рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > Международные отношения и мировая экономика > Інвестування

Международные отношения и мировая экономика : Інвестування

Інвестування

10

Міністерство освіти і науки України

Київський Гуманітарний Інститут

Контрольна робота з дисципліни

“ Інвестування ”

№ залікової

книжки

17965

Виконав студент

заочної групи навчання

МЗЕД - 7

Яцюк Віктор

Володимирович

Керівник:

Лисенко Олександр

Миколайович

Київ 2007

Зміст

Задача № 1 3

Задача № 2 5

Задача № 3 6

Задача № 4 7

Література 11

Задача № 1

Портфель складається з цінних паперів э наступними характеристиками:

Таблиця 1 Вихідні дані

Актив

Загальна ринкова вартість, тис. грн.

Бета-коефіцієнт

А

10

0,5

Б

20

0,9

В

15

1,0

Г

100

1,5

Д

10

2,0

Доходність безризикових цінних паперів складає 7 %, доходність на ринку в середньому - 11%. Розрахуйте бета-коефіцієнт портфеля, а також його доходність.

Рішення: портфелю це середньозважене значення величин активів, що входять в портфель, де вагою виступає їх частка в портфелі. Вона розраховується за формулою:

де: вр - бета портфелю;

ві - бета і-го активу;

- питома вага і-го активу.

Таблиця 2 Розрахунок бета-коефіцієнта портфеля

Актив

Загальна ринкова вартість, тис. грн.

Питома вага

і-го активу

Бета-коефіцієнт активу

Бета-коефіцієнт портфеля

А

10

0,0645

0,5

0,032

Б

20

0,129

0,9

0,116

В

15

0,0968

1,0

0,0968

Г

100

0,6452

1,5

0,9678

Д

10

0,0645

2,0

0,129

Разом

155

100

1,34

Рівень ризику окремих цінних паперів визначається на ос-нові наступних значень -коефіцієнту:

в = 1 - середній ризик;

в > 1 - високий ризик;

в < 1 - низький ризик;

Таким чином, разом із зростанням значень -коефіцієнту зростає і рівень систематичного ризику.

-коефіцієнт показує залежність між доходністю активу (портфелю) і доходністю ринку. Доходність ринку - це доходність ринкового портфелю. Оскільки неможливо сформувати портфель, в який би входили всі фінансові активи, що в якості нього прий-мається будь-який індекс з широкою базою. Тому доходність рин-ку це доходність портфелю, представленого обраним індексом.

Задача № 2

Обладнання вартістю 2 млн. грн. надано в оренду на 2 роки на умовах фінансового лізингу. Залишкова вартість на момент закінчення оренди - 600 тис. грн. Розрахуйте ефективність надання обладнання в оренду за умов, що розмір орендних платежів складає 45 тис. грн. на місяць.

Рішення: Визначаємо суму орендних платежів:

ОП = 45 * 24 = 1080 тис. грн.

Розраховуємо ефективність надання обладнання в оренду:

Е = (2000 - 600) - 1080 = 320 тис. грн.

Задача № 3

Вексель номіналом 50000 і терміном 400 днів розміщений на ринку за курсом 90. За 300 днів до погашення вексель купили за 47000 дол. Через 150 днів він був реалізований за 49000 дол. Оцініть доходність операції купівлі-продажу, а також її доцільність з точки зору доходності на дату погашення. Зробити висновки.

Рішення: Визначаємо дохідність векселя на момент купівлі за формулою:

де N - номінальна вартість векселя;

- ставка відсотків;

- кількість днів знаходження векселя у пред'явника;

Т - розрахункова кількість днів на рік при використанні ставки відсотків.

50000 * (1 - 0,0376) = 48120

Визначаємо суму доходу від продажу:

Визначаємо очікувану дохідність, скориставшись формулою:

або 2,93 %.

Задача № 4 Обгрунтування інвестиційного проекту

Підприємству для розширення виробництва необхідні додаткові капітальні вкладення. Для здійснення проекту планується використовувати кредит банку. На підставі наступних даних розрахуйте:

1 Прогнозований чистий грошовий потік (чистий прибуток) на період п'ять років.

