?a |der?ga. |Ministru |

|uztur??anai un|likumiem par |gr?mati?u |Nodok?u |kabineta |

|att?st?bai, |Latvijas |atbilsto?i |maks?t?jiem ir|noteikumiem; |

|iedz?vot?ju un|Republik?, t?s|likumam "Par |ties?bas: |5) izskat?t un|

|dabas |teritori?lajos|iedz?vot?ju |1) izmantot |izlemt |

|ekolo?iskajai |?de?os un |ien?kuma |likumos |jaut?jumus par|

|aizsarg??anai,|gaisa telp? |nodokli"; |noteiktos |nodok?u |

|teritorijas |g?to ien?kumu,|2) iesniegt |nodok?u un |(nodevu) |

|labiek?rto?ana|k? ar? citus |algas nodok?a |nodevu |maks??anas |

|i un citiem |nodok?us |gr?mati?u |atvieglojumus;|termi?u |

|m?r?iem); |atbilsto?i |pamadarba | |pagarin??anu; |

|Pa?vald?bu |konkr?to |viet? |2) izmantot | |

|nodevas, kuras|nodok?u |3) uzglab?t |likumos |6) kontrol?t |

|tiek uzliktas |likumiem. |savu ien?kumu |paredz?t?s |nodok?u |

|saska?? ar |(6) |g??anas vietas|nodok?u |(nodevu) |

|pa?vald?bas |Nerezidenta |izsniegtu |atlaides; |atlaides |

|domes izdotiem|past?v?g? |rakstveida |3) nodok?u |piem?ro?anas |

|saisto?iem |p?rst?vniec?ba|izzi?u par to,|administr?cij?|pareiz?bu; |

|noteikumiem. |Latvij?, ja t?|k?dus nodok?us|bez maksas |7) rakstveid? |

|pa?vald?bas |ir izveidota |darba dev?js |iepaz?ties ar |dar?t zin?mu |

|nodeva - |un re?istr?ta |ir nomaks?jis;|normat?vajiem |nodok?u |

|pa?vald?bas |vai t? bija | |dokumentiem, |maks?t?jam |

|domes |j?izveido un |4) uzr?d?t |kas reglament?|deklar?t? un |

|(padomes) |j?re?istr? |personu |nodok?u un |p?rr??in?t? |

|noteikts |saska?? ar |apliecino?us |nodevu |maks?juma |

|oblig?ts |Latvijas |dokumentus, ja|apr??in??anas |starp?bu; |

|maks?jums |Republikas |to pieprasa |un maks??anas |8) nodro?in?t |

|pa?vald?bas |likumiem, visu|nodok?u |k?rt?bu; |nodok?u |

|pamatbud?et? |nodok?u likumu|administr?cija|4) iepaz?ties |(nodevu) |

|vai speci?laj?|piem?ro?anai |s ier?dnis |ar nodok?u un |iekas??anas |

|bud?et? ?aj? |tiks uzskat?ta|(darbinieks), |nodevu |publiskumu, |

|likum? |par atsevi??u |pildot |apr??inu |regul?ri |

|paredz?tajos |iek?zemes |dienesta |p?rbaudes |public?jot |

|gad?jumos. |nodok?u |pien?kumus; |aktiem un |inform?ciju |

| |maks?t?ju. Par|5) |p?rskatiem, |par atsevi??u |

| |nerezidenta |normat?vajos |kas attiecas |nodok?u |

| |past?v?go |aktos |uz konkr?to |(nodevu) |

| |p?rst?vniec?bu|noteiktaj? |nodok?u |kopie??mumiem |

| |tiks uzskat?ta|k?rt?b? un |maks?t?ju; |un par nodok?u|

| |t?da |noteiktajos |5) p?rs?dz?t |maks?t?jiem, |

| |p?rst?vniec?ba|gad?jumos |?? likuma VIII|kuriem ir |

| |, kas atbilst |re?istr?t |noda?? |liel?kie |

| |k?dam (vismaz |pa?vald?b? |noteiktaj? |nodok?u |

| |vienam) no |savu |k?rt?b? |(nodevu) |

| |??diem |individu?l? |nodok?u |par?di; |

| |nosac?jumiem: |darba veidu, |administr?cija|9) public?t |

| | |k? ar? |s l?mumus; |zi?as par |

| |1) izmanto |re?istr?ties |6) iesniegt |nodok?u un |

| |noteiktu |k? nodok?u |nodok?u |nodevu likmju,|

| |vietu, kur? |maks?t?jam |administr?cija|soda naudas un|

| |uz??mums |Valsts |i pieteikumu |nokav?juma |

| |(uz??m?jsabied|ie??mumu |par nodevu |naudas |

| |r?ba) piln?gi |dienest? un |samaksas |noteik?anas |

| |vai da??ji |pazi?ot ?ai |p?rskat??anu, |k?rt?bas |

| |veic |instit?cijai |deklar?cijas |groz??anu; |

| |uz??m?jdarb?bu|par to, kad |labojumu vai |10) veikt |

| |; |s?k g?t |nodok?u |nodok?u |

| |2) izmanto |ien?kumus no |(ar nodokli |(nodevu) |

| |b?vlaukumus, |saimniecisk?s |apliekam? |kontroli |

| |celtniec?bas, |darb?bas; |objekta) |(p?rbaudi, |

| |mont??as vai |6) |apr??ina |rev?ziju), |

| |komplekt??anas|normat?vajos |preciz?jumu |pamatojoties |

| |objektus vai |aktos |triju gadu |uz nodok?u |

| |veic ar tiem |noteiktaj? |laik? p?c |administr?cija|

