рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > Детали машин > Практикум з автомобіля

Детали машин : Практикум з автомобіля

Практикум з автомобіля

МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ   І   НАУКИ  УКРАЇНИ Херсонський державний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор,

________________ професор О.МІШУКОВ

                                                                       2007 р.

Робоча програма              з курсу Практикум з автомобіля

Факультет інженерно-технологічний____________________

Кафедра професійного навчання

Спеціальність 6.010100ПМСО. Трудове навчання____________

Курс ____ 2-3_______________________________

Форма навчання  денна________________________________

Херсон – 2007

Програма розроблена:

Васильченко Геннадієм Юрійовичем, викладачем.

Схвалено навчально-методичною комісією факультету

Протокол № _1_ від " 01 " жовтня 200 7р.

Голова навчально-методичної комісії:
                    доц.В.Г.КострицькийПояснювальна записка

Робоча програма розроблена у відповідності Програм педагогічних інститутів. Машинознавство. - Будова автомобілів. -Київ, 1991. - 12с. та відповідає вимогам державних стандартів, які враховані в навчальному плані підготовки вчителів трудового навчання: Спеціальність 6.010103 ПМСО. Трудове навчання.

Программа практикуму з автомобіля включає в себе вивчення конструкції, принципу роботи, класифікацію складальних одиниць, систем автомобілів базових марок та їх модифікацій.

Мета курсу: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати необхідні знання по конструкції автомобілів в обсязі, достатньому для наступного вивчення профілюючих дисциплін і викладання будови автомобілів у закладах освіти.

При вивченні конструкції сучасних автомобілів за основу приймаються не менш трьох моделей автомобілів, відповідно до розповсюдження, а по іншим автомобілям вивчаються тільки особливості їхньої конструкції. Навчання проводиться в спеціалізованих аудиторіях, оснащених розрізами основних конструкцій автомобілів, їхніх двигунів і систем, із застосуванням технічних засобів навчання. Практична робота здійснюється на робочих місцях обладнаних складальними одиницями, інструментами та пристроями для розбирання і вимірювання. Навчальний план передбачає вивчення дисципліни у вигляді практичних занять, тому при їх організації слід використовувати комбіновану форму їх проведення, тобто поєднувати практичні заняття по вивченню конструкції з теоретичним викладом.

В результаті вивчення курсу Практикум з автомобілів студенти повинні знати:

1.   Принципи класифікації автомобілів.

2.                       Принципи роботи двигунів, систем і складальних одиниць автомобілів.

3.   Будову складових частин автомобілів базових моделей.

4.                       Особливості будови інших моделей автомобілів.

Після  вивчення  курсу Практикум  з  автомобіля  студенти  мають вміти:

1.    Здійснювати   аналіз   конструкції,   розбирати,   дефектувати   і
складати системи і агрегати автомобілів.

2.         На основі знань про конструкцію базових автомобілів виконувати аналіз будови та принципу роботи нових моделей.

3.         Пов'язувати знання з будови автомобілів   а    також  з   інших технічних дисциплін у педагогічній діяльності.

Розділи  взаємозалежні,  знаходяться  в  логічній послідовності  і

базуються на знаннях, отриманих студентами при вивченні дисциплін: "Вища математика", "Фізика", "Теоретична механіка", "Опір матеріалів", "Хімія", "Інженерна і комп'ютерна графіка".

Завдання курсу:

Пізнавальні    -    вміти    використовувати    методи аналізу будови і принципу роботи автомобілів та їх систем.

Методичні — навчити студентів формулювати призначення, будову і принцип роботи агрегатів автомобілів.

Практичні - розбирати, дефектувати, складати і розраховувати системи і вузли автомобілів.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступне заняття.

Первинний інструктаж з техніки безпеки, охорони пращ, навколишнього середовища та правил поведінки під час проведення занять. Ознайомлення з лабораторіями, організацією занять та структурою курсу.