2.Основні показники ефективності інвестицій (ставка дисконтування дорівнює ціні капіталу з урахуванням ризику проекту).

3.Розробіть план погашення заборгованості і зробіть висновки про достатність прибутку підприємства для її погашення. Додаткові умови:

Амортизація у розмірі 20% щорічно за спадаючою схемою.

Обсяг виробництва - збільшення щорічно на 5%.

Ціна - зростання з другого року щорічно в середньому на 2,5%.

Витрати - зменшення питомих постійних витрат в середньому на
1,5% і збільшення змінних витрат в середньому на 2,0 на рік.

Є дані про асортимент продукції підприємства, що випускає шість видів продукції:

Таблиця 7 Вихідні дані

Продукція

Структура виробництва, %

А

40

Б

20

В

10

Г

15

Д

10

Є

5

Всього

100

Обсяг виробництва 195 тис. шт.

Таблиця 8 Питомі витрати (дол.. США)

Продукція

Змінні витрат на одиницю продукції

Постійні витрати на одиницю продукції

Норматив рентабельності, %

Ціна без ПДВ

А

4,29

2,36

63,5

Б

3,61

1,65

14,0

В

7,48

0,55

14,3

Г

2,43

1,18

15,5

Д

23,43

7,87

11,8

Є

2,44

1,53

45,1

Таблиця 9 Обсяг кредитних ресурсів та умови погашення

Сума кредиту,

(дол.. США)

Відсотки за кредит (% річних)

Умови погашення

Відсотків

Основної суми

1550000

11,0

по півріччях

з третього півріччя

Таблиця 10 Розрахунок ціни видів продукції у перший рік

Продукція

ОВ, тис. шт.

Змінні витрат на одиницю продукції

Постійні витрати на одиницю продукції

Норматив рентабельності, %

Собівартість

Прибуток на од.

Сп, тис. грн.

Прибуток, тис. грн.

ОВ, тис. грн.

Ціна, грн.