| |saist?to |k?rt?b? |konkr?tajos |s tie??s |

| |p?rraudz?bas |uzskait?t |likumos |vad?bas |

| |vai |ie??mumus no |noteikt? |rakstveida |

| |konsultat?vo |saimniecisk?s |maks??anas |l?mumu, kur? |

| |darb?bu; |darb?bas un |termi?a, ja |uzr?d?ts |

| |3) izmanto |saimniecisk?s |?aj? laik? par|kontroles |

| |dabas resursu |darb?bas |konkr?tajiem |(p?rbaudes, |

| |p?t??anai vai |izdevumus un |nodok?iem un |rev?zijas) |

| |ieg??anai |apr??in?t |attiec?gajiem |termi??; |

| |paredz?to |nodok?us. |taks?cijas |11) piedz?t |

| |apr?kojumu vai|(3) Fiziskaj?m|periodiem nav |bezstr?da |

| |iek?rtas, ar? |person?m, ja |uzs?kta vai |k?rt?b? |

| |urb?anas |t?s ir darba |veikta nodok?u|termi?? |

| |platformas un |dev?ji, un | |nenomaks?tos |

| |speci?los |juridiskaj?m |rev?zija |nodok?us, soda|

| |ku?us, vai |person?m k? |(audits). |naudas un |

| |veic ar tiem |nodok?u |Attiec?b? uz |nokav?juma |

| |saist?to |maks?t?jiem ir|valsts bud?et?|naudas no |

| |p?rraudz?bas |??di papildu |ieskait?miem |nodok?u |

| |vai |pien?kumi: |nodok?u |maks?t?ja |

| |konsultat?vo |1) uztur?t |maks?jumiem |finansu |

| |darb?bu; 4) |noteikt? |?aj? punkt? |l?dzek?iem vai|

| |sniedz |k?rt?b? |noteikto |no cita vi?am |

| |pakalpojumus, |gr?matved?bu, |termi?a |piedero?a |

| |ar? |sast?d?t |nokav?jumu var|?pa?uma; |

| |konsultat?vos,|p?rskatus par |atjaunot |12) nodro?in?t|

| |vad?bas un |savu |Valsts |publiski |

| |tehniskos |finansi?lo un |ie??mumu |pieejamu |

| |pakalpojumus, |saimniecisko |dienesta |pievienot?s |

| |izmantojot |darb?bu, |?ener?ldirekto|v?rt?bas |

| |?rvalstu |apr??in?t |rs, ja nodok?u|nodok?a |

| |uz??muma |nodokli par |maks?t?js |maks?t?ju |

| |darbiniekus |taks?cijas |iesniedz |re?istru. |

| |vai |periodu; |pieteikumu par|Atbild?ba: |

| |piesaist?to |2) uzr?d?t | |(1) |

| |person?lu; |savu nodok?u |termi?? |Zaud?jumus, |

| |5) izmanto |maks?t?ja kodu|nesamaks?to |ar? no aprites|

| |fizisk?s, |noteiktos |nodok?u |izsl?gt?s |

| |juridisk?s vai|uzskaites un |samaksu; |naudas rad?tos|

| |citas personas|p?rskata |7) sa?emt |zaud?jumus, |

| |darb?bu |dokumentos; |p?rmaks?to |kas fiziskajai|

| |?rvalstu |3) ?aj? likum?|nodok?u summas|vai |

| |uz??muma lab?,|un citos |saska?? ar |juridiskajai |

| |ja min?tajai |normat?vajos |konkr?to |personai |

| |personai ir |aktos |nodok?u |radu?ies |

| |pie??irtas un |noteiktaj? |likumiem; |nodok?u |

| |t? izmanto |k?rt?b? un |8) sa?emt |administr?cija|

| |pilnvaras |noteiktajos |nodok?u |s |

| |nosl?gt |gad?jumos |administr?cija|prettiesiskas |

| |l?gumus |re?istr?ties |s nepareizi |r?c?bas vai |

| |?rvalstu |viet?j? (p?c |piedz?to |k??das d??, |

| |uz??muma |juridisk?s |maks?jumu |atl?dzina |

| |v?rd?. |adreses) |summas ?? |attiec?gi no |

| |(7) |nodok?u |likuma |valsts bud?eta|

| |Nerezidenta |administr?cija|28.pant? |un pa?vald?bu |

| |past?v?g? |s instit?cij?;|noteiktaj? |bud?etiem, |

| |p?rst?vniec?ba| |k?rt?b?; |turkl?t |

| |Latvij? maks? |4) |9) sa?emt no |atmaks?jam? |

| |nodok?us |normat?vajos |savu ien?kumu |summa tiek |

| |saska?? ar |aktos |g??anas vietas|palielin?ta |

| |Latvijas |noteiktajos |rakstveida |atbilsto?i |

| | | |izzi?u par to,|Latvijas |

| | | |k?dus nodok?us|Bankas |

| | | |darba dev?js |noteiktajai |

| | | |ir nomaks?jis.|refinans??anas|

| | | | |likmei ?aj? |

| | | | |period?. |

| | | | |(2) Nodok?u |

| | | | |administr?cija|

| | | | |s ier?dnis |

| | | | |(darbinieks), |

| | | | |kur? pie??vis |

| | | | |prettiesisku |

| | | | |r?c?bu, |

| | | | |zaud?jumus |

| | | | |atl?dzina |

| | | | |likumos |

| | | | |noteiktaj? |

| | | | |k?rt?b?. |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |Ja ?? panta |pagarin?ti |18. |9. Latvijas |