Будова автомобілів, двигунів та їх механізмів.

1.  Аграрна політика уряду на сучасному етапі розвитку Української держави. Короткий історичний огляд розвитку й автомобілебудування. Роботи вітчизняних учених, інженерів, винахідників і наукових установ в області створення і розвитку конструкції автомобілів. Стан вітчизняного
автомобілебудування.

Перспективний типаж вітчизняних і закордонних автомобілів. Основні напрямки в розвитку й удосконалюванні конструкційних й експлуатаційних показників автомобілів і двигунів в Україні і за кордоном.

Класифікація автомобілів. Основні частини автомобіля і їхнє призначення. Зміст курсу і методика його вивчення.

Аналіз компоновочних схем сучасних автомобілів, призначення їх складових частин, взаємного розташування агрегатів.

2. Двигуни. Класифікація, загальна будова і робота двигунів
Класифікація автомобільних двигунів внутрішнього згоряння. Умови роботи і вимоги до двигунів автомобілів у сучасному виробництві. Основні механізми і системи двигунів і їхнє призначення. Принципи роботи карбюраторних двигунів і дизелів, основні поняття і визначення. Робочий цикл, такт, об'єми, ступінь стиску, тощо.

3.   Робота одноциліндрового чотиритактного і двотактного двигунів.
Основні поняття про сумішоутворення і згоряння робочої суміші в
карбюраторному двигуні і дизелі.

Робота багатоциліндрових рядних і У-подібних двигунів. Порядок роботи циліндрів. Сили, що діють у двигуні. Поняття про рівномірність роботи й урівноваження двигуна. Коротка технічна характеристика автомобільних двигунів. Перспективний типаж двигунів. Порівняльна оцінка різних типів двигунів і перспективи їхнього застосування. Аналіз конструкції базових моделей.

4. Кривошипно-шатунний механізм. Призначення механізму і його основних деталей. Можливі кінематичні схеми.

Блок-картер і циліндри двигунів. Призначення, умови роботи і матеріал. Блокові конструкції циліндрів і циліндри індивідуальної виливки. Блоки-картери рядних і У-подібних двигунів. Оцінка конструкції.

Гільзи. Типи гільз, їхня конструкція, кріплення гільз. Картери і циліндри двигунів повітряного охолодження. Піддон картера.

Головки циліндрів. Призначення, умови роботи і матеріал. Форми камер згоряння. Розташування форсунок і камер у голівках дизелів.

Поршнева група. Призначення, умови роботи і матеріал поршня. Переваги і недоліки чавунних і алюмінієвих поршнів. Конструкція поршнів. Камери згоряння.

Поршневі кільця, їхнє призначення, умови роботи і матеріал.

Поршневі пальці, їхнє призначення, умови роботи і матеріал, способи кріплення пальців. Зазори в сполученнях; палеігь-поршень-шатун.

Шатуни. Призначення, умови роботи і матеріал. Конструкція шатунів. Типи шатунних підшипників і вкладишів. Оцінка різних конструкцій.

Колінчаті вали і корінні підшипники. Призначення, умови роботи і матеріал. Конструкція і форми колінчатих валів рядних і У-подібних двигунів.

Маховик, його призначення і будова. Механізми, що врівноважують, гасителі крутильних коливань.

Корінні підшипники і вкладиші. Зазори в шатунних і корінних підшипниках. Пристрої для обмеження осьового переміщення колінчатого вала. Ущільнення колінчатого вала в картері. Розмірні групи деталей і монтаж кривошипно-шатунного механізму.


Несправності і технічне обслуговування кривошипно-шатунного механізму. Конструктивні заходи, що забезпечують безпеку роботи. Аналіз існуючих конструкцій. Підвіска двигуна. Типи підвісок.

5.Газорозподільний механізм. Призначення і типи газорозпо-дільного механізму. Фази і діаграма фаз газорозподілу. Деталі клапанного розподільного механізму і їхнє призначення.