А

40

84

4,29

2,36

63,5

6,65

4,22

558,6

354,71

913,311

10,87

Б

20

42

3,61

1,65

14

5,26

0,74

220,92

30,93

251,8488

6,00

В

10

21

7,48

0,55

14,3

8,03

1,15

168,63

24,11

192,7441

9,18

Г

15

31,5

2,43

1,18

15,5

3,61

0,56

113,715

17,63

131,3408

4,17

Д

10

21

23,43

7,87

11,8

31,3

3,69

657,3

77,56

734,8614

34,99

Є

5

10,5

2,44

1,53

45,1

3,97

1,79

41,685

18,80

60,48494

5,76

100

210

1 760,85

523,74

2 284,59

Таблиця 11

продукція

1 рік

2 рік

3 рік

Ціна

ОВ

ЗВ

ПВ

Ціна

ОВ

ЗВ

ПВ

Ціна

ОВ

ЗВ

ПВ

А

10,87

84,00

4,29

2,36

11,14

88,20

4,38

2,32

11,42

92,61

4,46

2,29

Б

6,00

42,00

3,61

1,65

6,15

44,10

3,68

1,63

6,30

46,31

3,76

1,60

В

9,18

21,00

7,48

0,55

9,41

22,05

7,63

0,54

9,64

23,15

7,78

0,53

Г

4,17

31,50

2,43

1,18

4,27

33,08

2,48

1,16

4,38

34,73

2,53

1,14

Д

34,99

21,00

23,43

7,87

35,87

22,05

23,90

7,75

36,76

23,15

24,38

7,64

Є

5,76

10,50

2,44

1,53

5,90

11,03

2,49

1,51

6,05

11,58

2,54

1,48

Продовження таблиці 11

4 рік

5 рік

Ціна

ОВ

ЗВ

ПВ

Ціна

ОВ

ЗВ

ПВ

11,71

97,24

4,55

2,26

12,00

102,10

4,64

2,22

6,46

48,62

3,83

1,58

6,62

51,05

3,91

1,55

9,88

24,31

7,94

0,53

10,13

25,53

8,10

0,52

4,49

36,47

2,58

1,13

4,60

38,29

2,63

1,11

37,68

24,31

24,86

7,52

38,63

25,53

25,36

7,41

6,20

12,16

2,59

1,46

6,36

12,76

2,64

1,44

Таблиця 12 Розрахунок грошових потоків по проекту

1 рік

2 рік

3 рік

ВР

СВ

Взаг

П

ВР

СВ

Взаг

П

ВР

СВ

Взаг

П

913,31

6,65

558,6

354,71

982,951

6,70

53,8042

929,1468

1057,9

6,75

54,227

1003,7

251,85

5,26

220,92

30,929

271,052

5,31

222,913

48,13937

291,72

5,36

224,98

66,738

192,74

8,03

168,63

24,114

207,441

8,17

171,598

35,84248

223,26

8,32

174,63

48,626

131,34

3,61

113,72

17,626

141,356

3,64

114,688

26,66721

152,13

3,67

115,7

36,433

734,86

31,30

657,3

77,561

790,895

31,65

664,662

126,233

851,2

32,01

672,26

178,94

60,485

3,97

41,685

18,8

65,0969

4,00

41,9564

23,14049

70,061

4,02

42,242

27,819

1760,9

523,74

1269,62

1189,169

1284

1362,2

Продовження таблиці 12

4 рік

5 рік

ВР

СВ

Взаг

П

ВР

СВ

Взаг

П

1138,566

6,81

54,66798

1083,898

1225,382

6,87

55,12746

1170,254

313,9637

5,41

227,1284

86,83526

337,9034

5,46

229,353

108,5504

240,2816

8,46

177,7326

62,54907

258,6031

8,61

180,9009

77,70222

163,7341

3,71

116,7525

46,98166

176,2189

3,74

117,8442

58,37461

916,1043

32,39

680,09

236,0143

985,9573

32,77

688,1638

297,7935

75,40267

4,05

42,54101

32,86165

81,15212

4,08

42,85448

38,29764

1298,912

1549,14

1314,244

1750,972

Визначаємо дисконтовані грошові потоки проекту:

Розраховуємо коефіцієнт дисконтування по роках проекту за формулою:

(6)

де і - норма доходу на капітал

n - кількість років;

Таблиця 13 Розрахунок дисконтованих грошових потоків по проекту

Роки

Витрати (Вт)

Вигоди (Вг)

Вт * Кd

Вг * Кd

1

1500

523,74

0,892

1338

467,18

2

1189,17

0,797

947,77

3

1362,2

0,71

967,16

4

1549,14

0,637

986,80

5

1750,97

0,568

994,55

У

1500

6375,22

-

1338

4363,46

Розраховуємо величину чистої теперішньої вартості за проектом:

ЧТВ = 4363,46 - 1338 = 3025,46 тис. грн.

Розраховуємо індекс рентабельності капіталу:

ІР = 4363,46 : 1338 = 3,26

Визначаємо термін окупності проекту:

ТО = 467,18 + 947,77 = 1414,95 > 1338 (2 роки)

Література

1. Бард В., Дирен Б. Экономика проектного анализа. Практическое руководство. Вашингтон, Институт зкономического развития Всемирного Банка, 1991

2. Бланк И.А. Инвестиционньїй менеджмент. -- Киев, "ИТЕМ ЛТД", 1995.

3. Верба Проектний аналіз - Навчальний посібник - К.: КНЕУ

4. Воркут Т.А. Проектний аналіз - Навчальний посібник - К.: Укр.ЦЦК, 2000, 440с.

5. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционньїй проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. -- Москва, "БЕК", 1996.

6. Москвін С. О. Проектний аналіз. - К.: Лібра, 1998. -368 с.

7. Пересада А.А. Основи инвестиционной деятельности. -- Киев, "Либра", 1996.
Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.