| |pirmaj? da?? |nodok?u |Iedz?vot?ju |nodok?u |

|50. Sankcijas |min?tie |nomaksas |ien?kuma |sist?mas |

|par nodok?u |dar?jumi |termi?i ?? |nodok?a gada |pamatlikums- |

|likumu |p?rsniedz 3000|likuma |apliekam? |likums “Par |

|p?rk?pumiem. |latu, |24.pant? |ien?kuma |nodok?iem un |

|Pamatpar?da |maks?jama soda|noteiktaj? |noteik?ana |nodev?m”. |

|palielin?juma |nauda 10 |k?rt?b?, |Maks?t?ja gada|Likums nosaka |

|naudas un |procentu |nodok?u |ien?kums ir |nodok?u un |

|nokav?juma |apm?r? no ?o |administr?cija|visa |nodevu veidus |

|naudas |dar?jumu |ierosina ties?|taks?cijas |un reglament? |

|apr??in??ana |kopsummas; ja |lietu par |perioda |nodok?u un |

|(1) Nodok?u un|?ie dar?jumi |nodok?u |(kalend?r? |nodevu |

|nodevu |nav deklar?ti |maks?t?ja |gada) laik? |noteik?anas |

|nokav?to |?? panta |atz??anu par |ieg?to naudas,|k?rt?bu, to |

|maks?jumu (ar?|pirmaj? da?? |maks?tnesp?j?g|natur?lo |iekas??anu un |

|soda naudu) |noteiktaj? |u. |v?rt?bu un |piedzi?u, |

|summa |k?rt?b?, - 15 |Atbild?ba par |sa?emto |nodok?u un |

|(pamatpar?ds) |procentu |uz??m?jdarb?ba|pakalpojumu |nodevu |

|tiek |apm?r? no ?o |s veik?anu, |kopums. |maks?t?ju |

|palielin?ta |dar?jumu |nere?istr?joti|1. Maks?t?ja |(turpm?k - |

|atbilsto?i |kopsummas, ja |es k? nodok?u |gada apliekamo|nodok?u |

|Latvijas |?aj? pant? nav|maks?t?jam un |ien?kumu veido|maks?t?ji) un |

|Bankas |noteikts |citiem nodok?u|ien?kumi, par |nodok?u un |

|noteiktajai |cit?di. |likumu |kuriem ir |nodevu |

|refinans??anas|Atbild?ba par |p?rk?pumiem. |j?maks? algas |administr?cija|

|likmei |nodok?u b?zes |Ja fizisk? vai|nodoklis, |s (turpm?k - |

|kav?juma |samazin??anu |juridisk? |atbilsto?i ?? |nodok?u |

|period?. |Ja nodok?u |persona, kas |panta otrajai,|administr?cija|

|(2) Par |maks?t?js, |veic |ceturtajai un |) ties?bas, |

|nodok?u un |p?rk?pdams |uz??m?jdarb?bu|piektajai |pien?kumus un |

|nodevu |nodok?u likumu|, |da?ai, un |atbild?bu, |

|maks?juma (ar?|pras?bas, |nere?istr?jas |p?r?jie ?? |nodok?u |

|soda naudas) |nodok?u |k? nodok?u |panta tre?aj? |maks?t?ju |

|samaksas |administr?cija|maks?t?js vai |da?? min?tie |re?istr?cijas |

|termi?a |i iesniegtaj?s|30 dienu laik?|ien?kumi. |k?rt?bu, k? |

|nokav?jumu |deklar?cij?s |p?c noteikt? |2. Pie |ar? nodok?u un|

|maks?t?jam |vai nodok?u |termi?a |ien?kumiem, |nodevu |

|tiek |apr??inos |neiesniedz |par kuriem ir |jaut?jumos |

|apr??in?ta |samazina |nodok?u |j?maks? algas |pie?emto |

|nokav?juma |nodok?u b?zi |likumos |nodoklis, |l?mumu |

|nauda - no |(ar nodokli |paredz?t?s |atbilsto?i |p?rs?dz??anas |

|laik? |apliekamo |deklar?cijas |Ministru |k?rt?bu. |

|nenomaks?t? |objektu) un no|vai nodok?u |kabineta |(2) ?is likums|

|pamatpar?da |t?s apr??in?to|apr??inus, k? |noteikumiem |attiecas uz |

|0,05 procenti |nodok?a summu,|ar? |tiek |visiem |

|par katru |nodok?u |saimniec?bas |pieskait?ta |nodok?iem un |

|nokav?to |administr?cija|un |darba alga, |nodev?m, ja |

|dienu, ja |apr??ina un |gr?matved?bas |pr?mijas, |konkr?t? |

|konkr?t? |par labu |dokumentus, |vienreiz?ja un|nodok?a likums|

|nodok?a likum?|bud?etam no |bez kuriem |sistem?tiska |neparedz citu,|

|nav noteikti |nodok?u |nodok?u |atl?dz?ba un |konkr?t? |

|citi |maks?t?ja |administr?cija|citi ien?kumi,|nodok?a vai |

|nokav?juma |piedzen |s ier?d?i |ko darbinieks |nodevas |

|naudas apm?ri.|samazin?to |(darbinieki) |sa?em uz |specifikai |

| |nodok?a summu |nevar noteikt |pa?reiz?jo vai|atbilsto?u |

|(3) |un soda naudu |nodok?u b?zi, |iepriek??jo |k?rt?bu, kura |

|Pamatpar?da |t?s apm?r?, ja|vai nerada |darba |nedr?kst b?t |

|palielin?juma |konkr?to |iesp?ju |attiec?bu |pretrun? ar ?o|

|naudu un |nodok?u |iekas?t |pamata |likumu. Muitas|

|nokav?juma |likumos nav |nodok?us, vai |uz??m?jsabiedr|nodok?a |