Клапани. Призначення, умови роботи і матеріал. Конструкція клапанів. Клапанні пружини, призначення, матеріал і способи кріплення. Направляючі втулки клапанів, їхнє призначення і матеріал. Пристрої для повороту клапанів.

Розподільний вал. Призначення валу, його будова і матеріал. Профіль кулачків. Підшипники розподільного вала. Зазори в підшипниках. Пристрої для обмеження осьового переміщення розподільного вала. Привід і установка розподільного вала.

Деталі приводу клапанів. Призначення, будова і їхній матеріал.

Установка і регулювання зазорів клапанного механізму.

Несправності і технічне обслуговування механізму газорозподілу. Конструктивні заходи, що забезпечують безпеку роботи. Аналіз конструкції ГРМ, знімання фаз газорозподілу.

Системи охолодження та мащення двигунів.

1.  Мастильна система. Вимоги до мастил та їх класифікація. Призначення і типи мастильних систем. Основні прилади і механізми. Будова і робота масляного насоса. Призначення і будова клапанів у мастильній системі і їхньому регулюванні. Способи очищення олії і конструкція різних типів фільтрів.

Контрольні прилади: манометри, термометри і покажчики рівня олії в картері. Передпускове прокачування олії. Вентиляція картера. Несправності, догляд і технічне обслуговування мастильної системи.

2.    Система охолодження. Призначення і типи систем охолодження і їхня порівняльна оцінка. Класифікація рідинних систем охолодження. Застосовувані рідини. Основні прилади і пристрої систем охолодження. Радіатори. Типи радіаторів. Пароповітряний клапан. Термостат. Жалюзі і штори. Розширювальні бачки. їхнє призначення, типи і будова. Гідравлічні насоси. Будова відцентрового гідравлічного насоса. Розподільні канали і системи, що підводять, охолодження. Вентилятор і його привід. Будова вентилятора в системі рідинного і повітряного охолодження. Дефлектори. Повітряна система охолодження. Переваги і недоліки. Вентилятори. Дефлектори. Прилади контролю.

Характерні несправності і правила техніки безпеки при технічному обслуговуванні.

Системи живлення двигунів

1.Система живлення двигуна. Призначення, типи систем живлення і їхніх складових частин.

Підведення повітря і видалення газів, що відробили. Типи очисників повітря. Наддування повітря. Турбокомпресори. Призначення, будова, робота. Газопроводи. їхня будова і з'єднання з двигуном, карбюратором і очисником повітря. Система підігріву свіжого заряду. Глушники. Іскрогасники. Заходи, що забезпечують безпеку роботи.

Підведення й очищення палива. Характеристики палива. Паливні баки, фільтри, відстійники і паливопідкачуючі насоси. Несправності і догляд за приладами і деталями підведення палива.

Правила безпеки при роботі з дизельним і газоподібними паливами і етильованим бензином.

Способи сумішоутворення в дизелях, їхня порівняльна оцінка. Вплив способу сумішоутворення на роботу двигуна і його економічність.

Паливні насоси високого тиску і форсунки. їхнє призначення і класифікація. Будова і робота форсунок, паливних насосів рядного і розподільного типів.

Пристрій для регулювання кута випередження упорскування. Характерні несправності форсунок і паливних насосів, їхнє усунення і регулювання.

2.      Сумішоутворення в карбюраторному двигуні і склади паливної суміші. Будова і робота найпростішого карбюратора. Необхідність додаткових пристроїв і пристосувань у карбюраторі для роботи двигуна на різних режимах. Способи компенсації суміші в карбюраторах. Система пуску і холостого ходу. Економайзер, еконостат і прискорюючій насос. Типи карбюраторів. Будова, робота і регулювання карбюраторів. Несправності карбюраторів і їхнє усунення.

3.      Система живлення газових двигунів. Поняття про пристрій і дію систем живлення двигунів, що працюють на стиснутому і зрідженому газі.