|naudu |paredz?ts cits|neat?auj |?b?s, valsts |noteik?anas |

|neapr??ina, ja|soda naudas |nodok?u |uz??mumos, |k?rt?bu, |

|valsts bud?ets|apm?rs. |administr?cija|iest?d?s, |iekas??anu un |

|vai |Soda naudu |s ier?dnim |organiz?cij?s |sankciju |

|pa?vald?bas |neapr??ina un |(darbiniekam) |un no |piem?ro?anu |

|bud?ets tam |nepiedzen, ja |ieiet nodok?u |fiziskaj?m |reglament? ar?|

|piekrit?go |iev?roti abi |maks?t?ja |person?m, k? |likums "Par |

|nodok?a |??di |telp?s, kad |ar? atl?dz?ba |muitas nodokli|

|maks?jumu ir |nosac?jumi: |?im ier?dnim |par valsts |(tarifiem)" un|

|sa??mis piecu |1) nodok?u |(darbiniekam) |dienesta |Muitas likums.|

|darba dienu |maks?t?js |ir t?das |pien?kumu | |

|laik? p?c |attiec?b? uz |ties?bas, tad:|izpildi un |(3) Konkr?to |

|maks?juma |termi?? | |ien?kumi no |nodokli vai |

|termi?a |iesniegto |1) tiek |darba l?guma |nodevu uzliek |

|iest??an?s. Ja|deklar?ciju |piem?rota ?? |izpildes. |saska?? ar |

|min?tais |vai nodok?u |likuma |3. Pie |konkr?t? |

|nosac?jums |apr??inu pirms|33.panta |p?r?jiem |nodok?a vai |

|netiek |nodok?u |pirmaj? da?? |fizisk?s |nodevas |

|iev?rots, |administr?cija|noteikt? |personas |likumu, k? ar?|

|pamatpar?da |s p?rbaudes |atbild?ba, |ien?kumiem, |?aj? likum? |

|palielin?jumu |s?kuma |bet, ja nav |par kuriem ir |paredz?tajos |

|un nokav?juma |iesniedzis |iesp?jams |j?maks? |gad?jumos |

|naudu |deklar?cijas |noteikt |nodoklis, tiek|saska?? ar |

|apr??ina, |labojumu vai |nodok?u |pieskait?ti: |Ministru |

|s?kot ar |nodok?u (ar |lielumu, tos |1) ien?kumi no|kabineta |

|n?kamo dienu |nodokli |iekas? par |individu?l? |noteikumiem |

|p?c konkr?t? |apliekam? |iepriek??jo |darba un |vai |

|nodok?a likum?|objekta) |periodu |uz??muma |pa?vald?bas |

|noteikt? |apr??ina |apr??in?to |l?guma; |domes |

|maks??anas |preciz?jumu; |nodok?u |2) ien?kumi no|(padomes) |

|termi?a |2) piecu darba|dubult? |individu?l? |izdotiem |

|iest??an?s. Ja|dienu laik? no|apm?r?, bet, |uz??muma, ar? |saisto?iem |

|maks??anas |deklar?cijas |ja t?du nav |no zemnieku |noteikumiem. |

|termi?? sakr?t|labojuma vai |bijis, nodok?u|vai zvejnieku |(4) Ja |

|ar br?vdienu |nodok?u (ar |lielumu |saimniec?bas, |Ministru |

|(sv?tku |nodokli |nosaka, |ja tie nav |kabineta |

|dienu), tad |apliekam? |pamatojoties |uz??mumu |noteikumos vai|

|par maks??anas|objekta) |uz nodok?u |ien?kuma |pa?vald?bas |

|dienu |apr??ina |administr?cija|nodok?a |domes |

|uzskat?ma |preciz?juma |s r?c?b? eso?o|objekts; |(padomes) |

|pirm? |iesnieg?anas |inform?ciju |3) ien?kumi no|pie?emtajos |

|darbdiena p?c |dienas ir |par analogiem |l?gumsabiedr?b|saisto?ajos |

|br?vdienas |samaks?jis |nodok?u |as; |noteikumos ir |

|(sv?tku |samazin?to |maks?t?jiem un|4) ien?kumi, |iek?autas |

|dienas). |nodok?a summu |piem?rojot |ko |normas, kas |

|(4) |un ar to |p?rk?p?jiem |uz??m?jsabiedr|paredz |

|Pamatpar?da |saist?to |nodok?u |?bas, uz??muma|oblig?tus |

|palielin?juma |pamatpar?da |maks?jumus |(iest?des, |maks?jumus, |

|naudas un |palielin?jumu |dubult? |organiz?cijas)|kuri atbilst |

|nokav?juma |un nokav?juma |apm?r?; |dal?bnieki |?? likuma |

|naudas |naudu, kas |2) p?c nodok?u|sa?em |1.pant? |

|apr??in??ana: |izveidojusies |administr?cija|uz??m?jsabiedr|min?tajiem |

| |l?dz |s |?bas, uz??muma|terminiem |

|1) tiek |deklar?cijas |piepras?juma: |(iest?des, |"nodoklis", |

|p?rtraukta: |labojuma vai | |organiz?cijas)|"nodeva" vai |

|a) |nodok?u (ar |a) |likvid?cijas |"pa?vald?bas |

|privatiz?jamie|nodokli |ministrij?m, |vai |nodeva", bet |

|m uz??mumiem |apliekam? |pa?vald?b?m un|reorganiz?cija|kuri nav |

|(uz??m?jsabied|objekta) |cit?m |s gad?jum?; |paredz?ti ?aj?|

|r?b?m) — no |apr??ina |instit?cij?m |5) ien?kumi no|likum?, tad |

|dienas, kad |preciz?juma |j?atsauc |nekustam? |??du normu |

|tie nodoti |iesnieg?anas |nodok?u |?pa?uma (?ku, |piem?ro?ana |

|privatiz?cijai|dienai. |maks?t?jam |?ku da?u, |nav pie?aujama|

|, uz??mumiem |Samazin?t? |izsniegt? |dz?vok?u, |tikm?r, kam?r |

|(uz??m?jsabied|nodok?a summa |at?auja |zemes) |nav st?ju?ies |

|r?b?m) — no |un soda nauda |(licence) |iznom??anas |sp?k? |

|dienas, kad |attiec?gaj? |veikt |vai |atbilsto?i |

|tie nodoti |apm?r? nodok?u|uz??m?jdarb?bu|iz?r??anas; |groz?jumi ?aj?|

|atsavin??anai,|maks?t?jam |, |6) ien?kumi no|likum? |

|l?dz dienai, |j?samaks? 30 |b) muitas |lietas (zemes,| |

|kad saist?bas |dienu laik? no|iest?d?m |telpas) | |

|tiek nodotas |dienas, kad |j?aptur |nodo?anas | |

|ar pie?em?anas|sa?emts |nodok?u |t?l?k | |

|un nodo?anas |nodok?u |maks?t?ja |apak?nomniekam| |

|aktu jaunajam |administr?cija|eksporta un |vai | |

|?pa?niekam, |s l?mums par |importa |apak??rniekam;| |

|bet ne ilg?k |apr??in?to |oper?cijas, | | |

|k? uz 12 |nodok?a summu.|c) bank?m |7) ien?kumi no| |

|m?ne?iem, |Ja maks?jumi |j?p?rtrauc |kustam?s | |

|b) uz??mumiem |noteikto 30 |l?dzek?u |mantas | |

|(uz??m?jsabied|dienu laik? |izsnieg?ana un|iznom??anas; | |

|r?b?m), kurus |netiek veikti,|p?rskait?jumi |8) ien?kumi no| |

|tiesa |ar 31. dienu |no nodok?u |intelektu?l? | |

|pasludin?jusi |tiek piedz?ta |maks?t?ja |?pa?uma un | |

|par |nokav?juma |konta, l?dz |ties?b?m uz to| |

|maks?tnesp?j?g|nauda- 0.05 % |tiek sa?emts |(autoratl?dz?b| |

|iem, - no |par katru |nodok?u |a, | |

|tiesas |dienu. |administr?cija|izpild?t?jatl?| |

|nol?muma |Atbild?ba par |s rakstveida |dz?ba; | |

|pie?em?anas |deklar?cijas |atsaukums vai |zin?tnes, | |

|dienas, |savlaic?gu |tiesas |literat?ras un| |

|c) uz??mumiem |neiesnieg?anu |nol?mums; |m?kslas darbu,| |

|(uz??m?jsabied|(1) Ja nodok?u|3) tiek |atkl?jumu, | |

|r?b?m), kuriem|maks?t?js |piem?roti |izgudrojumu un| |

|Ministru |iesniedz |citos |r?pniecisko | |

|kabineta |nodok?u |likumdo?anas |paraugu autoru| |

|noteiktaj? |administr?cija|aktos |un vi?u | |

|k?rt?b? un |i konkr?to |noteiktie |mantinieku | |

|termi?? tiek |nodok?u |sodi. Nodok?u |honor?ri) k? | |

|kapitaliz?ti |likumos |administr?cija|ar? no | |

|nodok?u |paredz?t?s |ir ties?ga |ties?b?m | |

|maks?jumu |deklar?cijas, |iesniegt |izmantot | |

|pamatpar?di; |p?rskatus vai |materi?lus |ties?bas uz | |

|Nokav?juma |nodok?u |attiec?gaj? |intelektu?lo | |

|naudas |apr??inus |valsts |?pa?umu; | |

|apr??in??ana |(turpm?k — |instit?cij? |9) no | |

|tiek |deklar?cijas),|krimin?llietas|uz??m?jsabiedr| |

|p?rtraukta: |neiev?rojot |ierosin??anai.|?b?m, | |

|1) summ?m, |normat?vajos | |uz??mumiem | |

|kuras |aktos |Saimniecisk?s |(iest?d?m, | |

|nor?d?tas |noteiktos |darb?bas |organiz?cij?m)| |

|izpildei |iesnieg?anas |aptur??ana |sa?emtie | |

|pie?emtajos |termi?us, |normat?vo aktu|d?vin?jumi; | |

|maks?juma |vi?am par |p?rk?pumu |10) pensijas | |

|uzdevumos, no |deklar?cijas |gad?jumos |neatkar?gi no | |

|dienas, kad |iesnieg?anu ar|Ja fizisk? vai|to izmaksas | |

|banka tos |nov?lo?anos |juridisk? |avota; | |

|pie??musi |atkar?b? no |persona vai |11) citi | |

|izpildei; |nov?lo?an?s |??du personu |ien?kumi, kas | |

|2) tikai t?d? |ilguma tiek |grupa, veicot |nav min?ti ?? | |

|gad?jum?, ja |uzlikta soda |saimniecisko |likuma. | |

|bankas kontos |nauda ??dos |darb?bu, | | |

|iesald?to |apm?ros, ja |p?rk?pj | | |

|(aiztur?to) |konkr?to |normat?vajos | | |

|naudas |nodok?u |aktos | | |

|l?dzek?u |likumos nav |paredz?to | | |

|?pa?nieks- |noteikts |k?rt?bu, kas | | |

|p?rvald?t?js |cit?di: |nodro?ina ar | | |

|nav atteicies |1) l?dz 15 |nodok?iem un | | |

|no sav?m |kalend?ra |nodev?m | | |

|pras?juma |dien?m — 0,1 |apliekamo | | |

|ties?b?m par |procents no |objektu | | |

|labu citai |kop?j?s |pareizu un | | |

|personai vai |deklar?cij? |piln?gu | | |