4.           Системи живлення з впорскуванням легкого палива, особливості будови і принцип роботи.

5.           Регулятори швидкості. Призначення і типи регуляторів швидкості. Будова і принцип їхньої роботи. Взаємозв'язок роботи регулятора і коригувального пристрою. Пускові збагачувачі. Настроювання регуляторів, несправності і їхнє усунення.

Електроустаткування автомобілів.

1.     Електроустаткування автомобілів. Складові частини електро­
устаткування, їхнє призначення і основні технічні вимоги, які до них
висуваються. Принципові схеми електроустаткування сучасних автомобілів.

2. Джерела електричної енергії на автомобілях

Акумуляторні батареї. Призначення, типи, маркування і принцип дії стартерних акумуляторних батарей. Особливості конструкції акумуляторних батарей і їхня електрична характеристика. Зарядка акумуляторів, їхня експлуатація. Основні несправності, обслуговування і збереження. Вимоги по техніці безпеки.

А           Автотракторні генераторні установки і їхня класифікація. Генератори перемінного струму і регулюючі пристрої. Реле-регулятори, регулятори напруги і їхнє настроювання. Контактно-транзисторні і безконтактні реле-регулятори. Схеми включення генераторів з реле-регуляторами в загальну схему електроустатку-вання. Перевірка генераторів. Основні несправності, їхнє усунення.

Системи електричного запалювання робочої суміші в двигунах

1.  Призначення систем запалювання. Процес запалювання робочої суміші електричною іскрою. Кут випередження запалювання і його вплив на тягові й економічні показники двигуна. Найвигідніший кут випередження запалювання і залежність його від режимів роботи двигуна. Класифікація систем електричного запалювання і їхні основні елементи.

Свічки запалювання. Призначення, будова, матеріали, класифікація і маркування свічок запалювання. Обслуговування запалювання. Спіралі розжарення і їхні характеристики.

Батарейне запалювання. Принципова схема батарейного запалю-вання. Призначення, будова і робота перервника-розподільника, індукційної котушки високої напруги. Характерні несправності, їхнє усунення. Обслуговування батарейного запалювання. Установка запалювання.

2.Електронні системи запалювання. Принцип їхньої дії.

Вплив на роботу системи запалювання конструктивних та експлуатаційних факторів. Перевірка приладів систем, запалювання, несправності, способи їхнього виявлення й усунення.

Електричний пуск двигуна, прилади освітлення і допоміжного

електроустаткування

1. Призначення, класифікація, загальні вимоги, які висуваються до електричних стартерів. Споживана потужність та характер навантаження стартера. Конструкція і типи стартерів. Стартери з механічним і дистанційним включенням. Характеристики стартерів. Догляд, несправності і їхнє виявлення. Перевірка елементів системи електричного пуску і їхнього регулювання. Напрямки удосконалення електричних пускових пристроїв.

Призначення і вимоги, які висуваються до освітлювальних звукових і інших приладів електроустаткування. Установка електричних приладів на автомобілі. Регулювання і технічне обслуговування. Несправності і їхнє усунення.

Трансмісія автомобіля.

1.  Схеми трансмісій, основні механізми, їхнє призначення. Ступеневі і безступінчасті типи трансмісій. Механічна ступенева трансмісія. Особливості трансмісій сучасних автомобілів.

2.          Зчеплення. Типи зчеплень і їхня порівняльна оцінка. Принцип дії фрикційного зчеплення й основні його показники. Класифікація. Конструкція зчеплень. Гасителі крутильних коливань. Привід керування зчеплення, сервомеханізми.

3.          Коробки передач. Призначення. Класифікація і конструкція коробок передач автомобілів. Умови роботи і матеріали деталей коробки передач. Роздавальні коробки.

Елементи трансмісій.