|ar? savas |uzr?d?t?s |uzskaiti, | | |

|ties?bas nav |nodok?a |Valsts | | |

|nodevis |summas, bet ne|ie??mumu | | |

|jebkurai citai|vair?k k? 50 |dienests ir | | |

|personai. |latu; |ties?gs | | |

|Skaidr?s |2) no 16 l?dz |speci?las | | |

|naudas |30 kalend?ra |p?rbaudes | | |

|lieto?anas |dien?m — 0,5 |veik?anai | | |

|ierobe?ojumi: |procenti no |Ministru | | |

|Nodok?u |kop?j?s |kabineta | | |

|maks?t?ji, |deklar?cij? |noteiktaj? | | |

|iz?emot |uzr?d?t?s |k?rt?b? | | |

|fiziskas |nodok?a |aptur?t | | |

|personas, |summas, bet ne|normat?vo aktu| | |

|katru m?nesi |vair?k k? 200 |p?rk?p?ja (vai| | |

|Ministru |latu; |t? | | |

|kabineta |3) virs 30 |strukt?rvien?b| | |

|noteiktaj? |kalend?ra |as, kur? | | |

|k?rt?b? |dien?m — 1 |noticis | | |

|deklar? visus |procents no |p?rk?pums) | | |

|m?ne?a laik? |kop?j?s |darb?bu uz | | |

|savstarp?ji |deklar?cij? |laiku, kas nav| | |

|skaidr? naud? |uzr?d?t?s |ilg?ks par 10 | | |

|veiktos |nodok?a |dien?m no | | |

|dar?jumus |summas, bet ne|Valsts | | |

|(neatkar?gi no|vair?k k? 500 |ie??mumu | | |

|t?, vai |latu. |dienesta | | |

|dar?jums |Atbild?ba par |instit?cijas | | |

|notiek vien? |atk?rtotu |l?muma | | |

|oper?cij? vai |nodok?a b?zes |(r?kojuma) | | |

|vair?k?s |samazin??anu |pie?em?anas | | |

|oper?cij?s), |(1) Ja nodok?u|dienas. | | |

|kuru summa |maks?t?js |Attiec?go | | |

|p?rsniedz 1000|triju gadu |l?mumu | | |

|latu. Ja nav |laik? |(r?kojumu) | | |

|deklar?ti |atk?rtoti |Valsts | | |

|skaidr? naud? |p?rk?pis |ie??mumu | | |

|veiktie |nodok?u |dienests | | |

|dar?jumi, kuru|likumus |pie?em triju | | |

|summa |(samazin?jis |darbadienu | | |

|p?rsniedz 1000|nodok?u b?zi, |laik? p?c | | |

|latu, |neuzr?d?dams |p?rbau?u | | |

|maks?jama soda|ien?kumus vai |materi?lu | | |

|nauda 5 |uzr?d?dams |sa?em?anas no | | |

|procentu |maz?kus |kontrol?jo??m | | |

|apm?r? no |ien?kumus, vai|instit?cij?m. | | |

|nedeklar?to |ar dokumentiem|?? panta | | |

|dar?jumu |apliecin?jis |pirmaj? da?? | | |

|kopsummas. Ja |nepamatotus |noteiktais | | |

|?? panta |izdevumus), |speci?l?s | | |

|pirmaj? da?? |nodok?u |p?rbaudes | | |

|min?tie |administr?cija|veik?anas | | |

|dar?jumi |piedzen no |laika | | |

|p?rsniedz 3000|nodok?u |ierobe?ojums | | |

|latu, |maks?t?ja |nav | | |

|maks?jama soda|nesamaks?t? |piem?rojams | | |

|nauda 10 |(iztr?ksto??) |gad?jumos, kad| | |

|procentu |nodok?a summu |??d? p?rbaud? | | |

|apm?r? no ?o |un soda naudu |ir konstat?ts,| | |

|dar?jumu |??s summas |ka | | |

|kopsummas; ja |divk?r?? |nepiecie?ams | | |

|?ie dar?jumi |apm?r?. |veikt speci?lu| | |

|nav deklar?ti |(2) Ja triju |nodok?u | | |

|?? panta |m?ne?u laik? |auditu, vai | | |

|pirmaj? da?? |nodok?u |gad?jumos, par| | |

|noteiktaj? |maks?t?js |kuriem | | |

|k?rt?b?, - 15 |nenomaks? |paredz?ta | | |

|procentu |nodok?a, soda |krimin?latbild| | |

|apm?r? no ?o |naudas vai |?ba, - | | |

|dar?jumu |nokav?juma |saimnieciski | | |

|kopsummas, ja |naudas par?du |finansi?l?s | | |

|?aj? pant? nav|bud?et? un |darb?bas | | |

|noteikts |vi?am nav |rev?ziju. Ja | | |

|cit?di. | |?? panta | | |

| | |pirmaj? da?? | | |

| | |paredz?t? | | |

| | |normat?vo aktu| | |

| | |p?rk?p?ja (vai| | |

| | |t? | | |

| | |strukt?rvien?b| | |

| | |as, kur? | | |

| | |noticis | | |

| | |p?rk?pums) | | |

| | |darb?ba | | |

| | |aptur?ta uz | | |

| | |laiku, tad | | |

| | |darb?bas | | |

| | |aptur??anas | | |

| | |rezult?t? | | |

| | |radu?ies | | |

| | |materi?lie | | |

| | |zaud?jumi tiek| | |

| | |segti no | | |

| | |p?rk?p?ja | | |

| | |(fizisk?s vai | | |

| | |juridisk?s | | |

| | |personas vai | | |

| | |??du personu | | |

| | |grupas) | | |

| | |l?dzek?iem. | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|12. Valsts |14. Pa?vald?bu| | | |