1.  Автоматичні безступінчасті трансмісії; гідромеханічні, гідро об'ємні, електричні. Технічне обслуговування коробок передач, регулювання.
Несправності і їхнє усунення.

2.   Проміжні з'єднання і карданні передачі. Призначення, типи і конструкція проміжних з'єднань, карданних передач. Правила монтажу карданних передач. Технічне обслуговування, несправності і їх усунення.

3. Ведучі мости. Призначення ведучих мостів. Основні елементи ведучих мостів. Призначення і типи головних передач. Конструкція і регулювання головних передач автомобілів. Призначення, типи диференціалів, будова і принцип їхньої роботи. Блокування диференціала. Типи півосей. Типи, конструкція і регулювання кінцевих передач.

Конструкція передніх ведучих мостів. Карданні шарніри рівних кутових швидкостей. Регулювання підшипників маточин коліс. Технічне обслуговування механізмів ведучих мостів, несправності і їхнє усунення.

РРама, ходова частина автомобіля.

1.  Призначення рами, ходової частини автомобіля. Конструкція рами і ходової частини. Класифікація. Основні елементи. Ведучі і направляючі колеса.
Типи шин, їх. позначення і будова.. Пристосування і пристрої, що підвищують властивості автомобіля. Вплив умов роботи автомобіля на будову його ходової частини. Класифікація автомобілів по числу коліс і їхньому розташуванню.
Основні елементи і деталі ходової частини і підвіски автомобілів. Амортизатори і їхня робота. Типи коліс. Регулювання підшипників коліс. Пневматичні шини автомобілів. Безкамерні шини. Шини типу Р и РС, їхні переваги і недоліки.
Способи закріплення шин на ободах коліс. Тиск повітря в шинах. Централізоване підкачування шин. Технічне обслуговування ходової частини.

2.    Рульове керування автомобілів. Способи повороту автомобіля.
Призначення рульового керування. Передня вісь, поворотні цапфи. Рульова трапеція. Конструкція рульових механізмів і приводів. Розвал і збіжність направляючих коліс. Нахил шворнів. Підсилювачі рульового керування.
Найменший радіус повороту. Регулювання рульового механізму.

3.  Підсилювачі рульового керування автомобілів. Призначення, будова, принцип роботи. Класифікація підсилювачів рульового керування. Будова і робота агрегатів.

Гальмові системи автомобілів.

1. Гальмові системи автомобілів. Призначення. Типи гальм. Підсилювачі. Пристрої, що підвищують надійність дії гальмових систем. Пристрої, що антиблокують. Будова гальмових систем автомобілів і причепів. Будова і робота деталей гальмових систем. Догляд за гальмами і регулювання.

2.      Гальмові системи з гідравлічним приводом. Гідровакуумні підсилювачі гальмових систем. Колісні гальмові механізми передніх і задніх коліс. Несправності, способи виявлення і усунення.

3.      Гальмові системи з пневматичним приводом. Багатоконтурні системи автомобілів. Енергоакумулятори, робочі, запасні, допоміжні, стоянкові і аварійні системи.

Робоче устаткування автомобілів. Буксирний гак. Приводна лебідка. Призначення, конструкція. Платформа вантажного автомобіля. Сідельний пристрій. Технічне обслуговування. Гідравлічна система підйому платформи автомобіля-самоскида. Конструкція, дія. Регулювання. Техніка безпеки при роботі.

5. Допоміжне устаткування.

Кабіна. Робоче місце водія. Вимоги за умовами праці, оглядовості, гучності, вібраціям, загазованості.

Органи керування і контролю. Підвіска сидіння. Кондиціонери й інші пристрої, що забезпечують санітарно-гігієнічні вимоги. Інші конструктивні заходи щодо поліпшення умов роботи автомобіля.

Техніка безпеки при керуванні автомобілями.

Охорона праці водія і протипожежні заходів при роботі на автомобілях. Техніка безпеки при проведенні лабораторно-практичних занять і технічному обслуговуванні машин.Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.