|nodok?i, to |nodevas, to | | | |

|raksturojums. |raksturojums. | | | |

|Nodoklis - ar |pa?vald?bas | | | |

|likumu |nodeva - | | | |

|noteikts |pa?vald?bas | | | |

|oblig?ts |domes | | | |

|maks?jums |(padomes) | | | |

|valsts bud?et?|noteikts | | | |

|vai pa?vald?bu|oblig?ts | | | |

|bud?etos |maks?jums | | | |

|(pamatbud?et? |pa?vald?bas | | | |

|vai |pamatbud?et? | | | |

|speci?lajos |vai speci?laj?| | | |

|bud?etos), kas|bud?et? ?aj? | | | |

|nav maks?jums |likum? | | | |

|par noteiktas |paredz?tajos | | | |

|preces ieg?di |gad?jumos; | | | |

|vai |(1) Pils?tas | | | |

|pakalpojuma |domei un | | | |

|sa?em?anu un |pagasta | | | |

|nav soda |padomei ir | | | |

|naudas, |ties?bas | | | |

|pamatpar?da |Ministru | | | |

|palielin?juma |kabineta | | | |

|naudas un |noteikumos | | | |

|nokav?juma |noteiktaj? | | | |

|naudas |k?rt?b? sav? | | | |

|maks?jums, k? |administrat?va| | | |

|ar? nav |j? teritorij? | | | |

|maks?jums par |uzlikt | | | |

|valsts |pa?vald?bas | | | |

|kapit?la vai |nodevas par: | | | |

|t? da?as |1) pa?vald?bas| | | |

|izmanto?anu. |domes | | | |

|Latvijas |(padomes) | | | |

|Republik? ir |izstr?d?to | | | |

|??di valsts |ofici?lo | | | |

|nodok?i un |dokumentu un | | | |

|tiem |apliecin?tu to| | | |

|atbilsto?ie |kopiju | | | |

|likumi par |sa?em?anu; | | | |

|nodok?u |2) | | | |

|uzlik?anu: |izklaid?jo?a | | | |

|1) iedz?vot?ju|rakstura | | | |

|ien?kuma |pas?kumu | | | |

|nodoklis - |sar?ko?anu | | | |

|"Par |publisk?s | | | |

|iedz?vot?ju |viet?s; | | | |

|ien?kuma |3) atp?tnieku | | | |

|nodokli"; |un t?ristu | | | |

|2) uz??mumu |uz?em?anu; | | | |

|ien?kuma |4) | | | |

|nodoklis - |tirdzniec?bu | | | |

|"Par uz??mumu |publisk?s | | | |

|ien?kuma |viet?s; | | | |

|nodokli"; |5) visu veidu | | | |

|3) nekustam? |dz?vnieku | | | |

|?pa?uma |tur??anu; | | | |

|nodoklis - |6) | | | |

|"Par nekustam?|transportl?dze| | | |

|?pa?uma |k?u | | | |

|nodokli"; |iebrauk?anu | | | |

|4) pievienot?s|?pa?a re??ma | | | |

|v?rt?bas |zon?s; | | | |

|nodoklis - |7) rekl?mas, | | | |

|"Par |afi?u un | | | |

|pievienot?s |sludin?jumu | | | |

|v?rt?bas |izvieto?anu | | | |

|nodokli"; |publisk?s | | | |

|5) akc?zes |viet?s; | | | |

|nodoklis - |8) laivu, | | | |

|"Par akc?zes |motorlaivu un | | | |

|nodokli", |jahtu | | | |

|6) akc?zes |tur??anu; | | | |

|nodoklis |9) pa?vald?bu | | | |

|naftas |simbolikas | | | |

|produktiem- |izmanto?anu; | | | |

|"Par akc?zes |10) | | | |

|nodokli naftas|b?vat?aujas | | | |

|produktiem", |sa?em?anu. | | | |

|7) muitas |(2) Rajona | | | |

|nodoklis - |padomei ir | | | |

|"Par muitas |ties?bas | | | |

|nodokli |Ministru | | | |

|(tarifiem)"; |kabineta | | | |

|8) dabas |noteikumos | | | |

|resursu |noteiktaj? | | | |

|nodoklis - |k?rt?b? sav? | | | |

|"Par dabas |administrat?va| | | |

|resursu |j? teritorij? | | | |

|nodokli"; |uzlikt nodevu | | | |

|9) izlo?u un |par: | | | |

|azartsp??u |1) rajona | | | |

|nodoklis - |padomes | | | |

|"Par izlo?u un|izstr?d?to | | | |

|azartsp??u |ofici?lo | | | |

|nodevu un |dokumentu un | | | |

|nodokli"; |apliecin?tu to| | | |

|10) valsts |kopiju | | | |

|soci?l?s |sa?em?anu; | | | |

|apdro?in??anas|2) rajona | | | |

|oblig?t?s |pa?vald?bas | | | |

|iemaksas - |simbolikas | | | |

|"Par valsts |izmanto?anu. | | | |

|soci?lo |(3) Pa?vald?bu| | | |

|apdro?in??anu"|nodevu veid? | | | |

|. |apmaks?jama | | | |

|Nodok?u |atl?dz?ba | | | |

|maks?t?ji |tikai par ?? | | | |

|valsts |likuma | | | |

|nodok?us |12.pant? | | | |

|iemaks? valsts|paredz?to | | | |

|bud?et? vai |pa?vald?bu | | | |

|ar? p?c |nodro?in?jumu.| | | |

|noteikta to |Ja pa?vald?bas| | | |

|sadal?juma- |dome (padome) | | | |

|valsts bud?et?|vai t?s | | | |

|un pa?vald?bu |iest?des | | | |

|bud?etos |sniedz | | | |

|atbilsto?i |pakalpojumus, | | | |

|konkr?ta |kas saska?? ar| | | |

|nodok?a |?o likumu nav | | | |

|likumam. Ar? |pa?vald?bas | | | |

|bud?etos |nodevas | | | |

|ieskait?m? |objekts, un ja| | | |

|soda nauda par|par ?iem | | | |

|nodok?u likumu|pakalpojumiem | | | |

|p?rk?pumiem, |ir ?emama | | | |

|nokav?juma |samaksa, tad | | | |

|nauda un |ir j?k?rto | | | |

|nodok?u |atsevi??a | | | |

|maks?jumi, |gr?matved?bas | | | |

|saglab?jot |uzskaite un | | | |

|nodok?u |j?nodro?ina | | | |

|sadales |nodok?u un | | | |

|proporciju, |citu oblig?to | | | |

|tiek iemaks?ti|maks?jumu | | | |

|tajos pa?os |veik?ana par | | | |

|bud?etu |tiem saska?? | | | |

|kontos, kuros |ar ?o likumu | | | |

|maks?jams |un konkr?to | | | |

|konkr?tais |nodok?u | | | |

|nodoklis, ja |likumiem. | | | |

|konkr?taj? |(4) Republikas| | | |

|nodok?a likum?|pils?tu domju | | | |

|nav noteikts |un rajonu | | | |

|cit?di. |padomju | | | |

| |pie?emtie | | | |

| |saisto?ie | | | |

| |noteikumi par | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |nodev?m p?c to| | | |

| |parakst??anas | | | |

| |piecu | | | |

| |darbdienu | | | |

| |laik? nos?t?mi| | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?ajai | | | |

| |instit?cijai | | | |

| |re?istr??anai | | | |

| |Ministru | | | |

| |kabineta | | | |

| |noteiktaj? | | | |

| |k?rt?b? un ne | | | |

| |v?l?k k? | | | |

| |ned??u p?c to | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?aj? | | | |

| |instit?cij? | | | |

| |public?jami | | | |

| |laikrakst? | | | |

| |"Latvijas | | | |

| |V?stnesis", un| | | |

| |tie st?jas | | | |

| |sp?k? ne ?tr?k| | | |

| |k? n?kamaj? | | | |

| |dien? p?c to | | | |

| |public??anas. | | | |

| |Pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?? | | | |

| |instit?cija | | | |

| |veic noteikumu| | | |

| |re?istr?ciju | | | |

| |vai ar? sniedz| | | |

| |motiv?tu | | | |

| |atteikumu to | | | |

| |dar?t ne v?l?k| | | |

| |k? 30 dienu | | | |

| |laik? p?c | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pieteikuma | | | |

| |sa?em?anas. | | | |

| |(5) Rajona | | | |

| |pils?tu domju | | | |

| |un pagastu | | | |

| |padomju | | | |

| |pie?emtie | | | |

| |saisto?ie | | | |

| |noteikumi par | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |nodev?m p?c to| | | |

| |parakst??anas | | | |

| |piecu | | | |

| |darbdienu | | | |

| |laik? nos?t?mi| | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?ajai | | | |

| |instit?cijai | | | |

| |re?istr??anai | | | |

| |Ministru | | | |

| |kabineta | | | |

| |noteiktaj? | | | |

| |k?rt?b? un ne | | | |

| |v?l?k k? | | | |

| |ned??u p?c to | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?aj? | | | |

| |instit?cij? | | | |

| |izliekami | | | |

| |redzam? viet? | | | |

| |domes | | | |

| |(padomes) ?k? | | | |

| |vai pie domes | | | |

| |(padomes) | | | |

| |?kas, un tie | | | |

| |st?jas sp?k? | | | |

| |ne ?tr?k k? | | | |

| |n?kamaj? dien?| | | |

| |p?c to | | | |

| |izlik?anas | | | |

| |redzam? viet?.| | | |

| |Pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?? | | | |

| |instit?cija | | | |

| |veic noteikumu| | | |

| |re?istr?ciju | | | |

| |vai ar? sniedz| | | |

| |motiv?tu | | | |

| |atteikumu to | | | |

| |dar?t ne v?l?k| | | |

| |k? 30 dienu | | | |

| |laik? p?c | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pieteikuma | | | |

| |sa?em?anas. | | | |

| | | | | |

| | | | | |
Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.